ESMA-ÜL HÜSNA v ANLAMLARI

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.

Er Rahman – 298
Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.

Er Rahim – 258
Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik – 90
Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.

Es Selam – 131
Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.

El Mü'min – 137
Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.

El Muheymin – 145
Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.

El Aziz – 94
Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir.

El Cebbar – 206
Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir.

El Mütekebbir – 662
Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.

El Halik – 731
Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.

El Bari – 214
Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.

El Musavvir – 336
Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.

El Gaffar – 1281
Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.

El Kahhar – 306
Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.

El Vehhab – 14
Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektir

Er Rezzak – 308
Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.

El Fettah – 489
Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.

El Alim – 150
Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.

El Kabid – 903
Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.

El Basıt – 72
İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.

El Hafid – 1481
Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.

Er Rafi – 351
Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.

El Muiz – 117
İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir

El Muzil – 770
Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.

Es Semi'u – 180 İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını duyan demektir.

El Basir – 302
Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir

El Hakem – 68
Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.

El Adl – 104
Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir

El Latif – 129
Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.

El Habir – 812
Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.

El Halim – 88
Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.

El Azim – 1020
Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.

El Gafur – 1286
Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.

Eş Şekur – 526
Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.

El Aliyyu – 110
Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.

El Kebir – 232
Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.

El Hafiz – 998
Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.

El Mukit – 550
Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.

El Hasib – 80
Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.

El Celil – 73
Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.

El Kerim – 270 Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.

Er Rakib – 312
Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.

El Mucib – 55
Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık veren demektir.

El Vasiu – 137
İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.

El Hakim – 78
Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.

El Vedud – 20
Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.

El Mecid – 57
Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galip olan demektir.

El Bais – 573
Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.

Eş Şehid – 319
Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.

El Hak – 108
Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.

El Vekil – 66
Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.

El Kavi – 116
Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir

El Metin – 500
Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.

El Veli – 46
Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.

El Hamid – 62
Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.

El Muhsi – 148
Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.

El Mubdi – 57
Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.

El Muid – 124
Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

El Muhyi – 68
Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.

El Mumit – 490
Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.

El Hay – 18
Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten demektir.

El Kayyum – 156
Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.

El Vacid – 14
Vücuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir.

El Macid – 48 Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.

El Vahid – 19
Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve ortağı olmayan demektir.

Es Samed – 134 Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.

El Kadir – 305
İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi demektir.

El Muktedir – 744
Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten demektir.

El Mukaddim – 184
İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran demektir.

El Muahhir – 847
İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.

El Evvel – 37
Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.

El Ahir – 801
Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan demektir.

Ez Zahir – 1106
Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan demektir.

El Muteali – 551
Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.

El Batın – 62
Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.

El Vali – 47
Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.

El Berr – 202
Kullarına karşı çok şefkatli, lütfu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.

Et Tevvab – 409
Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.

El Muntekim – 630
Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektir

El Afuvv – 156
Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan demektir.

Er Rauf – 287
Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar demektir.

Malikül Mülk – 212
Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

Zul - Celali Vel İkram – 1100
Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.

El Muksit – 209
Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.

El Cami – 114
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren demektir.

El Gani – 1060
Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç olan demektir.

El Muğni – 1100
İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren demektir.

El Mani' – 161
Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.

Ed Darr – 1001
Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren demektir.

En Nafi' – 201
Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.

En Nur – 256
Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan demektir.

El Hadi – 20
Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.

El Bedi' – 86
Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.

El Baki – 113
Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir

El Varis – 707
Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldüktan sonra her şey onun olacak demektir.

Er Reşid – 514
Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran demektir.

Es Sabur – 298
Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen demektir.
 

Sellenay

Kayıtlı Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
110
Tepkime puanı
17
Her gece 7983 defa ya bedii duasını okuyan kolayca iş bulur, işleri yolunda gidermiş..
Ben denedim. 7983 defa okuduğumda iş haberi alıyorum. Ama her gece okumadığım için akabinde işlerim çok yolunda gitmiyor .:willy_nilly::Angel_anim:
 

mavilim

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Kas 2008
Mesajlar
79
Tepkime puanı
5
çok yakında benimde iş aramam gerekecek:(
bende okuyum umarım bulurum.
 

Sellenay

Kayıtlı Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
110
Tepkime puanı
17
Urumcuğum bende bir kitap var o ktapta Esmaül Hüsna nın faziletlerinden ve hangi sayıda okunması gerektiğinden bahsediyor.
İznin olursa kısa kısa yazmak isterim.

Allah lafzai Celali Kur'â^n-ı Kerim' de, diğer mübarek isimlerinden çok olarak 2800 kere zikredilmiştir.
Nasihat: Kul, bütün varlığını "Allah sevgisi" ile doldurmalı ve kullukda kusur etmemelidir.
5 Vakit namazdan sonra 66 kere "Ya Allah celle celallühû^" zikrine devam edenin kalbinde "Hikmet ve ilim pınarları" kaynamağa başlar. Türlü türlü tecellilere mazhar olur, bi iznillahi Teala.
-Cuma namazından önce 1001 kere "Ya Allah cellecelalühu" lafzai Celalini okuyanın işleri yolunar. geçim sıkıntısından kurtulur.
-Sabah namazından sonra 66 kere okuyanın ve ardından da 1 kere "Tarık suresini" okuyanı herkes sever. Bu zikre devam eden eşler arasında sevgi devamlı olur.
-1 bardak suya, 198 kere "Ya Allah", 40 kere "Fatiha suresi" ve 7 kere de Ayetül Kürsi okunup hastaya içirilirse Allah ın izniyle şifa bulur.
-Her sabah 1 bardka suya 198 kere "Ya Allah, Ya Hay, Ya kafi okuyup aç karnına içenin öğrenme kabiliyeti gelişir.
-Her gün 623 kere Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim okumaya devam eden; her işinde başarılı olur, rızkı artar, sıhhati daim olur.
-Huzursuzluk içinde olan 352 kere Ya Allah Ya Rauf okursa şikayetleri kaybolur.
-Her gün 352 kere Ya Allah, Ya Kafi okuyan bütün güç işlerini kolaylıkla başarır.
"ER-RAHMAN:Nasihat Kul, gafillere merhamet eder. Onların Hakk yoluna girmelerini sağlamak amacıyla nasihatlerde bulunur.
Fazilet ve Esrarı: Her gün 1 bardak suya 298 kere "Ya Rahman okuyup içen hasta, Allah ın izniyle şifa bulur.
-Cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra (oturuş şeklini değiştirmden) Güneş batıncaya dek "Ya Allah, Ya Rahman " diye zikredip, Güneş battıktan sonra duasında haceti ne ise; onu isteyene Cenab-ı Hakk en kısa zamanda dileğini verir.
-Her gün 1000 kere"Ya Rahman" diyen, bu zikre 40 gün ara vermeden devam ederse, çeşitli nimetlere nail olur.
-Haklı olduğu davayı kazanmak isteyen, her gün 1011 kere , Ya Rahman" zikrine devam ederse, muradına erer.
-ER-RAHİM Nasihatı:Kul muhtaç olanlara kendi olanakları nisbetinde yardımcı olur. Hiç bir zaman ümidsizliğe kapılmaz. Sıkıntısı ne kadar büyük olursa olsun, Allahü Tealanın mutlaka yardımcı olacağına inanır.
Fazilet ve Esrarı: 5 vakit namazdan sonra 258 kere "Ya Rahim" zikrine devam edene Allah maddi ve manevi çeşitli rızklar ihsan eder. Duaları kabul olunur.
-1 bardak suya 258 kere "Ya Rahim" ve 7'şer kere Şifa ayetleri okuyup hastalara içirilirse kısa zamanda iyileşir.
-Her gün 258 kere "Ya Rahman, Ya Rahim zikrine devam eden, her türlü afet ve beladan korunur. Dünya ahiret saadetine kavuşur.
-Her gün 618 kere "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim zikrine devam edenleri herkes sever, rızkı artar, ömrü huzur iinde geçer.
EL-MELİK Nasihat: Kul, bütün uzuvlarına malik olur. Kalbini, nefsini, elini, dilini, hasılı hasılı bütün uzuvlarını günahtan uzak tutar.
Fazilet ve Esrarı: 5 vakit namazdan sonra 90 kere "Ya Melik" zikrine devam eden; her türlü kötülüklerden korunur, kazancı artar.
-Her gün güneş doğmadan önce 90 kere "Ya Melik dedikten sonra, Ali İmran suresinin 26, ve 27, ayetlerini, yani "Kulillahümme malike'l mülk den "Bigayri hisab kadar ) okuyan nüfuz ve servet sahibi olur.
-Haklı davasını kazanmak isteyen her gün 121 kere "Ya Melik zikrine devam ederse davasını kazanır.
-40 gün süreyle, her gün 10201 kere "Ya Melik " zikrine devam eden, allah ' ın lütf ve büyük yardımlarına nail olur. Her türlü dertlerinden kurtulur.
-Ruh ve sinir hastaları, her gün 90 kere "Ya Melik, Ya Kuddus " zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulur.

99 güzel ismin fazilet ve esrarını fırsat buldukça yazmak isterim.
Geç oldu yarın ve sonrasında devam edeceğim teşekkürler...:Angel_anim:
 

ipekyolu

Kayıtlı Üye
Katılım
22 Şub 2009
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
çok güzel olmuş urum acaba yanlarında yazan rakamlar kaç adet çekeceğimizi gösteriyor
 

samanyolu

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Ocak 2009
Mesajlar
116
Tepkime puanı
6
çok güzel olmuş urum acaba yanlarında yazan rakamlar kaç adet çekeceğimizi gösteriyor

Benim bildiğim kadarıyla öyle ipek yolu. Çünkü daha önce öğrendiğim sayılarla, Urum'un yazdıkları tutuyor. Ama yine de Urum cevap verse iyi olur tabii. Ben bilgiçlik, ukalalık yapmış olmayayım. Özür dilerim, eğer böyle olduysa.
 

AkeLdan

Kayıtlı Üye
Katılım
21 Şub 2009
Mesajlar
245
Tepkime puanı
5
Evet onlar asgari okunma sayısı.ama o sayıları değil de sayıların 10 katını yahut yine kendileriyle çarpılmış halleriyle okunur.örneğin vedud ismi şerifinin ebced tutarı 20 dir.onu 20*20 olarak okursunuz...Ama tabi bazı istisnalar da vardır.bir esmayı 1000 kere okumak gibi..Bin sayısının dinen önemi olduğu için diye düşünüyorum..Umarım yardımı olur.Saygılar..
 

BattleFury

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Ara 2010
Mesajlar
487
Tepkime puanı
72
El Muktedir – 744 Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten

Bu isim harika ya! bayılıyorum , belkide hayatımda gordugum en guzel isim :)
 

yağmur82

Kayıtlı Üye
Katılım
7 Nis 2010
Mesajlar
74
Tepkime puanı
4
sizlere saçma gelebilir ama kafama takıldı sormam lazım.bende bazı esmaları okuyorum cumartesi günü gün doğmadan okunması söylenen esmayı bugün 4:35 te okudum ALLAHIM KABUL EDER İNŞALLAH fakat saat itibari ile acaba cuma gecesimi yapmış oldum.hani sabah ezanına kadar bir gün sayılıyormuş ya.ben sabah ezanından önce okudum ne oldu şimdi cumartesi günü gün doğmadan deyince pazar sabah ezanından öncesini mi anlamak gerekiyor.
 

sercinar

Kayıtlı Üye
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Emeğine ve ellerine sağlık Sayın URUM. Ellerine sağlık ki daha nice bilgiler paylaşarak yolumuz aydınlat. Nur ol...
Benim sorum şudur;
Tasavvufta Allahın 99 isminin tecellisi yeryüzündedir ve herkes bu isimlerin tecellisiyle davranış sergilerler. aslında herkesin kendi fıtratına uygun bir esması vardır denir. bu esmayı nasıl bulabiliriz bu konuda yardımcı olabilir misin
Saygılarımla...
 

akasya11

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Tem 2011
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
gece günden önce gelir diye biliyorum ben yani cuma gecesi perşembe günü gecedir aslında gibi
 

isa

Banlı Kullanıcı
Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
118
Tepkime puanı
33


ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
ya Semi = 180 ya Müta'âlî= 551
ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
ya Basîr= 302 ya Berr= 202
ya Vekîl= 66 ya Selâm= 131
ya Vâli= 47 ya Latif= 129
ya Melik= 90 ya Veli= 46
ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

ya Mu'min= 137 ya Mubdî'= 56
ya Habîr= 812 ya Ra'ûf= 287
ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
ya Muheymin= 145 ya Mu'îd= 124
ya Halîm= 88 ya Maliku'l-Mülk= 212
ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
ya Azîm= 1020 Zu'l-Celâli ve'l-İkram= 1100

ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
ya Bâri'= 214 ya Mukît= 550
ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
ya Câmi'= 114 ya Kahhâr= 306
ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

ya Mâni'=161 ya Rakîb= 312
ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
ya Nâfi'= 201 ya Vâsi'= 137
ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744
ya Bedî'= 86 ya Mecîd= 57
ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
ya Mukaddim= 184 ya Mu'izz= 117
ya Bâkî= 113 ya Bâ'is= 573
ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
ya Mu'ahhir= 847 ya Muzill= 770
ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
ya Râfi'= 351 ya Zâhir= 1106 (alıntıdır)
 

vermud

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Şub 2009
Mesajlar
85
Tepkime puanı
1
esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?
 

isa

Banlı Kullanıcı
Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
118
Tepkime puanı
33
öncelikle güzel soru teşekkürler bu konuda benim bilgim yok ama site yetkilileri bu konuda bizi aydınlatacaklardır umarım
 

bedford

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Haz 2011
Mesajlar
177
Tepkime puanı
21
esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?

sanırım bu bilgiyi rahmetli Bülent Kısa'nın kitaplarından edindiniz, ama oradaki bazı bilgiler eksik ve hatalı, lafım ona Bülent bey hakkında ileri geri konuşamam, o rahmetli çok araştırmacı ruhlu bir majisyendi, satanist olduğu da söylenirdi, neyse konumuza dönelim; o kuvvetlendirdiğin esmaların toplam adedi kadar okuyacaksın, atıyorum a=1000 b=500 c=250 total.aded=a+b+c, ok?
 

origanum

Yönetici
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
3,090
Tepkime puanı
377

ALLAH'IN 99 İSMİ
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere zikredilmeli ?


Sitede ne gibi eksikliğini gördünüz de aynı konuları yeni başlıklar altınca açmak gereğini duydunuz. Eksik yan görürseniz yeni konu açmak yerine varolan konunun altına katkılarınızı belirtiniz. Bir daha böyle birleştirmekle uğraşmayacağım direk sileceğim gördüğümde.

esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?

Okunamız gereken:
Ya sayı değeri + vedud sayı değeri + ül sayı değeri + kavi sayı değeri + ül sayı değeri + cami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri (siz yaptığınız için, başkası için yapıyorsanız ilave olarak onun adının değerini de eklemelisiniz)
Sevgi için yapıyorsanız hem sizin hem sevdiğinizin adları eklenmeli, eğer bunu sizin için başkası okuyorsa o okuyan kişinin adı da eklenmeli.
Ayrıca esma sayıları toplamları 3 ile çarpılmalı toplama eklenmeden önce çünkü 3 adet esma okuyorsunuz.
Karışık oldu ise şöyle yazayım:
Ya sayı değeri + 3xvedud sayı değeri + ül sayı değeri + 3xkavi sayı değeri + ül sayı değeri + 3xcami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri + sevdiğinizin sayı değeri = oldukça yüklü bir sayı:D Allah kolaylık versin, tek seferde hiç kalkmadan okunmalı.
Tabi abdestli, tesettürlü bir şekilde temiz elbiseler giymiş halde kıbleye dönük ve sevgi ile ilgili gün olan venüs günü (cuma günü) veya venüs gecesi (günümüz takvimine göre perşembe akşam ezanından sonra başlıyor) venüs saatinde okunmalıdır.
 

bedford

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Haz 2011
Mesajlar
177
Tepkime puanı
21
Okunamız gereken:
Ya sayı değeri + vedud sayı değeri + ül sayı değeri + kavi sayı değeri + ül sayı değeri + cami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri (siz yaptığınız için, başkası için yapıyorsanız ilave olarak onun adının değerini de eklemelisiniz)
Sevgi için yapıyorsanız hem sizin hem sevdiğinizin adları eklenmeli, eğer bunu sizin için başkası okuyorsa o okuyan kişinin adı da eklenmeli.
Ayrıca esma sayıları toplamları 3 ile çarpılmalı toplama eklenmeden önce çünkü 3 adet esma okuyorsunuz.
Karışık oldu ise şöyle yazayım:
Ya sayı değeri + 3xvedud sayı değeri + ül sayı değeri + 3xkavi sayı değeri + ül sayı değeri + 3xcami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri + sevdiğinizin sayı değeri = oldukça yüklü bir sayı:D Allah kolaylık versin, tek seferde hiç kalkmadan okunmalı.
Tabi abdestli, tesettürlü bir şekilde temiz elbiseler giymiş halde kıbleye dönük ve sevgi ile ilgili gün olan venüs günü (cuma günü) veya venüs gecesi (günümüz takvimine göre perşembe akşam ezanından sonra başlıyor) venüs saatinde okunmalıdır.

bu değerli bilgi için çok teşekkürler sayın #origanum, esma sayısı kadar adedin çarpılması gerektiğini hiç bilmiyordum, öğrenmiş oldum! bir soru sormak istiyorum, benim konuma da bir üye sormuş yada ben bunu sorduğunu zanediyorum, ben de bunu merak ediyordum; şimdi, diyelim ki venüs saatinde zikir çalışması yapmaya niyetlendik, hesaplamamız sonucu haftalık tablomuzda yani takvimimizde hem gece saatlerinde hem de gündüz saatlerinde venüs saat dilimleri olacak; gündüz saat diliminde mi yoksa gece saat diliminde mi zikir yapmamız daha hayırlı olur yada şöyle sorayım daha etkili olur?
 

sevimkoşkatilgeldi

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Haz 2011
Mesajlar
222
Tepkime puanı
43
Konum
Adliye
İş
Kamu Hukuku
O zaman "ya" ve "ül"ün degerleri ile hicbir yerde bulamadigim spesifik ismimin degerini hesaplamaya kaldi is. :)
 

vermud

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Şub 2009
Mesajlar
85
Tepkime puanı
1
evet isim sayıları ve ya ve ül' ün de numaralarını istiyoruz :)
 

origanum

Yönetici
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
3,090
Tepkime puanı
377
Ya 11, ül 31. İsminizi de kendiniz hesaplayın.

bu değerli bilgi için çok teşekkürler sayın #origanum, esma sayısı kadar adedin çarpılması gerektiğini hiç bilmiyordum, öğrenmiş oldum! bir soru sormak istiyorum, benim konuma da bir üye sormuş yada ben bunu sorduğunu zanediyorum, ben de bunu merak ediyordum; şimdi, diyelim ki venüs saatinde zikir çalışması yapmaya niyetlendik, hesaplamamız sonucu haftalık tablomuzda yani takvimimizde hem gece saatlerinde hem de gündüz saatlerinde venüs saat dilimleri olacak; gündüz saat diliminde mi yoksa gece saat diliminde mi zikir yapmamız daha hayırlı olur yada şöyle sorayım daha etkili olur?

Gördüm o yazıyı da sizin cevap vermenizi beklediğim için yazmamıştım:) İkisinde de yapılır. Ancak ben şahsen gece saatlerini tercih ediyorum. Sonuçta o saatler o iş için ayrılmış. Şerli bir saatte okumasınlar da o kadar önemli değil.

Esmaların çarpılmasına gelince bu bir yoldur sadece, kişiye kalmış yapılmasa da olur, başka bir yolu da tercih edebilir ancak ben tamamının yapılmasından yanayım. Titreşim frekansı daha yüksek oluyor.
 
Üst