Allah ın 99 esma dan Başka isimleri

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
S.A Arkadaşlar.
Cenab-ı Hakk ın isimleri sadece 99 isimden ibaret değildir Cevşen-ül Kebir de ve hadislerde yine Evliyaullahların yazdığı eserlerde İsimleri vardır. Ayrıca bilinenler dışında Hakk Teala ya ait sayısını bilmediğimiz sonsuz diye nitelendirdiğimiz simleri vardır.
Risale-i Nur'da Esma-i İlahi

HÁLLÂK-I ALÎM: Her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi olan Yaratıcı; Allah

HÁLLÂK-I AZÎM: Yüce Yaratıcı; Allah

HÁLLÂK-I BÎMİSAL: Herşeyi benzersiz ve misilsiz bir gaye ile yaratan Allah

HÁLLÂK-I HAKÎM: Herşeyi belli bir gaye ve faydalarla yaratan Cenab-ı Hak

HÁLLÂK-I KÂİNAT: Kâinatı yoktan var eden Allah

HÁLLÂK-I LEMYEZEL: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan yaratıcı olan Cenab-ı Hak

HÁLLÂK-I RAHÎM: Yarattıklarına merhamet ve şefkatle bakan Allah

GANÎ-İ ALELITLAK: Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi Allah

GANÎ-İ KERÎM: Kimseye muhtaç olmayan, sonsuz ikrâm ve gerçek zenginlik sahibi Allah

GANÎ-İ KERÎM-İ MUTLAK: Mutlak kerem ve zenginlik sahibi olan Allah

GANÎ-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Allah

ÂDİL-İ BİLHAK: Hak ve adâletle iş gören Allah

ÂDİL-İ MUTLAK: Herşeye lâyık olduğunu veren, zulûmden münezzeh olan mutlak adâlet sahibi Allah

ÂDİL-İ RAHÎM: Merhametli ve âdil olan Cenab-ı Hak

ADL-İ ÂDİL: Her zaman adâletle hükmeden adâlet sahibi Allah
ATÛF: Çok acıyan, pek merhametli olan Allah

ATÛF-Ü BÂKÎ: Çok acıyan, merhamet eden Allah

ALÎM: Herşeyi hakkıyla bilen Allah

ALİM-İ BÂKÎ: Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz hayat sahibi olan Allah

ALÎM-İ HAFÎZ: Herşeyi bilerek hıfzeden, koruyan Cenâb-ı Hak

ALÎM-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi bilen Allah

ÂLİM-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeyi bilen Allah

ALÎM-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız ilim sahibi Allah

ALÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyin ilmine dahil olduğu heybet ve celâl sâhibi Allah

ÂLLÂMÜ`L-GUYÛB: Gaybı (görünmeyen âlem) hakkıyla bilen Allah

ÂMİR-İ MUTLAK: Mutlak âmir ve emir sâhibi olan Allah

GAFFÂR: Günahları bağışlayan Allah

GAFÛR: Günâhları çok çok bağışlayan Allah

GAFÛRÜ`R-RAHÎM: Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan, affı seven ve dilediğini affeden Allah

CENÂB-I KİBRİYÂ: Büyüklük ve azâmet sâhibi Allah
CENÂB-I MÜN`İM-İ HAKİKÎ: Gerçek nîmet verici Allah

CENÂB-I VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı zâtî olan,varlığı kendilindenlik; başka hiç bir sebebe bağlı olmaksızın bizzât varolan;vücûd mertebelerinin en yükseğinde olan Allah

FEYYÂZ-I MUTLAK: Mutlak bereket ve bolluk sahibi olan Cenâb-ı Allah

FEYYÂZ-I MÜTEÂL: Çok feyiz ve bolluk veren, büyük ve yüce olan Allah

FEYYAZ-I RAHMÂNÎ: Bol ve bereketli rızık veren Cenab-ı Hak

HANNÂN: Çok merhametli olan Allah

HANNÂN-I MENNÂN: Merhamet ve ihsanı bol olan Allah

EL-HÂFIZ: Kainattaki, olmuş ve olacak herşeyi hıfzeden ve koruyan Cenab-ı Hak

ERHAMÜ`R-RÂHİMÎN: Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah

AZÎZ-İ CEBBÂR: İstediğini mutlaka yapabilen, çok izzet sahibi olan Allah

BÂİS-İ BÂKÎ: Yeniden yaratan, ölüleri tekrar dirilten ve sonsuz hayat sahibi olan Allah

BÂKİ-İ HAKİKÎ: Gerçek sonsuzluğun sâhibi olan Allah

BÂKÎ-İ SERMEDÎ: Ebediyen var olacak, zamanla ve mekanla sınırlı olmayan Allah

BÂKÎ-İ ZÜLCELÂL: Varlığı sonsuz olan, heybet ve celâl sâhibi Allah

BÂKÎ-İ ZÜLKEMÂL: Varlığı sonsuz olan ve kemâl sâhibi Allah
BASÎR: Herşeyi gören Allah

CEBBÂR: İstediğini mutlak yapan; dilediğine muktedir olan; büyüklük, azamet ve kudret sahibi Allah

CELÂL: Sonsuz büyüklük, haşmet, ululuk, yücelik ve haşmet sahibi olan Allah

CELÎL: Celâl sahibi, azîm, mertebece herşeyden yüksek olan Allah

CELÎL-İ BÂKÎ: Azîm, mertebece herşeyden yüksek olan ve sonsuz hayat sahibi Zât; Allah

CELÎL-İ CEMÎL: Tam güzellik ve büyüklük sahibi Allah

CELÎL-İ PÜRKEMÂL: Tam kemal sahibi ulu Allah

CELÎL-İ ZÜLCEMÂL: Güzellik sahibi ulu Allah

CEMÎL-İ ALELITLAK: Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah

CEMÎL-İ BÂKÎ: Daimi güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak

CEMÎL-İ MUTLAK: Bütün kusûr ve noksanlardan uzak ve güzellik mertebelerinin en yükseğine ve mükemmel derecesine sâhip olan Cenab-ı Hak

CEMÎL-İ PÜRKEMÂL: Güzelliğin ve mükemmelliğin bütün mertebelerinin sahibi olan Cenab-ı Hak

CEMÎL-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sâhibi ve çok güzel olan Cenab-ı Hak

CEMÎL-İ ZÜLKEMÂL: Mükemmellik ve güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak

CEVÂD: Nihayetsiz ihsân ve cömertlik sahibi; Allah
CEVÂD-I KERÎM: Nihayetsiz ikrâm ve cömertlik sahibi olan Allah

CEVÂD-I MUTLAK: Sonsuz cömertlik ve ihsân sahibi Allah

KEMÂL-İ SERMEDİ: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan, bütün mükemmelliklerin sahibi olan Cenab-ı Hak

MAHBÛB-U BÂKÎ: Ayrılığın olmadığı ve hakiki sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak

MAHBÛB-U BİLHAK: Hakikaten sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak

MAHBÛB-U EZELÎ: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan ve bütün varlıklar tarafından sevilen Allah

MAHBÛB-U HAKİKÎ: Gerçek sevmeye lâyık olan Allah

MAHBÛB-U LÂYEZÂL: Hiçbir zaman ayrılığın olmadığı, gerçek sevmeğe lâyık olan Cenab-ı Hak

MAHBÛB-U SERMEDÎ: Varlığı sonsuz olan ve ebediyen sonsuz sevgiye lâyık olan Allah

MAHBÛB-U ZÜLKEMÂL: Mükemmelliklerin sahibi olan ve sevilmeye en lâyık olan Cenab-ı Hak

DEYYÂN: Herkesin hakkını ve hesâbını en iyi bilen ve veren Allah

EHAD: Zâtı tek olan Allah

FA`ÂL-İ HALLAK: Herşeyi en güzel bir şekilde yaratan, her zaman farklı bir işte olan Allah

FA`ALÜN LİMÂ YÜRÎD: İradesiyle dilediği şekilde, sürekli faaliyette olan Allah

FÂİL-İ FERD-İ SAMED: Hiçbirşeye muhtaç olmayan, tek olan ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak
FÂİL-İ HAKÎM-İ RAHÎM: Bütün merhamet ve hikmet fiillerinin sahibi olan Allah

FÂİL-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak

FÂİL-İ MÜKEMMEL: Her fiili ve işi mükemmel olan Allah

FÂİL-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sâhibi ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak

FÂTIR: Benzersiz ve harika şeyleri yaratan Allah

FÂTIR-I AKDES: Kusursuz olarak benzersiz varlıkları yaratan Allah

FÂTIR-I BÂKÎ: Benzeri bulunmayan şeyleri yaratan ve faaliyeti durmayan Cenab-ı Hak

FÂTIR-I BÎMİSAL: Hârika üstün ve misilsiz sanatlarla herşeyi benzersiz yaratan Allah

FÂTIR-I HAKÎM: Herşeyi bir maksada uygun ve hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan Allah

FÂTIR-I KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi benzersiz bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak

FÂTIR-I KERÎM: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi benzersiz yaratan Allah

FÂTIR-I KERÎM-İ ZÜLCEMÂL: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi, eşsiz güzellikte yaratan Allah

FÂTIR-I RAHÎM: Sonsuz şefkatiyle herşeyi benzersiz bir surette yaratan Allah

FÂTIR-I RAHMÂN: Herşeyi benzersiz bir surette yaratıp merhametiyle de rızkını ummadığı yerden ona ulaştıran Allah

FÂTIR-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sahibi ve benzeri olmayan şeyleri yaratan Allah

FÂTIR-I ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah

FERD-İ VÂHİD: Benzersiz, tek ve yalnız olan Allah

FERDİYET-İ RABBÂNİYE: Tek terbiye edici olan Allah

HAFÎZ-I HAKİKÎ: Hakiki hıfz ve muhafaza eden Allah

HÂFÎZ-İ ALÎM: Her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri bilen ve muhafaza eden Allah

HAFÎZ-İ RAHÎM: Çok merhametli olan ve her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza eden Allah

HAFÎZ-İ ZÜLCELÂL: Yaratıklarını belâlardan, tehlikelerden koruyan büyüklük sahibi Allah

HAK: Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah

HAKEM: Haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre olan Cenab-ı Hak

HAKEM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğü ile haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre yapan Cenab-ı Hak

HAKÎM: Herşeyi gaye ve faydalarla yaratan Allah

HÂKİM-İ A`ZAM: En büyük hâkim

HÂKİM-İ ÂDİL: Adâletle hükmeden Allah

HÂKİM-İ ARZ VE SEMÂVÂT: Yerlerin ve göklerin hâkimi olan Allah

HAKÎM-İ BÎMİSÂL: Misilsiz ve benzersiz hikmet sahibi olan Allah
HÂKİM-İ EZEL VE EBED: Ezele ve ebede hükmeden Allah

HAKÎM-İ EZELÎ: Başlangıcı olmayan ve sonsuz hikmet sahibi olan Allah

HÂKİM-İ HAKEM-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL-İ VELCEMÂL: Herşeyin tasarrufu elinde olan ve herşeyi belli gaye ve faydalarla yaratan, sonsuz büyüklük sahibi olan Cenab-ı Hak

HÂKİM-İ HAKÎM: Her işi belli bir fayda ve gayeye göre idâre eden Cenab-ı Hak

HAKÎM-İ KADÎR: Gücü herşeye yeten ve her işi belli bir fayda ve gayeye binâen yapan Cenab-ı Hak

HAKÎM-İ MUTLAK: Sonsuz hikmet sahibi ve herşeyi gayeli ve faydalı yaratan Allah

HÂKİM-İ MÜDEBBİR: Herşeye hükmeden ve işleri düzenleyip idâre eden Allah

HAKÎM-İ PÜRKEMÂL: Herşeyi mükemmel bir şekilde belli bir gaye ve fayda gözeterek yapan Cenab-ı Hak

HAKÎM-İ RAHÎM: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve çok merhametli olan Allah

HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve sonsuz büyüklük sahibi olan Allah

HAKÎM-İ ZÜLCEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek çok güzel bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak

HAKÎM-İ ZÜLKEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve her işi mükemmel olan Cenab-ı Hak

HÁLIK: Yaratıcı, herşeyi yoktan yaratan Allah

HÁLIK-I ADL Ü HAKÎM: Herşeyi belli bir ölçü ve nizamla yaratan Allah

HÁLIK-I ÂLEM: Bütün âlemi yaratan Allah
HÁLIK-I ARZ VE SEMÂVAT: Yeri ve göğü yaratan, yoktan var eden Allah

HÁLIK-I BÂKÎ: Herşeyi yaratıp, hayatlarını devam ettiren Allah

HÁLIK-I FERD: Her varlığı benzersiz ve tek yaratan Allah

HÁLIK-I HAKÎM: Her varlığı belli bir gaye ve faydalarla yaratan Allah

HÁLIK-I HAKÎM-İ RAHÎM: Çok şefkatli olan ve her varlığı belli bir gaye için ona lâyık cihazlarıyla yaratan Cenab-ı Hak

HÁLIK-I KERÎM: Her mahlukun ihtiyacını ummadığı yerden bolca gönderen Cenab-ı Hak

HÁLIK-I KÜLL-İ ŞEY: Her şeyin yaratıcısı olan Allah

HÁLIK-I MUTLAK: Yaratmasında sınır olmayan Cenab-ı Hak

HÁLIK-I RAHÎM: Sonsuz şefkat sahibi ve her şeyi yoktan yaratan Allah

HÁLIK-I RAHMÂN: Yaratıkların rızkını veren merhametli Yaratıcı; Allah

HÁLIK-I ZÎŞÂN: Şan sahibi yaratıcı olan Cenab-ı Hak

HÁLİK-I KÂİNAT: Kâinatın yaratıcısı; Allah

HÁLİK-I MEVT: Ölümü yaratan Cenab-ı Hak

HÁLİK-I VÂHİD: Bir ve tek yaratıcı olan Allah

HÁLİK-I VEDÛD: Bütün varlıkları seven ve herşeyin de Onu sevdiği yaratıcı olan Cenab-ı Hak
HÁLİK-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük ve haşmetiyle herşeyi yoktan yaratan Allah

HÁLİK-İ TEALA: Herşeyi yoktan var eden Allah

HAYAT-I EZELİYE: Zaman ve mekanla kayıtlı olmayan ezelî hayat sahibi olan Allah

HAYY: Gerçek hayat sahibi olan Allah

HAYY-I BÂKÎ: Sonsuz, bâkî bir hayatın sâhibi olan Allah

HAYY-I EZELÎ: Ezelî, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan bir hayata sahip olan Allah

HAYY-I KAYYÛM: Her canlıya hayat veren ve onların varlıklarını devam ettiren Allah

HAYY-I LÂYEMÛT: Ölümsüz hayat sâhibi olan Allah

HUDÂ: Rab, Sâhip, Allah

KADÎR-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeye gücü yeten Allah

KADÎR-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemâl sahibi ve herşeye gücü yeten Allah

KÁDİÜ`L-HÂCÂT: Bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah

KAHHÂR-I ZÜLCELÂL: Kayıtsız şartsız galip ve her an kahretmeye gücü yeten büyüklük sahibi Allah

NAKKÁŞ-I ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeyi nakışlı yaratan Allah

NAKKÁŞ-I HAKÎM: Eşyayı hikmetle nakış nakış işleyen Allah
NAKKÁŞ-I ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeyi nakışlı ve süslü yaratan Allah

SETTÂR: Kusurları örten, setreden Allah

İLÂH: Herşeyin mâbudu olan Allah

İLÂH-I BÂKÎ: Kendisine ibâdet edilen ve varlığının sonu olmayan Allah

İLÂH-I VÂHİD: Birtek ilâh, Allah

İN`AM-I HAK: Her varlığa hakkı olan nimeti veren Cenab-ı Hak

KÂMİL-İ MUTLAK: Herşeyiyle mükemmel olan Allah

KÂMİL-İ ZÜLCELÂL: Eksiksiz ve kusursuz bir heybet ve celâl sâhibi Allah

KÂMİL-İ ZÜLCEMÂL: Bütün güzelliklerin ve mükemmelliklerin sâhibi olan Allah

MEVCÛD-U BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak

MEVCÛD-U HAKİKÎ: Gerçek varlık sâhibi ve var olmak için hiçbirşeye muhtaç olmayan Allah

MEVLÂ-İ KERÎM: Kerem ve ihsan sahibi olan Mevlâ, Allah

MEVSUF-U VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı kendinden olan Cenab-ı Hakk`ın sıfatları

RÂZIK: Rızkı veren Allah

REZZÂK: Bütün yaratılmışların rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah
SEYYİD-İ KERÎM: Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyin efendisi olan Allah

İRÂDE-İ EZELİYE: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan Cenab-ı Hakk`ın iradesi

LÜTF-U RAHMAN: Her varlığın rızkını en güzel bir şekilde karşılayan Cenab-ı Hak

MÂBUD: Kendisine ibâdet edilen, ibâdete lâyık olan; herşeyin kendisine ibâdet ettiği ve ibâdete lâyık tek varlık olan Allah

MÂBUD-U BÂKÎ: Her varlığın kendisine ibâdet ettiği ve varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak

MÂBUD-U BİLHAK: Asıl ibâdet edilecek, hakkıyla ibâdete lâyık olan Allah

MÂBUD-U CEMÎL-İ ZÜLCELÂL: Celâl sahibi, sonsuz güzel ve herşeyin kendisine ibâdet ettiği Allah

MÂBUD-U EZELÎ: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak

MÂBUD-U HAKİKÎ: Asıl ve gerçek ibâdet edilmeye lâyık olan Allah

MÂBUD-U LEMYEZEL: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak

MÂBUD-U MAHMÛD: Övülmeye, medhe lâyık ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak

İSM-İ ÂHİR: Herşeyin sonrasını en iyi bilen Cenab-ı Hak

İSM-İ EVVEL: Herşeyin öncesini en iyi bilen Cenab-ı Hak

İSM-İ KADÎR: Herşeye kudreti ve kuvveti yetebilen Cenab-ı Hakk`ın bir ismi

İSM-İ KAHHAR: Herşeye hükmünü geçiren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi
İSM-İ MUKADDİR: Bütün mahlûkatın her ihtiyacını kıymeti miktarınca veren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi

İSM-İ NUR: Her türlü aydınlatıcının sahibi olan Cenab-ı Hakk`ın bir ismi

İSM-İ RAHMAN: Herşeyin rızkını ummadığı yerden veren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi

İSM-İ ZÂHİR: Herşeyin görünüşünü süslü ve sanatlı yapan Cenab-ı Hakk`ın bir ismi

İSTİHDÂM-I RAHMÂNÎ: Çok merhametli olan Cenab-ı Hakk`ın hizmet ettirmesi, çalıştırması

KADÎM-İ BÂKÎ: Varlığının öncesi ve sonu olmayan Allah

KADÎR: Her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi Allah

KADÎR-İ ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Allah

KADÎR-İ BÎMİSÂL: Benzeri olmayan güç sahibi olan Cenab-ı Hakk

KADÎR-İ EZELÎ: Herşeye gücü yeten, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan Allah

KADÎR-İ HAKÎM: Herşeyi hikmetle yaratan ve herşeye gücü yeten Allah

KADÎR-İ KAYYÛM: Varlığı kendinden olan ve herşeye gücü yeten Cenab-ı Hak

KADÎR-İ KERÎM: İkramı bol olan ve herşeye gücü yeten Allah

KADÎR-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah

KADÎR-İ MUTLAK: Kudreti mutlak olan ve herşeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah
KADÎR-İ MÜRÎD: İrâde ettiği herşeyi yapmaya gücü yeten Allah

KADÎR-İ RAHÎM: Herşeye gücü yeten ve sonsuz şefkat sahibi olan Allah

KAYYÛM: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah

KAYYÛMİYET: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah

KAYYÛMİYET-İ İLÂHİYE: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah

KAYYÛM-U BÂKÎ: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah

KAYYÛM-U SERMEDÎ: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herşeyin varlığını devam ettiren Allah

KAYYÛM-U ZÜLCELÂL: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan celal sahibi Allah

KERÎM: İkrâm ve ihsânı bol olan Allah

KERÎM-İ MUTLAK: Sınırsız ikrâm sahibi olan Allah

KERİM-İ MÜTEÂL: Büyük, kerem sahibi olan Allah

KERÎM-İ PÜRNEVAL: Her türlü nîmeti bolca ikrâm eden Allah

KERÎM-İ RAHÎM: Sonsuz ikrâm ve ihsân sahibi, pek merhametli olan Allah

KERÎM-İ ZÜLCEMÂL: Bol bol ihsan edip güzelleştiren Cenab-ı Hak

KUDDÜS: Kâinattaki herşeyi temiz olmasını sağlayan, kusur ve noksanlıklardan uzak olan Cenab-ı Hak
KUDRET-İ EHAD-I SAMED: Tek ve sonsuz kudret sahibi olan Allah

KUDRET-İ EZELİYE: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan Cenab-ı Hakk`ın kudreti

KUDRET-İ SÂNİ`: Herşeyi sanatla yaratan Allah

KUMANDAN-I AKDES: Yaratılmış herşey, ordusunda asker olan ve onların her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz ve mükemmel karşılayan Cenab-ı Hak

KUMANDAN-I ÂZAM: Yaratılmış herşey, ordusunda asker olan büyük kumandan; Allah

MAHMÛD-U BİLITLAK: Sınırsız hamd ve övgüye lâyık olan Cenab-ı Hak

MÂLİK-İ BÂKÎ: Herşeyin sonuna kadar sahibi olan Cenab-ı Hak

MÂLİK-İ EBEDÎ: Herşeyin sonuna kadar sahibi olan Cenab-ı Hak

MÂLİK-İ HAKİKÎ: Herşeyin hakikî sahibi ve mâliki olan Allah

MÂLİK-İ KERÎM: Bol ihsan ve ikram sahibi olan, herşeyin gerçek sahibi Allah

MÂLİK-İ MÜLK: Bütün mülklerin sahibi, herşeyin mâliki olan Allah

MÂLİK-İ RAHÎM: Çok merhametli ve şefkatli, herşeyin sahibi olan Allah

MÂLİK-İ RAHÎM-İ KERÎM: Bol kerem ve rahmet sahibi olan Allah

MÂLİK-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük ve herşeyin sahibi olan Allah

MÂLİK-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemâl ve herşeyin sahibi Allah
MÂLİKÜ`L-MÜLK: Görünen maddi âlemin sahibi olan Allah

MÂLİKÜ`L-MÜLK-Ü ZÜLCELÂL: Görünen maddi âlemin sahibi ve ihtişâmı büyük olan Cenab-ı Hak

MÂLİKÜ`L-MÜLK-Ü ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Görünen maddi âlemin sahibi ve ikramı bol, ihtişamı büyük olan Cenab-ı Hak

MÂRUF: Bütün mahlûkát tarafından bilinip tanınan Allah

MELİK-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyin sahibi olan Allah

MENNÂN: İhsanı bol, çok çok nîmet veren Allah

MEŞKÛR: Kendisine şükredilen Allah

MUKADDİR: Herşeyin kıymetini biçip, ona göre vücud veren Cenab-ı Hak

MİHMANDAR-I KERÎM-İ ZÜLCELÂL: Dünya misafirhânesinde kullarına yardım edip rızıklandıran büyüklük sahibi Cenab-ı Hak

MÛCİD-İ BÂKÎ: Herşeyi yoktan meydana getiren Cenab-ı Hak

MÛCİD-İ HAKİKÎ: Herşeyi yoktan meydana getiren gerçek yaratıcı; Cenab-ı Hak

MÛCİD-İ KÜLL-İ MEVCUD: Her varlığı yoktan yaratan Cenab-ı Hak

MUHSİN: İhsan eden, iyilik yapan

MUHSİN-İ KERÎM: İhsan ve kerem sahibi olan Allah

MUHYÎ: Dirilten, hayat veren Allah
MUSAHHİRÜ`Ş-ŞEMS: Güneşi kendine boyun eğdiren Allah

MUSAVVİR: Tasvir eden, şekil ve sûret çizen; herşeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler veren Allah

MUTASARRIF-I HAKİKÎ: Gerçek tasarruf sahibi olan Allah

MUTASARRIF-I HAKÎM: Hikmetlerle ve gayelerle idâre eden Allah

MUTASARRIF-I KADÎR: Herşeyde tasarruf etmeye gücü yeten Cenab-ı Hak

MÜDEBBÎR-İ HAKÎM: Her işi önceden, geleceğini bilerek ayarlayan ve belli bir gayeyi takip ederek yaratan Cenab-ı Hak

MÜDEBBİR-İ RAHÎM-İ ZÜLCEMÂL: Her işi önceden, geleceğini bilerek şefkatle ve en güzel bir biçimde ayarlayan Cenab-ı Hak

MÜMÎT: Her varlığa ölümü tattıran Cenab-ı Hak

MÜN`İM: Nîmet veren Asıl nimet sahibi olan Allah

MÜN`İM-İ HAKİKÎ: Gerçek nîmet verici olan Allah

MÜN`İM-İ HAKİKİYE: Gerçek nimet sahibi olan Allah

MÜN`İM-İ KERÎM: Nîmetlendiren, bol bol ikrâm ve ihsanda bulunan Allah

MÜN`İM-İ RAHÎM: Nimetlerin hakiki sahibi ve çok merhametli olan Cenab-ı Hak

MÜNAZZIM: Sıralayıp dizen, herşeyi en güzel bir şekilde tanzim eden Cenab-ı Hak

MÜNEVVİR: Maddî ve mânevî herşeyi nurlandıran, sonsuz nur sahibi Allah
MÜSEBBİBÜ`L-ESBAB: Bütün sebeplere sâhib olan, onları meydana getiren Allah

MÜSTAĞNÎ-İ ALE`LITLAK: Her cihetle zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah

MÜSTAĞNİ-İ MUTLAK: Her cihetle zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah

MÜSTEÂN: Kendisinden yardım istenen, yardım beklenen; Allah

RAB: Besleyen, yetiştiren, terbiye eden Allah

RAHÎM: Sonsuz merhamet sahibi Allah

RAHÎM-İ HAKÎM: Nihâyetsiz hikmetlerle rahmet ve bereketini ihsan eden Allah

RAHÎM-İ KERÎM: İkramı bol ve kullarına çok merhametli olan Cenâb-ı Hak

RAHÎM-İ MUTLAK: Mutlak merhamet sahibi olan Cenâb-ı Hak

RAHÎM-İ ZÂT-I ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve çok şefkatli olan Cenâb-ı Hak

RAHÎM-İ ZÜLCEMÂL: İsim ve sıfatları çok güzel olan ve yaratıklarına karşı sonsuz şefkat sahibi Cenâb-ı Hak

RAHÎM-İ ZÜLKEMÂL: İsim ve sıfatları mükemmel olan ve yaratıklarına karşı sonsuz şefkat sahibi Cenâb-ı Hak

RAHMÂN: Sonsuz merhamet ve şefkatle bütün varlıkları rızıklandıran Allah

ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik ve cemal sahibi olan Allah

ZÜLKEMÂL: Güzel ve kâmil sıfatlara sahib olan Allah
NÎMET-İ RABBANİYE: Verdiği nîmetlerle bütün mahlukatı idâre ve terbiye eden Allah

NÛRÜ`L-ENVAR: Nûr saçan nûr sahibi olan Allah

RAHMÂN-I RAHÎM-İ ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Sonsuz ikrâm, haşmet, şefkat, merhâmet sahibi ve bütün varlıkların rızkını veren Allah

SÂHİB-İ ÂLEM: Âlemin sâhibi olan Allah

SÂHİB-İ HAKİKÎ: Eşyanın gerçek sahibi olan Allah

SÂHİB-İ KÂİNAT: Kâinatın sahibi olan Allah

SÂHİB-İ KUR`ÂN: Kur`ân`ın gerçek sahibi olan Allah

SÂİK-İ HAKÎM: Herşeyi bir hikmet ile sevkeden Allah

SANATKÂR-I ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi sanatlı yapan Allah

SÂNİ: Herşeyi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ ÂLEM: Bütün âlemi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ BASÎR: Herşeyi hakkıyla gören ve herşeyi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ BÎZEVÂL: Sonsuz ve tükenmez sanat sahibi olan Allah

SÂNİ-İ HAKİKÎ: Sanatın gerçek yaratıcısı olan Allah

SÂNİ-İ HAKÎM: Herşeyi sanatla ve hikmetle yaratan Allah
SÂNİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi bir izzet, heybet ve hikmet ile yaratıp, sanat ile donatan Allah

SÂNİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCEMÂL: Güzellik ve hikmet sahibi olan Allah

SÂNİ-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi sanatlı yaratan Allah

SÂNİ-İ KADÎR VE HAKÎM: Herşeyi hikmet ve sanatla yaratan, nihayetsiz kudret sahibi olan Allah

SÂNİ-İ KADÎR-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi bir izzet, heybet ve hikmet ile yaratıp, sanat ile donatan Allah

SÂNİ-İ KÂİNAT: Kâinatı mükemmel bir sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ KERÎM: İkrâmı bol olan ve herşeyi sanatlı yaratan Allah

SÂNİ-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeyi sanatlı yaratan Allah

SÂNİ-İ MEVCUDÂT: Bütün mevcudatı sanat ile yaratan Allah

SÂNİ-İ VÂHİD: Bir olan ve herşeyi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ VÂHİD-İ EHAD: Tek ve yardımcısız olarak herşeyi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah

SÂNİ-İ ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Sonsuz büyüklük ve ikrâm sahibi olan Allah

SÂNİ-İ ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzelilk sahibi ve herşeyi sanatla yapan Allah

SÂNİ-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemal sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah

SEMÎ-İ MUTLAK: Herşeyi işiten Allah

SULTAN-I CİHAN: Kainatın sultanı olan Allah

SULTÂN-I EZEL VE EBED: Zaman ve mekanla kayıtlı olmadığı halde, bütün zamanlar ve mekanlar tasarrufu altında olan Cenab-ı Hak

SULTÂN-I EZELÎ: Saltanatı zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak

SULTÂN-I KÂİNAT: Kâinatın sultanı ve sahibi olan Allah

SULTAN-I LEVLÂK: Hz Muhammed`e (asm) #Sen olmasaydın; felekleri, âlemleri yaratmazdım# diyen Sultan; Allah

SULTAN-I LEVLÂKE LEVLÂK: Hz Muhammed`e (asm) #Sen olmasaydın; felekleri, âlemleri yaratmazdım# diyen Sultan; Allah

SULTAN-I MUTLAK: Hâkimiyeti sınırsız sultan Allah

SULTÂN-I SERMEDÎ: Saltanatı zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve daima devam eden Cenab-ı Hak

SULTAN-I ŞDİL: Saltanatı adaletli olan Cenab-ı Hak

SULTÂN-I ZÎŞAN: Çok meşhur olan yüce sultan Allah

SULTAN-I ZÜLCELÂL: Celâl ve büyüklük sahibi sultan Allah

SULTÂNÜ`D-DEYYÂN: Herkesin hak ve hesabını en iyi bilen, veren kudret ve hâkimiyet sahibi olan Cenab-ı Hak

ŞÂFÎ: Şifâ veren Allah

ŞAFÎ-İ HAKİKÎ: Gerçek şifâyı veren Allah
ŞÂFİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğüne yakışır tarzda, belli faydalar ve gayeleri gözeterek hastalıkları iyileştiren Cenab-ı Hak

ŞÂHİD-İ BÂKÎ: Olmuş ve olacak herşeyi gören ve şahid olan Cenab-ı Hak

ŞÂHİD-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, herşeyi gören ve bilen Cenab-ı Hak

ŞÂRİ-İ HAKİKÎ: Şeriatın kurucusu ve gerçek sâhibi olan Allah

ŞEFKAT-İ RUBÛBİYET: Her varlığı idare ve terbiye eden Cenab-ı Hakk`ın şefkati

ŞEFKAT-İ ULÛHİYET: Bütün varlıkların emirlerine harfiyen uydukları Cenab-ı Hakk`ın şefkati

ŞEHRÂYİN-İ RAHMÂN: Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan Cenab-ı Hakk`ın şenlik ve panayır yeri

ŞEMS-İ CEMÂL: Her varlık üzerindeki güzelliğin güneşi olan Cenab-ı Hak

ŞEMS-İ EZEL VE EBED: Bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan, zaman ve mekanla da kayıtlı olmayan Cenab-ı Hak

ŞEMS-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan Cenab-ı Hak

ŞEMS-İ SERMEDÎ: Kainatı isim ve sıfatlarıyla daima aydınlatan, zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak

ŞEMS-İ TÂBÂN-I ZÜLCEMÂL: Parlak güzelliği ile herşeyi aydınlatıp güzelleştiren Cenab-ı Hak

TAARRÜF-Ü RABBÂNÎ: Herşeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk`ın kendini hünerleriyle tanıtması

TABİAT: Yaratılış, huy, karakter Kainatta cereyan eden fiiller arasındaki bağı kuran ve düzeni sağlayan, Cenab-ı Hakk`ın yaratılış kanunları

ULÛHİYET-İ MUTLAKA: Hiçbir şarta bağlı olmaksızın İlâh olma Mutlak İlâh olan Allah
ÜSTÂD-I EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve herşeyi en iyi bilen Cenab-ı Hak

ÜSTÂD-I EZELİYE: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve herşeyi en iyi bilen Cenab-ı Hak

ÜSTÂD-I ZÜLCELÂL: Celâl ve ihtişamla öğreten üstad; Cenâb-ı Allah

VAHDET-İ SÂNİA: Sanatlı bir biçimde herşeyi yaratan Cenab-ı Hakk`ın tek olması

VÂHİB-İ HAYAT: Bütün canlılara hayatı bağışlayan Allah

VÂHİBÜ`L-A`MAL VE`L-ÂMÂL: Emelleri ve amelleri bağışlayıcı olan Allah

VÂHİBÜ`L-HAYAT: Bütün canlılara hayatı bağışlayan Allah

VÂHİD-İ EHAD: Bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah

VÂHİD-İ ZÜLCELÂL: Saltanatı ihtişamlı ve tek olan Cenab-ı Hak

VEDÛD: Çok şefkatli, kendisine çok sevgi gösterilen ve mahlûkatını seven Allah

VEHHÂB: Çok fazla bağışlayan, ihsanda bulunan Allah

VEHHÂB-I REZZÂK: Bol bol rızık veren ve çok ihsanda bulunan Allah

YEZDÂN: Cenâb-ı Allah

ZÂT-I ADL VE RAHÎM: Adalet ve rahmetle hükmeden Allah

ZÂT-I AKDES: Her türlü kusur ve noksandan uzak ve pâk olan zât, Allah
ZÂT-I AKDES-İ İLÂHİYE: En kudsî ve en mübârek sıfatların sahibi olan Allah

ZÂT-I AZAMET-İ KİBRİYÂ: Her yönüyle büyük ve kudret sahibi olan Zât; Allah

ZÂT-I BÂKÎ: Daimi olan zât, Allah

ZÂT-I BÂRÎ: Kâinatı tam bir uygunluk ve nizam içinde yaratan Zat; Cenâb-ı Allah

ZÂT-I CELÎL-İ ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve sonsuz büyük olan Allah

ZÂT-I EHAD VE SAMED: Tek ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Zât (Allah)

ZÂT-I EHAD-İ SAMED: Tek ve sonsuz hayat sahibi olan Zât; Allah

ZÂT-I FERD VE EHAD: Tek ve benzersiz olan Allah

ZÂT-I FERD-İ VÂHİD: Tek ve benzersiz olan Allah

ZAT-I FERD-İ ZÜLCELÂL: Varlığı tek olan büyüklük ve heybet sahibi Cenab-ı Hak

ZÂT-I GANÎ-İ ALELITLAK: Eksiksiz ve mutlak zenginlik sahibi olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I HAFÎZ-I BÎZEVAL: Herşeyi sonsuza kadar noksansız bir şekilde muhafaza eden Cenab-ı Hak

ZÂT-I HAKÎMÂNE: Hikmetle iş gören zât Allah

ZÂT-I HAYY VE MUHYÎ: Hayat veren ve hayat sahibi olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I HAYY-I KAYYÛM: Varlığı ve dirliği her an için olup, gökleri ve yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Cenab-ı Hak
ZÂT-I KADÎR-İ ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Cenab-ı Hak

ZÂT-I KAYYÛM-U EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak

ZÂT-I KERÎM: Kerîm ve cömert olan Zât; Allah

ZÂT-I MUKADDES: Her türlü noksan sıfatlardan uzak ve temiz olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I MUKADDESE-İ İLÂHİYE: Her türlü noksan sıfatlardan uzak ve temiz olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I NURÜ`L-ENVAR: Nurların nuru olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I RAHMÂNİRRAHÎM: Yardım, ihsan ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I REZZÂK-I ŞÂFÎYE: Şifâlı rızıklar veren Cenab-ı Hak

ZÂT-I VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı ve vücûdu vâcip olan, mutlaka gereken Cenab-ı Hak

ZÂT-I VÂHİD-İ EHAD: Tek, yekta ve benzersiz olan Cenab-ı Hak

ZÂT-I ZÜLCELÂL: Celâl ve büyüklük sâhibi Cenab-ı Hak

ZÂT-I ZÜLCELÂL-İ VEL-KEMÂL: Her türlü mükemmellik ve güzelliğin sahibi olan Cenab-ı Hak

Not : Alıntıdır
Kaynak : Risele Nur

Allah ın ilmi Rahmeti Şefkati Merhameti Selam ı Üzerinize olsun. Kardeşlerim (Amin)
 

Yesil Cingene

Kayıtlı Üye
Katılım
15 Ara 2008
Mesajlar
907
Tepkime puanı
56
Kaynağınız Risele Nur değil de, Risale-i Nur olmayacak mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba?
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
99 esma, Yani Allah'a ait 99 sıfat veya isim gerek Kuran ayetlerince gerekse Peygamberlere bizatihi Cebrail bildirgesi ile tanıtılmıştır bunlar dışında sadece birkaç isim gizli tutulmuştur ki zaten bunlarda sıfatsal özellik barındıran isimler degil anahtar isimlerdir... Hz.Musa, Hz.Davud, Hz.Süleyman, Hz.İsa, Hz.Şuayb ve Hz.Muhammed as.'a bildirilmiş onlarında bu sırrı saklaması istenmiştir... Cevşen konusunu daha önce onlarca kez açıkladım, bunu savunanlar Allah'tan indigine dair iddia ve ithamda bulunanlar elbette ki Allah'a karşı uydurdukları yalandan ötürü Karia'yı boylayacaklardır, buralarda geçen isimler Allah'a karşı sevgi yada onun yüceligini vurgulamak için beşer tarafından verilen isimlerdir.. Kutsi degerleri yada havas degerleri yoktur, tüm ilimler arasında makbul olan ebette ki bizzat yaratıcının bildirdikleridir... Kısaca özetlemek gerekirse bu isimler güzeldir, yüceligi açıklar sevgiliye güzel yakıştırmalardır ancak ve ancak bize bildirilen asli isim bunlar degildir...
Ayrıca Risale-i Nur külliyatları insan tarafından yazılmıştır, vahiy ile yazdırılmamıştır... Bazı kişiler nedense bu kitaplar sebebi ile Kuran'ı rafa kaldırıp hayatlarına külliyatları koydular ALLAH affetsin...
selam ve dua ile kalın..
 

Özgür Yürek

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2009
Mesajlar
49
Tepkime puanı
0
Said-i Nurs-i nin okültist yönü varmı.?
Havass ilmi dalında çalışma yapmışmı.?
Emeginiz için teşekkürler.
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
Said-i Nurs-i nin okültist yönü varmı.?
Havass ilmi dalında çalışma yapmışmı.?
Emeginiz için teşekkürler.
Birtakım cifirsel hesaplamalarla biryerlere ulaşmaya çalışmış bu inkar edilemez.. Ledünni ilimlerle yakından ilgilenmiştir aslında ama bu ihtisas alanı degildi..
 

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
Birtakım cifirsel hesaplamalarla biryerlere ulaşmaya çalışmış bu inkar edilemez.. Ledünni ilimlerle yakından ilgilenmiştir aslında ama bu ihtisas alanı degildi..

S.A
Sözlerinde hep kesinlik var gayb- Allah bilir Sözünden uzak bir yaklaşım.

Üstad senin bilgine araştırmalarına saygım var ama bence bildiklerin,duydukların, hissettiklerin %99 olsun %1 i Cenab-ı hakk a yani bir Olan Allah a bırak.

Diğer bir konu üstad eğer burada bu kadar eleştire bilen varsa , Savunduğu konu hakınnda bildikleride vardır . Neden Her Esma yı Her Dua ı Her sırrı Bu Havvas ta Paylaşmıyoruz. Bence bu şekilde yüzeysel okuyup geçtiğimiz konuları derinsel incelemiş ve Ulaşmak istediğimiz niyetlerimize daha çabuk ulaşmış oluruz
Mesela : Esma-ül Hüsna Her bir isim ayrı yarı sayfalarda açsak ve anlamını her bilen bildiği gibi yorumlasa tılsımını vefkini ve sayı ve adetçe devam edenlerin nelere ulaşabileceklerini paylaşsak güzel olmazmı

Üstad haddim olmadan yanlış birşey söylediysem şimdiden özürdilerim.

Allah ın İlmi Rahmeti bereketi üzerinize olsun (Amin)
 

SAH_MUHAMMED

Banlı Kullanıcı
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
61
Tepkime puanı
1
sevgili kontejyan hz.ALLAH C.C. un esma ları hakkındaki görüşlerini okudum.konu hakkında yeterli bilginin olmadığını gördüm.esma ilmi ile ilgili hadis şerifleri incelemeni tavsiye ederim.. bu konuda yorum yapılamayacak kadar net hadisi şerifler mevcuttur.yanlış anlamaman ve kırılmaman ümidiyle..
 

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
sevgili kontejyan hz.ALLAH C.C. un esma ları hakkındaki görüşlerini okudum.konu hakkında yeterli bilginin olmadığını gördüm.esma ilmi ile ilgili hadis şerifleri incelemeni tavsiye ederim.. bu konuda yorum yapılamayacak kadar net hadisi şerifler mevcuttur.yanlış anlamaman ve kırılmaman ümidiyle..

S.A
Sağol kardeş.

İşte istediğimde bu hatalarımızı aklımıza gelenleri yazıp paylaşıp mutlak bilgiye ve Hayırlısıyla hedeflerimize Ulaşmak ve ulaşmamız.

Allah ın Rahmeti Bereketi İlmi Terakkisi Selam ı Üzerinize Olsun.
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
Bana bu cevaplarınızla degilde ilmi cevaplarınızla yaklaşmanızı bekliyorum;
neden nerde yanlış bir esma hatası yaptım buna ilmen cevap veriniz?
Cevap lütfen Kuran yada hadisce olsun! Zira ben bu ikisini ilim olarak degerlendiriyorum... Bana başka sitelerin alıntılarıyla gelmeyin cevabınız ilmen ise gelin
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
sevgili kontejyan hz.ALLAH C.C. un esma ları hakkındaki görüşlerini okudum.konu hakkında yeterli bilginin olmadığını gördüm.esma ilmi ile ilgili hadis şerifleri incelemeni tavsiye ederim.. bu konuda yorum yapılamayacak kadar net hadisi şerifler mevcuttur.yanlış anlamaman ve kırılmaman ümidiyle..
Hadis ilminde kimleri degerlendiriyorsunuz? Bunuda bana yazınız..Tırmızi Enes Bin Malik, Hureyye vs kim sizin için muteberdir, ayrıca kaynak ilminiz nedir hadis konusunda? Hadis derken neyi kast ediyorsunuz! Bunlara cevabınızı hazırlayınız hatta cevaparınız karşısında ki cevaplarınızı hazırlayınız ki degerli üyelerimiz atıflara degilde halis bilgilere haiz olsunlar...
 

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
Bana bu cevaplarınızla degilde ilmi cevaplarınızla yaklaşmanızı bekliyorum;
neden nerde yanlış bir esma hatası yaptım buna ilmen cevap veriniz?
Cevap lütfen Kuran yada hadisce olsun! Zira ben bu ikisini ilim olarak degerlendiriyorum... Bana başka sitelerin alıntılarıyla gelmeyin cevabınız ilmen ise gelin
S.A
Üstad ben bilgi yönünden zayıf olabilirim. Ama Yanlış anlamassanız size şöyle bir örnek vermek istiyorum;

Diyelimki Bir adam ressam olmak istiyor ve yıllarını verip ressamlıkla ilgili tüm kitapları okuyor. Epeyde geniş bilgi ediniyor. Bir gün bir parkta dolaşırken daha genç bir ressama ras geliyor Genç ressamın çizdiği resim karşısında büyüleniyor adeta hemen onu tanımak ve bu resimleri yapmayı nerden öğrendiğini bilmek istiyor . hangi kitapları okuduğunu , hangi okullara gittiğini. Çocuk ise gülümseyerek tek bir cevap veriyor : Bilmem! hiç bir kitap okumadım hiç bir okula gitmedim. İçimden ne geliyorsa onu çiziyorum diye bir cevap veriyor.

Bilgiler esasında kitaplardadır. Buna %99 katılıyorum. Ama İnsanlara verilen yeteneklerde vardır. İçine ilham edilen bilgilerde vardır. Şimdi diceksiniz senin böyle bir yeteneğin varmı yok. Ama bu sitede bu yeteneği olan insanlar var yazılan bir cümledeki şifreyi çözecek asıl anlatılmak isteyeni anlayacak ve en önemlisi sizin kabul etmediğiniz kaynaksız gelen bilgi çöplükteki doğru bilgiyi o çöplükten çıkarıp bana sana ona kazandıracak insanlar var.

Bence üstad kaynaksız bilgilerede bir şans tanıyın ama kaynaksız bir bilgi olduğunu sitede ya yazan ya siz belirtin.

Eğer yanlışlarımda varsa bana lütfen ağır eleştirmeden aydınlatın Üstad:)

Allah ın Rahmeti Bereketi İlmi Selam ı Üzerinize olsun. (Amin)
 

Yesil Cingene

Kayıtlı Üye
Katılım
15 Ara 2008
Mesajlar
907
Tepkime puanı
56
S.A
Üstad ben bilgi yönünden zayıf olabilirim. Ama Yanlış anlamassanız size şöyle bir örnek vermek istiyorum;

Diyelimki Bir adam ressam olmak istiyor ve yıllarını verip ressamlıkla ilgili tüm kitapları okuyor. Epeyde geniş bilgi ediniyor. Bir gün bir parkta dolaşırken daha genç bir ressama ras geliyor Genç ressamın çizdiği resim karşısında büyüleniyor adeta hemen onu tanımak ve bu resimleri yapmayı nerden öğrendiğini bilmek istiyor . hangi kitapları okuduğunu , hangi okullara gittiğini. Çocuk ise gülümseyerek tek bir cevap veriyor : Bilmem! hiç bir kitap okumadım hiç bir okula gitmedim. İçimden ne geliyorsa onu çiziyorum diye bir cevap veriyor.

Bilgiler esasında kitaplardadır. Buna %99 katılıyorum. Ama İnsanlara verilen yeteneklerde vardır. İçine ilham edilen bilgilerde vardır. Şimdi diceksiniz senin böyle bir yeteneğin varmı yok. Ama bu sitede bu yeteneği olan insanlar var yazılan bir cümledeki şifreyi çözecek asıl anlatılmak isteyeni anlayacak ve en önemlisi sizin kabul etmediğiniz kaynaksız gelen bilgi çöplükteki doğru bilgiyi o çöplükten çıkarıp bana sana ona kazandıracak insanlar var.

Bence üstad kaynaksız bilgilerede bir şans tanıyın ama kaynaksız bir bilgi olduğunu sitede ya yazan ya siz belirtin.

Eğer yanlışlarımda varsa bana lütfen ağır eleştirmeden aydınlatın Üstad:)

Allah ın Rahmeti Bereketi İlmi Selam ı Üzerinize olsun. (Amin)
Kaynaksız bilgi paylaşmıyoruz. Çünkü, en basitinden biri gelir bir uygulama verir, yanlıştır yahut yanlış kapılar açtırır, sonra işin içinden çıkamayız. Burada herkes işinin ehli olsa tamam. Ama bu gibi konular basit konular olmadığı gibi tehlikelidir de. Kimseyi göz göre göre tehlikeye atamayız.
 

KenzulKuDDus

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Nis 2010
Mesajlar
9
Tepkime puanı
0
Herşey Allah'ın emrindedir,o istediğini yapar,onun yaptığı işlerde bir nizam vardır,ben nacizane şahsi düşüncelerime dayanarak soruyorum ki;

Allah'ın isimleri hassas bir konudur,İsim ki yüklemiş olduğu sıfatların Allah'ın şahsına ait olduğunu iddia etmiş oluyoruz,ilahi bir vahy olmadan insan aklına tecelli edecek birşey değildir...

Said-i Nursi'yi peygamberimize sayfa sayfa ilimler öğretilirken,onun sırrına vafık olamadığı resimleri yapan dahi çocuk benzetmesi yapıyorsanız sizin bileceğiniz iş, bu kişi yazdığı esere o isimleri nasıl elde ettiğini koymuşmudur merak ediyorum açıkçası..

Hadi bu kişi demiş olsun ki bu isimler peygameberimize nakledildi ve o insanlara öğretmedi bu bir sır olarak kaldı;

Allah' Muhammed ümmetine birşey öğretecek olacağı için kulu Muahmmed'i görevlendirdi,kendi makamından gelen Ku'ran'dada bu görevi o yüce kuluna bildirdi,Peygamberimiz'de bize bildireceklerini bildirip görevini tamamladığını veda hutbesinde açıklamıştır bundan mı şüpheniz var?

Hadi diyelim ki,bu isimler Peygamberimizin zaten açıkça zikrettiği ve sahabeye öğrettiği isimlerdir,kaynak olaracak gösterilecek eserler niye Risale-i Nur olsun?Öyle olsa bu isimler zaten 99 ismin yanına yerleştirilir veya bu isimler hadis kitaplarında açıkça yer alırdı,ki o zaman kaynak olarak bu hadis kitaplarını gösterirdiniz...

İnşallah sağlam bir kaynağınız vardır ve Allah(c.c) bize bu bilmediğimiz isimleri bahşetmiştir,sizde belirtirsiniz...
 

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
Kaynaksız bilgi paylaşmıyoruz. Çünkü, en basitinden biri gelir bir uygulama verir, yanlıştır yahut yanlış kapılar açtırır, sonra işin içinden çıkamayız. Burada herkes işinin ehli olsa tamam. Ama bu gibi konular basit konular olmadığı gibi tehlikelidir de. Kimseyi göz göre göre tehlikeye atamayız.

S.A

Olaya Bu yönden hiç bakmamıştım Üstad.Bu kalın kafalı öğrenciyi aydınlattığın için sağol. Şimdi gerçekten bende bu yazdığın karşısında işin içinden çıkamadım. O Yüzden kural kuraldır. Ya paylaşmıcam yada kaynağı ile paylaşacağım.

Allah ın İlmi, Şefkati, Merhameti, Selam ı Üzerinize olsun.(Amin)
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
S.A

Olaya Bu yönden hiç bakmamıştım Üstad.Bu kalın kafalı öğrenciyi aydınlattığın için sağol. Şimdi gerçekten bende bu yazdığın karşısında işin içinden çıkamadım. O Yüzden kural kuraldır. Ya paylaşmıcam yada kaynağı ile paylaşacağım.

Allah ın İlmi, Şefkati, Merhameti, Selam ı Üzerinize olsun.(Amin)
Estafurullah, kendinize neden böyle diyorsunuz, Kimse sizin hakkınızda böyle düşünmedi konuşmadı.. Ayrıca aslında konu sizinlede alakalı degildi, bu isimleri kutsi isimler olarak tanıtan siz degilsiniz, bunu yapan birtakım kişiler... Siz sonuçta bir alıntı yaptınız.. Kaynak olarak gösterdiginiz bir adres var sonuçta..
Sizinde dediginiz gibi, herbir esma bir deryadır, bir esma bin kapıya işarettir... Ancak söylemek vurgulamak istedigim en baştan beri şuydu, kutsi birebir isimler 99 tanedir, bunu hadislerdende görüyoruz... Gizli bırakılmış bikaç anahtar isim tecellisel degil çok farklı üst alem anahtarlarıdır...Yazılan esmalar güzeldir hoştur ancak kutsi degil, ilahi tecelli isimleri degil beşerin yazdıgı naatlardır..
 

stok19

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
41
Tepkime puanı
3
Herşey Allah'ın emrindedir,o istediğini yapar,onun yaptığı işlerde bir nizam vardır,ben nacizane şahsi düşüncelerime dayanarak soruyorum ki;

Allah'ın isimleri hassas bir konudur,İsim ki yüklemiş olduğu sıfatların Allah'ın şahsına ait olduğunu iddia etmiş oluyoruz,ilahi bir vahy olmadan insan aklına tecelli edecek birşey değildir...

Said-i Nursi'yi peygamberimize sayfa sayfa ilimler öğretilirken,onun sırrına vafık olamadığı resimleri yapan dahi çocuk benzetmesi yapıyorsanız sizin bileceğiniz iş, bu kişi yazdığı esere o isimleri nasıl elde ettiğini koymuşmudur merak ediyorum açıkçası..

Hadi bu kişi demiş olsun ki bu isimler peygameberimize nakledildi ve o insanlara öğretmedi bu bir sır olarak kaldı;

Allah' Muhammed ümmetine birşey öğretecek olacağı için kulu Muahmmed'i görevlendirdi,kendi makamından gelen Ku'ran'dada bu görevi o yüce kuluna bildirdi,Peygamberimiz'de bize bildireceklerini bildirip görevini tamamladığını veda hutbesinde açıklamıştır bundan mı şüpheniz var?

Hadi diyelim ki,bu isimler Peygamberimizin zaten açıkça zikrettiği ve sahabeye öğrettiği isimlerdir,kaynak olaracak gösterilecek eserler niye Risale-i Nur olsun?Öyle olsa bu isimler zaten 99 ismin yanına yerleştirilir veya bu isimler hadis kitaplarında açıkça yer alırdı,ki o zaman kaynak olarak bu hadis kitaplarını gösterirdiniz...

İnşallah sağlam bir kaynağınız vardır ve Allah(c.c) bize bu bilmediğimiz isimleri bahşetmiştir,sizde belirtirsiniz...

S.A

Kardeş öncelikle beni muhataba alıpta kendi bildiklerinle beni aydınlattığın için teşekkürler.

Bildiğim şey yarım bir bilgidir ama en kısa zamanda bu bilgiyi mutlak bir bilgiye ulaştıramasamda tamamlaya bileceğim kadar tamamlayıp cevap hangi yönde doğru ise kendim kapasitem içinde açıklıya bileceğim kadar açıklayacağım.

Diğer bir konu özel olmassa ve sizi rahatsız etmesse soruyorum;

- Hiç Risale-i Nur okudunuz mu?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst