Neo Spritüalizm 3 - Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilen Rapor

mally

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2010
Mesajlar
720
Tepkime puanı
225
Neo Spiritüalizm Hakkında Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilen Rapor​

Tüm beşeriyet için yeni bir çağ olan bilgi çağının en önemli vazifelerinden birini ülkemizde ikmal ederek, geldiği yüksek ilahi planına dönen Bedri Ruhselman'ın en büyük arzularından birisi sanırız ülkemizde bir parapsikoloji kürsüsü kurulmasıydı. Gelecek günler, bu konudaki genel isteğin olumlu karşılık göreceğini göstermektedir.

21 Ağustos 1952'de Dr. Bedri Ruhselman Milli Eğitim Bakanlığının isteği üzerine '' Deneysel Spiritualizm'' hakkında bir bilimsel rapor hazırlamış ve göndermiştir. Bu Rapor orjinal olarak aşağıdadır.

Konu; Deneysel Spiritüalizm
Muhatap; Milli Eğitim Bakanlığı
Şekil; Rapor
Tarih; 21 Ağustos 1952

1846 yılından beri yeni ve eski dünyalarda takip edilmekte olan '' Deneysel Spiritualizm'' konuları, diğer bütün bilimsel konular gibi birçok tartışma ve mücadeleye yol açtıktan sonra, bugün ciddi bir bilim konusu haline girmiş bulunmaktadır.

Deneysel Spiritüalizm; Suptil tabiat olaylarının ve insan ruhunun şimdiye kadar dokunulmamış taraflarını kurcalayan ve dünya kuruldu kurulalı insanlara ilham, irşat ve ifşa yolları ile gelmiş bir sürü ilahi yardımları açık ve bugün ki insan zekâsının ve bilimsel anlayışının kapsayıp - benimseyebileceği tarzda objektif ve sübjektif yollardan ve deney yoluyla anlamlandıran ve değerlendiren pozitif bir bilim, felsefe ve ahlak yoludur.
Bilimde deney ve gözlem esas olduğuna göre, sadece gözlem ve deney üzerine kurulmuş olan '' psişik'' ve ''metapsişik'' denilebilen deneysel Spiritüalizm'inde bilimsel bir kimliğe malik olması lazım geldiğini inkâr etmek, bilimsel anlayışa uygun düşmese gerektir kanısındayız. Bu fikirler yüz yılımızın pozitif bilim alanında büyük başarı göstermiş bazı büyük bilim adamlarının da kabul ve itiraf ettikleri bir gerçeğin ifadesidir. Bu açıklamalara kanıt olmak üzere, bu bilim adamlarından bazılarının bir kaç sözünü, kendi orijinal eserlerinden iktibas ( alıntı ) ederek arz ediyorum.


Sir William Crookes
( 1832 - 1919 )​

Fizik ve kimya bilgini Thallium'un kâşifi, radyometre ve Crookes tüpünün vb. Mucidi, Londra Kraliyet Akademisi üyesi.

Maddi nedenleri belli olmayan bazı gürültüler ve eşyaların temas vaki olmadan kendi kendilerine hareketleri gibi halen malum fizik kanunlarının hiç birisi ile açıklanması mümkün olmayan tezahürleri bizzat gözlemledim. Ve bunların bugün en basit birer kimya olayları kadar gerçek birer vak’a olduklarına kati suretle kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu hususta ki kanaatim çok uzun süren bir araştırma sonucunda elde ettiğim gözlemlere dayalı bilimsel bir inceleme mahsulüdür.

'' İtiraf ediyor ve acı duyarak hayretle beyan ediyorum ki bilim adamları, deneysel Spiritüalizm vakalarının yorumu bahsinde bir uyuşukluk ve çekingenlik hali içindedirler. Bir kaç bilgini bir araya getirecek bu vakaları bilimsel yollarda tetkik etmeyi çok özlediğim halde böyle bir komitenin kurulamayacağını kısa bir zamanda anladım. Ve bundan sonra bu işi tek başıma yapmaya karar verdim. ''

'' Bütün eserlerimi ve makalelerimi okuyanlar, ruhsal kudretlerin tezahürlerine ait önlerine koymuş olduğum vakaların doğruluğunu ve bunların, yalnız hakikati tebarüz ettirmek için, ciddiyetle yapılmış birer deney ürünü olduklarına muhakkak suretle kani olurlar kanısındayım...''

'' Burada ne bir faraziyeden ( gerçekliği henüz belli olmayan ) neden bir nazariyeden ( kuram ) ibaret şeyler değil, ben kesin ve gerçek vakaların mevcudiyetini gösteriyorum. Bunlardan kuşku duyabilirsiniz. Fakat inkâr yoluna sapmayınız. Takdim ettiğim bu müşahedeleri en sıkı bir eleştirici gözüyle inceleyebilir ve onun zayıf, hatalı noktalarını araştırabilirsiniz. Fakat bizim bu husustaki müşahedelerimizin peşin hükümlerle birer yalan ve hayal mahsulü olduğunu söylemekte acele etmeyiniz. Deneylere girişiniz. Benim gibi büyük bir sabır ve özenle psişik ve metapsişik vakalar üzerinde durarak incelemeler yapınız. Eğer bunu yaptıktan sonra müspet neticeler alamazsınız, bu başarısızlığınızı derhal ilan ediniz. Aksi halde ( bir sonuca varırsanız ) ebedi namus ve şeref kanunu bu hakikati kabul etmeye sizi sevk etmektedir.
( Phenomenes de Spitualisme )


Sir Oliver Lodge
( 1851 - 1940 )​

Fizikçi ve yazar. Yıldırımı elektro manyetik dalgaları ve telsiz, telgrafı araştırmıştır. Prof. ve bir Birmingham Üniversitesi Rektörü, İngiliz Kraliyet akademisi üyesi.

'' Yarım yüzyıldan beri süren süpernormal psikolojik hadiseler, yalnız halkın dikkatini çekmekle kalmamış, pozitif bilim şubesinde büyük birer otorite olan aklı başında bilginlerinde ilgisini çekmiştir. Özellikle bu vakaların incelenimi için büyük bilgin ve edebiyatçılardan kurulmuş olan Londra Ruhsal Araştırmalar Cemiyeti 28 yıldan beri müspet faaliyetler göstermektedir. ''

'' Ruhsal ve psişik vakalar, gelişi güzel fizik sistemi içinde mütalaa ( görüş ) edilemezler. Onun içindir ki söz gelimi hiç bir temas vaki olmadan, eşyanın kendi kendisine hareket etmesi veya uzaktan tesir yapmaları gibi vakaları bir fizikçinin inkâr etmeye hakkı yoktur. Zira ancak, ışık, ses, elektrik, mıknatıslık olaylarından bahsetmek, onun kompetansı ( genel uzmanlığı ) dâhilindedir. ''

'' İnsanın şahsiyeti ve zekâsının faaliyeti, ölümden sonra yalnız devam etmekle kalmaz, aynı zamanda dünyada kalan insanlarla görüşme haline geçmek ister. Ve bunda başarılı da olur. Bu türden olan vakaların en iyi ve basit açıklaması ancak bu şekilde yapılır. ''

'' Ben şunu tamamen tespit etmiş bulunuyorum ki, beden dışındaki ruhlarla biz insanlar arasında görüşmek mümkündür.''

'' Dünyada görüşmelerin, hali hazırda yaşayan insanların birbirleri ile görüşmelerinden ibaret kalmayacağını düşünmek imkânını bize veren deliller mevcuttur. Bunlar, başka âlemlerdeki varlıkların hayat şartları hakkında şayani itimat bilgiler vererek, bizimkinin üstünde bir bilim ve kudretleri kullanmamıza olanak vereceklerdir.''

'' İngiliz Ruhsal Araştırma cemiyetinde yapmış olduğumuz deneylerin sonucunda şunu keşfetmiş oluyoruz ki, bazılarımızca çok iyi tanınmış olan rahmetli dostlarımızdan Prof. Gurney'in, Myers'in ve Hodgson'un ruhları, muhtelif medyomlar vasıtası ile bulundukları âlemde yaşamakta devam ettiklerini ısrarla bize söyleyerek anlatmak için faal bir rol oynamışlardır. Ve şunu da keşfetmiş oluyoruz ki, bu bilgin dostlarımızın ruhları, hayatlarına ait sorduğumuz özel sorulara müspet cevaplar vermektedirler. Biz bu kanaatte ne kolayca nede çabucak varmış değiliz. Hatta mutat hayatımızda telefonla veya daktilogramla karşılaştığımız dostlarımızın, şahsiyetlerine bizi inandırmaya kâfi gelebilen mahrem özelliklerine ait bilgileri bu dostlarımızın ruhlarından fazlası ile aldığımız halde bunları bile yeter derecede saymıyor, daha kati deliller arıyorduk. Ve işte ancak bu delilleri elde ettikten sonradır ki dostlarımızın ruhları ile konuştuğumuza kanaat getiriyorduk.''
( La Survivance Humaisne )

'' Süpernormal görüşmeleri ( ruhlarla görüşmeleri ) ispat eden gayretler yalnız hissimizden gelmiyor. Bu görüşmelerin doğruluğunu bilimsel alaka ve vazifeye bağlı gayemiz ispata yardım ediyor. İşte böylece gerek ben ve gerek diğerleri, uzun bir sabırla yaptığımız devamlı çabalar sonucunda elde edilen deney sonuçlarından sonra bu görüşmelerin doğru birer vaka olduğuna kanaat getirdik.''

'' Ben şahsen yaptığım deneyler sonucunda yalnız hissimi kullanarak değil, zekâmı ve ilmi gayemi rehber edinerek ruhlarla konuşmanın mümkün olduğunu benim deneylerimden evvel, halen öbür âlemde bulunan ruhsal araştırma cemiyeti üyelerinden oluşan kişiler ile Myers ispat etmişlerdi. Fakat evvelce ispat edilmiş olan bir şeye yeni delilleri eklemek eskilerin değerini azaltmaz. ''

Bu İngiliz bilgini '' Myers'' sürekli ve kendisinin de dediği gibi, sabırlı bir çalışmadan sonra Walworth' da vermiş olduğu bir konferansta şu sözleri söylemiştir. '' Ben şu fikirde karar kılıyorum ki , ( beden ) öldükten sonra insanın ruhunun yaşadığının ispatı, bilimsel tetkik yolları ile kanıtlanması basit olmuş bir hakikattir.''


Dr. Eugene Osty

Uluslar Arası Metapsişik Enstitüsü Başkanı.

" Bu kitabı neşretmekle Fransız seçkin bilim adamlarının nazarı dikkatlerini süpernormal hadiseleri üzerine çekmek istiyorum. Ben şöyle düşünüyorum ki irade ile tekrar tecrübesi mümkün olan gözlemler ve bu gözlemlere dayanan vakalar kısa bir zamanda Psikolojinin sınırlarını harikulade bir hızla genişletecektir. Hiç bir akıllı ve aydın insan, hayatın en mükemmel ve insan varlığının en önemli bir realitesini şahsi deneylerle tetkik etmekten kendisini alı koyamaz. "

'' Ben öyle tasavvur ediyorum ki, düşünce fonksiyonunun psiko-fizyolojik izahında çok yavaş ve yüzeysel bir ilerleme kaydedebilmek için maharetle ve uzun zamanını sarf eden Üniversite psikologlarının şimdiye kadar meşgul oldukları sahaların önemini ve geride bırakan bu paranormal ruhsal olayların varlığını tahkik etmek için büyük bir istek göstereceklerdir. ''
( La Connaiscance - Supranormale )

Raporumun uzamaması için daha birçok bilginin psişik ve metapsişik mevzular lehindeki yorumlarına ait belgeleri arz etmekten çekiniyorum. Yalnız son olarak 1922-23 de Paris'teki uluslar arası metapsişik Enstitüsü Başkanı Dr. Gustave Gelley yönetiminde tertiplenmiş olan, 34 Fransız ve yabancı bilim adamından müteşekkil ilmi bir tetkik komitesinin imzalarını taşıyan bir raporu da bir belge olarak takdim etmek istiyorum. Bu belge Metapsişik ve Psişik hadiselerin doğruluğunu bilim adamlarının resmen kabul etmiş olduklarını ve netice resmi bilim kuruluşlarından bu vakaların tetkiki icap ettiğini göstermektedir. Bu belgenin nasıl ve kimler tarafından hazırlanmış olduğunu asıl kaynağından, iktibas ettiğim yazılarla arz ediyorum.


Prof. W. J. Crawfort​
( 1865-1924 )​

Belfast Üniversitesinde tatbiki mihanik ( Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı) profesörüydü.

'' Yaptığım bütün psişik deneylerdeki neticeler; masaların kendi kendilerine hareketleri, eşyanın hiç bir el dokunmadan yerden havaya kalkarak, havada uçarak dolaşmaları, ortada maddi bir neden olmadan eşyada bir takım darbe seslerinin hâsıl oluşu gibi hadiseler ne medyomun neden celsede hazır bulunanların ne şuurla, nede şuursuzca yapabilecekleri, her hangi bir hile veya müdahale söz konusu olmadan tezahür eden gerçek vakalardır.''


Hatta bu bilim adamı gözlemlerinden o kadar emin bulunuyor ki, bunlar hakkında açıklayıcı bir nazariyede ortaya koyuyor.

'' Özetle operatörler ( operatör ruhlar ) evvela celsede hazır bulunanların, beyinlerine, sonrada sinir sistemlerine tesir ediyorlar. Bu tesir sayesinde asabi sistemden küçük partiküller belki de moleküller ayrılıyor. Ve insanların parmaklarından, ellerinden veya başka yerlerinden dışarı çıkıyor. Böylece serbest haldeki partiküller mekni bir enerjiye sahip bulunuyorlar. Bu mekni kudret sayesinde partiküller, her hangi bir insanın sinir sistemi üzerinde bir takım tesirler meydana getiriyor. Partiküllerin bu cereyanı celsede hazır bulunanların sinir sistemlerinde böylece dolaşıyor. Ve dolaştıkça da kuvvet kazanıyor. Tekrar medyoma döndüğü zaman bu kudretler en yüksek tansiyon derecesine ulaşmış bulunuyorlar. Ve kendilerine medyomdan büyük bir kudret daha alıp ekledikten sonra tekrar celsede bulunanlara dönüyor. İşte bu durum bütün celse boyunca sürüyor. Tansiyon derecesi yeterli miktara yükseldiği zaman cereyan duruyor. Ve bütün partiküller medyomun sinir sisteminde toplanıyor. İşte ruhlar, tansiyonu yeterli derecede artmış bulunan bu partiküllerin tesirlerinden faydalanarak medyomun bedeninden kaba maddeleri ayırıyorlar ve bu maddeler vasıtasıyla da dışarıda psişik tezahürleri meydana getirebiliyorlar. ''

'' Ben, Golikher celsesinde usule gelen psişik hadiselerin mekanik açıdan tezahürlerini şahsi kontrolüm altında ve kendi iradem dahilinde araştırdıktan sonra bu vakaların doğruluğuna inandım. Şunu da ispat edeceğimi kani bulunuyorum ki bu hadiseler, normal adale kuvvetinin dışında ve adale ile yapılabilenden daha genel ve geniş bir kategoriye ait vakalardır. "
( Mecanicue Psichics )


Prof. Charles Richet​
( 1850 - 1935 )​

Fransız Fizyoloğu, Paris Üniversitesi Prof. ve Enstütü üyesi, Anaflaksi ( serum hastalığı ) fenomeni keşfetmiş, 1913 de nobel fizyoloji ve tıp ödülünü almıştır.

'' Kâinatın hislerimizi tahrik eden ve realiteler hakkında bize bilgiler veren öyle kudretleri vardır ki, mevcut duygularımız bunlara cevap veremez. Bu nazariye değil, bir vakadır. Bir vakanın izah edilmemiş olması ve biz nazariye ile ifade edilmemesi, bunun mevcut olmasını neticelendirmez. Bilakis ben iddia ediyorum ki metapsişik vakalar fizyolojide devrim yapacak fevkalade haiz bir yeniliktir. Bu vakaların bundan daha ileri gitmeyeceğini kim bilir? Bu öyle bir yeniliktir ki psikoloji bile bunun karşısında kökünden değişecek ve tadile uğrayacaktır. Biz şimdi bundan doğacak olan büyük neticeleri takdirden aciziz. Özetle, sübjektif metapsişik bilimin kadrosuna kesin olarak nüfuz etmiştir.''

'' İçe doğuşlar, telepatiler, temas vaki olmadan eşyanın kendi kendine hareketleri, hayallerin maddi olarak görünmesi, bazen ışıkların havada gene kendi kendine ortaya çıkması, klor, cıva ve güneş gibi kör kuvvetler ve maddeler halinde tezahür etmiyor. Bunlarla maddenin kimyasal ve mekanik hadiselerine bağlı kör ve atıl karakter yoktur. Bütün bu olaylarda bir zekâ eseri, bir maksat görülmektedir. Fakat ne olursa olsun, bunlar insanda görülen maksat ve iradeye benzer ( eş değer ) bir takım maksat ve irade tezahürleri arz ediyorlar. Belki bunlar, insanın kendisinden çıkmamaktadır ( yani dışarıdan gelmektedir ) . Zeka, yani kavrama yeteneği, maksat, meçhul her hangi bir iradeye göre verilmiş bir karar... İşte metapsişik olayların bütün belirgin vasfı bunlardır. ''

'' Sübjektif metapsişik canlı ve cansız maddelerin yasalarından hiç birini değiştirmeye lüzum bırakmadan izahı mümkün olan zihni hadiselerden bahseden bilimdir. Objektif metapsişik ise, evvelkinin aksine öyle mihaniki (organik, mekanik) tezahürler arz eder ki, bunları elde mevcut gelişi güzel mekanik kanunları ile izah mümkün olmaz. Söz gelimi, eşyanı hiçbir temas vaki olmadan kendiliğinden hareketi, tekinsiz evlerdeki hadiseler, hayallerin maddileşmiş fantomları havada kendiliğinden peyda eden sesler, ışıklar... gibi.''

'' Metapsişiğinde diğer bütün gözlem bilimlerinde olduğu gibi rivayet ve her türlü belgeleri mevcuttur.''

'' Şurası kesindir ki hayallerin maddileşmesi, medyomlara ve daha bilmediğimiz diğer şartlara göre değişir. Genellikle bunlar evvela bulanık bir kütle halini arz ederler. Az çok şekilsizdirler. Ve bazen de ancak görülecek kadar saydamdırlar. Bununla beraber gene bu halindeyken bunlara el ile dokunulabilir. Ve gene bu haldeyken bunlar dışında bazı mekanik tesirler yapabilirler. ''

'' Bazen de ektoplazma dediğimiz hayallerin bu maddi cevherleri, organların şekillerini alabilir. Bu organlar, ilk oluşumları anında çok nazik ve incedirler. Yavaş yavaş tam formunu alırlar. ''

''Bu ektoplazma bazen de bir hamur halinde bulunur. Medyomun azından çıkar, dışarıda bir insan halini alır. ''

'' Genellikle materyalizasyonlar ( hayallerin maddeleşmesi ) evvela bir taslak halinde peyda olur. Ve bilahare tam bir insan şeklini alır. Başlangıçta bu organların girinti ve çıkıntıları yoktur. Tıpkı bir resim tablosuna benzer. Bazen de bütün girinti ve çıkıntısı ile tam bir organ halini alır. ''

'' Maddileşen hayaller, yalnız insan şeklinde olmaz. Cansız eşyalarda maddileşebilir. Söz gelimi, elbiseler ve diğer eşyalar gibi. Genellikle fantomların üzerinden görülen elbiseler tüldendir. Ve genellikle beyaz renktedir. Hafif musolinde olur. Musolin evvela beyaz bir bulut halinde görülür, sonra yavaş yavaş yoğunlaşır ve bazen de ışıklı olur. ''

'' El hayallerinin maddileşmesi, kesinlikle baki bir gerçektir. Tıpkı yüz hayalleri gibi el hayalleri de maddileşir.
( Traite'de Methapshic )


Prof. Cesar Lambroso
( 1836 - 1909 )​

İtalyan doktoru ve Kriminolojist. Pavia'da psikiyatri profesörü, Turin'de Kriminal Antropoloji Profesörü.

'' Hayatın akıl hekimliği ve Kriminal Antropoloji ile geçirmiş benim gibi bir insanın Spiritizm hakkında kitap yazdığımı gören en iyi dostlarım, şimdiye kadar ki mesaimle kazanmış olduğum ilmi şöhreti kaybedeceğimden endişe ederek bana itirazda bulundular. Buna rağmen bu sahada çalışmayı ben bir vazife telakki ederim. ''

'' Gerçi dostlarım bu itirazlarında haklıydılar. Zira bende bir vakitler onlar gibi düşünüyordum. O zaman Spiritizm'in Monizm ile kabili telif olmadığını sanıyordum. Fakat Radyoaktivite gibi son bilimsel buluşlara da eklenerek ortaya konan deliller Spirit hadiselerine dair evvelce bende mevcut olan menfi kanaatleri çürüttü. Bundan başka Spiritizm sonuçları da Monizm esaslarına muhalif olmaktan çok uzaktır. ''

'' Şimdiye kadar yapılmış olan ve birbirini destekleyen ve tutan Spiritizm deneylerinin sonuçları hiç olmazda büyük filozofların düşünüp ortaya koydukları fikirler derecesinde ve onlar kadar otoriteye sahip birer kıymet arz etmektedir.''

'' Resmi bilim adamları, öbür âlemin tesirlerine ait izah edemedikleri mevzuları ya gizlemeye veya inkâr etmeye eğilimli bulunuyorlar. Bununla beraber ben, onların nazari itibarlarından düşmeyi de göze alarak şunu tekrar etmekte asla tereddüt göstermem ki, ölmüş insan ruhlarının müdahalesinin vaki olduğu kabul edilmeden, Spiritizm deneylerinde vukua gelen hadiseleri sadece orada hazır bulunanları veya medyomların kendi kudretleri ile izah edebilmek asla mümkün olamaz. ''

'' Bütün inceleme ve gözlemlere nazaran, Spiritizm celselerinde görülen ruhların hayalleri sadece bedenin küçük bir kısmının kısa bir zaman zarfında görülerek kaybolmasından ibaret bir hadise olmayıp, hatta bütün bir bedenin senelerce kendisini insanlara göstermesi şeklinde de vukua gelmektedir. Bu, o kadar canlı bir tezahürdür ki o sırada bu fantomların ağırlıkları, ısı dereceleri ölçülebiliyor, nabızlarının atış adetleri sayılabiliyor, solunumları ve solunum havalarının kimyasal tahlil ve tetkikleri yapılabiliyor. ''

'' Bundan başka fantomların ruhsal karakterleri şefkat ve merhamet dereceleri, cesaretleri, kahramanlıkları ölçülüp takdir edilebiliyor. Ve nihayet bu ruhların fantomlarının, medyomla birlikte fotoğraflarını da çekmek mümkün oluyor.''

'' Ruhların faaliyetlerine ait vakalar o kadar çoktur ki onların sentetik bir reconstruction-u ( yeniden yapılandırma ) yapmak bizim için mümkün değildir. ''

'' Ruhlar bazen nurlu bir şekilde görülürler... Sir. W. Crookes ve Ch. Richet, ruhların ( fantomların ) tıbbi muayenelerini yapmışlar ve hararet derecelerinin normal bir insan hararet derecesinde olduğunu, nabız adetlerinin de yine normal bir insanın nabız adetine eşit olduğunu, solunumları ile normal miktarda asit karbonik çıkardıklarını tespit etmişlerdir. ''

'' Fantomların ilk teşekkülleri ışık neşreden bir bulut halinde vaki oluyor. Fantomlar beyaz ve çok ince bir doku ile örtülü bulunuyor. Bazen bu örtü çift hatta üç katlı ve hatta dört katlı oluyor. Ben bu husustaki şahsi çalışmaların sırasında teşekkül etmiş bulunan fantomun ağırlığı ile medyomun ağırlı arasında dikkate değer mukayeseler yaptım.''

'' Ani ölümle ölmüş olan bazı insanların evlerinde bu ruhlar gürültüler çıkarabiliyorlar veya bir takım hareketler hâsıl olabiliyorlar. Ve nadiren de kendilerini gösteriyorlar.''

'' Fantomlar şiddetli ışık altında eriyorlar, ellerine dinamometre verildiği zaman bu aleti elleri ile o kadar kuvvetli sıkabiliyorlar ki aletin derecesi 80 hatta 110 a kadar çıkabiliyor.''

'' Işınlama yetenekleri pek fazladır. Yapılan bir deneyde bunların hızı 15 dakikada 45 kilometre olarak tespit edilmiştir. Fantomlar konuşurlar, bazen de eskilerin hitaplarını andıran bir takım sembolik ifadeler kullanırlar. Her ruhun kendisine göre özel bir ifade tarzı vardır.
( Hipnotisma ed Spiritisme )Spiritüalizm Hakkında 34 Bilimadamının İmzasını Taşıyan Raporun Sureti

'' Bazen uluslar arası Metapsişik Enstitüsü binasında, bazen de birlikte olduğumuz arkadaşlardan birinin evinde medyom Jean Guzik ile yapılmış olan bir seri metapsişik deneye katılarak bu deneylerden edinmiş olduğumuz izlenimleri şu şekilde özetle tespit ediyoruz:

1- Medyomun Kontrolü; '' Medyom en aşağı bir gün içimizden iki kişinin huzurunda, celseden evvel tamamıyla soyundurulup, kendisine cepsiz bir pijama giydirildikten sonra celse odasına sevk edilmiştir. Celselerin devamı boyunca, sürekli olarak iki tarafında gözlemcilerden iki kişi oturuyordu. Bu gözlemciler elleriyle kendi taraflarında bulunan elinin küçük parmağını sımsıkı sıkıyordu. Bundan başka ayrıca gözlemcinin sağ eli medyomun sol eline ve soldaki gözlemcinin de sol eli medyomun sağ eline ince bir kurdele ile bağlanıyor ve mumlanarak I.M.I mührü ile mühürleniyordu. Öyle ki medyomun elinin serbest kalabilmesi için muhakkak bu kurdelenin kesilmesi lazımdır.''

'' Hepimiz görüyorduk ki, bütün celsenin devamı boyunca medyom tamamen pasif halde kalıyordu. Metapsişik mühim olaylar oluşmaya başlayınca, medyomun vücut ve elleri de titremeye başlıyordu. Fakat bundan başka, onun vücudun da en ufak bir şiddete bile hiç bir hareket görülmüyordu. Yalnız ilerde belirteceğimiz bazı olayların hazirun tarafından gözlemlenmesini kolaylaştırmak için medyom ara sıra elini, bulunduğu gözlemcinin eli ile birlikte arkaya doğru götürüyordu.''


2- Hazirunun Kontrolü; '' Celsenin devamı boyunca bütün hazirunun elleri zincirleme olarak birbirine bağlı bulunuyordu.

3- Salonun Kontrolü; '' Celseden evvel salonun kapıları kapatılarak içerden kilitleniyordu. Aynı zamanda da kapılar bağlanarak mumlanıyor ve birimiz tarafından imzalanarak mühürleniyordu. Oda evvelden hiç bir yabancının saklanabilmesine müsait olmayacak şekilde sade ve basit olarak döşenmiş bulunuyordu. Bir sahtekâr tarafından oda döşemelerinin celse esnasında kaldırılarak dışarıdan aramıza karışma düşüncesini bertaraf etmek içinde ayrıca şu tertibat alınmıştı.

A- Her celseden önce diplomalı bir mimar tarafından celse odası uzun uzadıya muayeneye tabi tutuluyor. Tavan- döşeme ve duvarın normal durumda oldukları tespit ediliyordu.

B- Her celseden önce döşemelerin üzerine ince rendelenmiş tahta tozu dökülüyordu. Taa ki, celse esnasında şayet döşeme tahtalarından biri aşağıdan itilerek kaldırıldığı takdirde celse sonunda belli olsun. Fakat celse sonunda böyle bir şeyin vukuuna dair hiç bir belirti tespit edilemiyordu.

C- En müspet celseler çok itimat ettiğimiz alim arkadaşlarımızdan dört kişinin evinden birinde yapılmış bulunuyordu. Bu dört kişi; Prof. Ch. Richet, Prof. Gunno, Dr. Bord, Dr. Bour idi. Bütün bunlara rağmen netice daima müspet ( olumlu ) çıkıyordu.

4 - Hadiseler; '' Hali hazırdaki ilmi bilgilerle izahı mümkün olmayan birçok hadiseleri müşahede ettik. Bu hadiseler arasında bazıları bütün celselerde görünmüyordu. Mesela, alçıda kendiliğinden peyda olan bir takım izler veya havada kendiliğinden hâsıl olan ışıklar ve bu ışıklara eşlik eden bir takım temas hisleri ve gürültü halinde sesler gibi. Bundan başka, bazı hadiselerde bütün deneyciler tarafından görülememişti. İşte çok önemli olmalarına rağmen, bu hadiseleri, müşterek olan bu raporumuzda zikretmedik. İhliyati bir kayıtla çıkardığımız bu hadiselerden başka hepimiz tarafından görülen ve kanaat getirilen hadiseleri iki gruba ayırarak kaydediyoruz;

a- Muhtelif eşyaların hiç bir kimse tarafından dokunulmadan kendi kendilerine hareket edip yer değiştirmeleri. Bu yer değiştirme, bazen geniş bir saha dâhilinde vaki oluyordu. Yani eşyalar, bir buçuk metrelik bir saha dâhilinde yer değiştiriyorlardı. Bu sırada, her hangi bir hafıza aldanışına veya bir halüsinasyona kurban gitmemek için bu eşyaları yapıştırmak suretiyle önceden belirli yerlerde tespit edilirdi.

b- Murakıpların kollarına, başlarına, sırtlarına bir takım temaslar vaki oluyordu. Bunlar, çok sık görülüyordu. Bazen celse sonunda, medyom henüz trans halinden kurtulmadan elini, kendisine bağlı bulunan murakıbın eliyle birlikte arkaya doğru uzatırdı. O zaman murakıbın kolunu arkada bulunan biri yakalardı.

'' Biz burada daha fazla izaha girişmeksizin sadece şunu tasdikle yetiniyoruz ki, medyom Jean Guzzik tarafından husule getirilen metapsişik hadiseler ve hadiseler ne ferdi veya kollektif illüzyon veya halüsinasyon nazariyeti ile, nede her hangi bir hile veya hokkabazlıkla izah edilemez. ''


'' Bu rapora imzalarını atan tetkik komitesi azaları;

Dr. Guneo; Paris Tıp Fakültesi Cerrahi Profesör ve Klinik Şefi - Camille Flanmarion ; Fransız Astronomi Cemiyetinin Kurucusu ve Başkanı ve Juvisy Rasathanesi Müdürü - Dr. Fontoymont ; Paris Hastaneleri Eski Enterni ve Madagaskar Tıp Mektebi Müdürü - Dr. Gustave Gelley; Paris Hastaneleri Eski Enterni Tıp Fakültesi Lauread'sı tez birinciliği ödülü -Comte de Gramont; Bilim Doktoru, Fransa Enstitüsü azası - Dr. Humbert ; Kızıl haç hıfzıssıhha servisi başkanı - Dr. Lassabriere ; Paris Tıp Fakültesi Labaratuarı başkanı - Prof. Laclainche; Fransa Enstitüsü azası genel müfettişi , Ziraat nezareti sıhhat servisi başkanı - Sir. Oliver Lotge ; İngiliz Kraliyet cemiyeti başkanı fizik bilgini - Prof. Mestre ;Paris Hukuk Fakültesi Profesörü - Dr. Mautier; Paris Hastaneleri Sağlık Enterni - Dr. Osty ; Metapsişik Enstitüsü Başkanı - Marcel Prevost ;Fransız akademisi azası - Prof. Ch. Richert ; Paris Tıp Fakültesi Fizyoloji Prof ve Fransız Enstitüsü Akedemisi Azası - Dr. Ch. Roux ; Paris Hastaneleri Sağlık enterni - Prof. Samtoliquido ; Birlemiş milletler nezdinde kızıl haç delegesi - Prof. Valley; Devlet Sıhhat araştırmaları lab. başkanı - Dr. Benjamin Bord; Paris Hastaneleri Sabık Enterni - Dr. Bour; Malmaison Sıhhat evi müdürü - Dr. Stephen Chauvet ; Paris Hasteneleri Sağlık Enterni - Capitaine Despires; Poli teknik okulu mezunu - Paul Gimisty ; Edip, Peti Parisien Gazetesi Baş yazarı -Goerges; İlim lisaniyesi mühendis, e.s.e - Jackues Haverna; Dahiliye nezarei şifre ve fotoğraf servisi başkanı - Dr. Heri Court ; Depeçhe de toulouse gazetesi müdürü -Komutan Keller; Mareşal Fayölle ün erkanı harbiyesi -Michaux; Yollar ve köprüler genel müfettişi -Rene Sutre;Edip. -Jeoseph Ageorges ; Edip -Bayle; İlim lisansiyesi polis müdürlüğünde adli tahtikat servisi şefi - Dr. Rehm; Edip. - Dr. Bourbon;Hastaneler sabık enterni
( Le Ectoplasmie at La Clairveoance )


Dr. Gustave Gelley; ( 1865-1924 ) Uluslar arası Metapsişik Enstitüsü Başkanı;

'' Seri halinde yapılan bu celselere Paris'li ve yabancı aydın bilim adamlarından oluşan 80 kişi katıldı. Ve neticede hepside vakaların doğruluğuna kanaat getirdi. Ayrıca rapörtör olarak ayrılan 34 mesai arkadaşımız, bütün celselerin sonunda aşırı fikirleri kapsamamakla birlikte çok ılımlı fakat vakaların doğruluğunu tastik eden aşağıdaki raporu tanzim etti. Bu raporda zikr olunan vakalar, bu celselerde görünen vakaların hepsi değildir. Ancak bunların içinde istisnasız herkes tarafından görülebilmiş olanlar seçilmiş ve zikredilmiştir. ''

***

Bugünki dünya durumu içinde ki metapsişik çalışmalar Üniversite muhafilini daha yakından ilgilendirir ve hatta üniversite bünyesine de girici bir mahiyet almış bulunmaktadır. Bu hususta elde etmiş olduğum bazı vesikaları yüksek makamınıza arz ediyorum. Bu vesikaların müdafına göre, halen bütün dünyada ciddi akademisyenler arasında çok önemli şahsiyetlerin psişik ve Meta psişik bahislerle doğrudan doğruya ilgilenerek, onları ehemmiyetle takip ve hatta dersler, konferanslar, kitaplar vasıtasıyla da etrafa ve ilim mafiline yaymaktadırlar. Ve bazı yerlerde de artık Üniversite binaları dâhilinde muhtelif şekillerde bu konular tedris edilmektedir. Bunları kısaltarak şöylece arz ediyorum.

1- Amerika’da Amerikan Society for Psychical Research isminde bir ruhi araştırmalar cemiyeti vardır. Bunun başkanı College Of the City of Newyork'un Psikoloji Şubesi Başkanı Prof Cardiner' dir. Bu cemiyetin halen 680 azası vardır. Bunların hepsi ilim adamı ve aydın kesime mensup kimselerdir. Bunların içinde tanınmış olarak, Georges Hyslop ve Antropolojist Margaret Meat, Newyork Times başyazarı Wall Damer, Kaemffret, Duke Üniversitesi parapsikoloji ( metapsişik ) müderrisi prof. dr J. Bj. Rhine ve ünlü romancı Mr. Kinley Kantor gibi kimseler vardır. Bu cemiyetin çalışmaları ile Harward Üniv. Philadelpeia da Penstate Ünv. ve California' da Stamport Ünv. ve nihayet Newyork'ta Kolombiya Ünv. çok yakından ilgilidir ve neşriyatını gizlemektedirler.

2- Amerika da Milwaukee de National Spiritualist Association isminde fevkalade ilmi deliller toplayan bir ilmi müessese vardır.

3- Stockholm'da dört sene evvel parapsikoloji araştırmalar derneği kurulmuştur. Bunların azaları mühendisler, doktorlar ve profesörlerdir.

4- Gene Stockholm'da psişik araştırmalar derneği vardır. Bu derneğin başkanı olan ve senelerden beri araştırmalar yapan Eira Helbergg bu konunun Üniversiteye kabulünü temin etmeye çalışmaktadır. Bu maksatla açılan kampanya başarılı olmak üzeredir.

5- Stockholm yüksek teknik okulu profesörü Torben Lairent okul dâhilinde talebeleri ile parapsikoloji ( metapsişik ) çalışmaları yapmaktadır. Bu mesainin resmi bir hüviyet almak üzere olduğu anlaşılıyor.

6- Prof. Olle Holmberg Psikometri konusunda Radyoda konuşma yapmış ve müspet görüşünü açıklamıştır.

7- Cambridge Üniv. de ruhi mevzuların geliştirilmesi için bir tahsisat mevcuttur. Oxford ve Londra Üniv. de de bu sahada profesörler arasında faaliyet vardır.

8- Halen bu Ünv. lerde bu sahada çalışan doktor Bendit, doktor S. G. Soal, mühendis Capp Pender gibi şahıslar vardır. Bunlardan başka erkânı harbiye gelen reisi Sabık Mareşal Lord Dowding, Oxrofd Ünv. den mantık prof. H.H. Price, M.M.Moncrieff, A.W.Osborn, Arthur Pinklay, Duke Üniv. parapsikoloji profesörü doktor Rhinh Londra Ünv profesörlerinden dr Hettinger vb. bilim adamları doğrudan doğruya psişik ve parapsikolojik yani metapsişik mevzuları ciddiyetle ele almışlar bu sahada dersler, konferaslar vermekteler ve kitaplar yazmaktalar. Ünv. muntazam konuşmalar yapmaktalar ve gene sitelerde kurslar halinde veya dernekler halinde çalışmaktadırlar. Cambridgede olduğu gibi, bazen de temin edilmiş burslarla program dâhilinde muntazam dersler takip etmektedirler.

9- Son yüz yılda hızla ilerleyen ruhi bilgilere ait çalışmalar çok müspet bir seyir takip etmiş ve bu sırada büyük ilim adamlarının birçok kitapları çıkmış ve bu kitaplar tam bir bilimsel hüviyet içerisinde birçok mevsuk ve ispatlı delil ve müşahedeleri tetkik sahasına koymuştur.

Netice; Raporunla taktim edilmiş olan vesikalara dayanarak saygı ile arz etmek isterim ki; üç seneden beri İstanbul da resmen kurulmuş bulunan başkanı olduğum '' Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneğininde meşgul bulunduğu ruhi sahadaki ilmi bahislerin ehemmiyeti gün geçtikçe artan bir alaka ile dünya ilim otoritelerinden mühim bir kısmı tarafından kabul edilmiş ve bu sahada çalışmaların bir an evvel başlanması lüzumu hissedilmiştir.

Keza ilişik liste ile arz ettiğim kitaplarında bütün dünya ilim adamlarının en ilerde olanlarını bile meşgul edecek mevzu ve hadiselerle dolu olması, bu ruhi mevzuların ilim çatısı altında ve bütün şarlatanlıktan ve istirmacılıktan uzak bir tarafsız çalışma ile ele alınmasının ilmi bir zaruret olduğunu göstermektedir. Bugün teknik ve bilgi hayatında bir tenekecilik, bir ayakkabıcılık ve bir doğramacılık bile bir ciddi müessesede çalışma mevzu ittihas edilirken ve buna haklı olarak bir zaruret halinde bakılırken, bütün dünyayı bir asrı mütecaviz zamandan beri şiddetle ilgilendiren ve birçok insanın derin merakını haklı olarak tahrik eden, bilhassa '' insanın kendi öz varlığı ile doğrudan doğruya ilgili ruhi mevzuların'' üniversite muhiti gibi ilim ve ışık kaynağı olan bir müessesenin dışında kalması muvafık olmasa gerektir.

Müşahede ve tecrübe sahasına arz olunan her mevzuun elbette doğru olduğu kadar yanlış tarafları da bulunabilir. Fakat bir ilim mevzuunda doğrulardan yanlışları da ayıklamak ayrıca bir çalışmayı gerektirir. Ve bu ancak bu işlerde konpetan olan kimselerin yapacağı işlerdendir.
Psişik ve metapsişik bahisler üniversitelerin muhtelif şubesini muhtelif şekil ve derslerde alakalandırır. Bu hususta ayrıca emir buyrulduğu takdirde lüzumlu olan izahatı arz etmeye hazırım.

Bütün medeni dünyada gittikçe, günden güne üniversite hayatı ile bağdaşmaya başlayan ve hatta artık üniversite bünyesine yarı resmi olarak da girmiş bulunan ruhi mevzuların, Türk üniversitelerine kabulü yalnız birçok Türk aydınını sevindirmek ile kalmayacak, eldeki vesaikten anlaşıldığı gibi tüm dünya aydınlarından bu yüksek mevzularla uğraşan bilim adamlarını da sevindirecek ve manen takviye etmek suretiyle bütün dünyanın irfan hayatında büyük faydalar sağlayan kıymetli neticeler doğuracaktır. Ve bu itibarla da gelecekte büyük inşaflar kaydedeceği muhakkak bulunan geniş bir ilmin üyeleri arasında memleketimiz kemal i iftiharla ön safhalarda yer tutmak hak ve salahiyetini kazanmış bulunacaktır. Bu imkânları memleketimize kazandırmakta ön ayak olan zevatın bu husustaki çok değerli ve hayırlı istek ve gayretlerini saygı ile karşıladığımı arz eder ve gene bu hususta hisseme düşecek vazifeleri emredildiği takdirde bütün gayretimle ve icap edecek fedakârlığı da göze alarak seve seve yapacağımı saygılarımla arz ederim.


&

İnsan bilgisine ve mukadderatına dair çok geniş ve sonsuz bir çalışma sahası vardır. Bu hususta mevcut bol materyallerden istifade edebildiği takdirde beşeriyetin tekâmül yolundaki gelişimi şüphesiz hızlanacak, bugün ki soğukluk huzursuzluk bütün sebepleri ile birlikte insanların arasından yıkılıp gitmeye yüz tutacaktır. Fakat dünyanın şu anda donmuş, köklenmiş ve idealleşmiş maddi geri hırsları insanların gözüne kalın bir perde halinde gerilmiştir. Bugünkü beşeriyette henüz onu söküp atabilecek ruhi enerji yoktur. Bu hal, şimdilik pek küçük bir zümreye has kalan bu yüksek kanunun mütalaa ( görüşüne ) ve yayılmasına imkân vermemektedir. Bununla beraber tekâmül zaruretine inanan herkes gibi bizde bu karanlık durumun geçici olduğuna ve insanların bugün ki, bilmeden kendiliğinden tahayyülleri ( hayalleri ) ile yaşattıkları kâbuslardan bir gün kurtulacaklarına kani bulunuyoruz.

Bedri Ruhselman

( Kaynak; Bilgi Çağı Önderi Bedri Ruhselman Kitabı- Bilim Araştırma Merkezi )-- ALINTIDIR --
 
Üst