Gizlimabet Fal Uygulamamıza Ulaşmak İçin İndir! Hemen Fal Baktır!
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
18 sonuçtan 11 ile 18 arası

Konu: Hermetizm’e Giriş Merasimleri

 1. #11

  Üyelik tarihi
  21.10.2012
  Mesajlar
  52
  Rep Puanı : 69
  Ettiği Teşekkür
  72
  21 mesaja 34 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  23

  Standart

  konu hakkında uzun yazılar hermetizm,kabala, altın şafakla, site veremeyeceğim için buraya paylaşayım

  hermesçilik ve kökeni -thamos


  .S. 390 yılında İskenderiye'deki Serapis Tapınağı ve hemen yanıbaşındaki Büyük İskenderiye Kitaplığı Hıristiyanlar tarafından yıkıldı. İ.S. 415 yılında ise ünlü filozof ve matematikçi Hypatia, bir Hıristiyan keşişler grubu tarafından öldürüldü. Bu iki ayrı olay, yüz yıllar süren Mısır inançlarının sona erdiğini ve "Karanlık Çağlar"ın başladığını gösteriyordu. Ne yazık ki kimi tarihçiler bu olayları, içerdikleri Hıristiyan etkisini görmezden gelerek, Helen akılcılığına karşı Doğu fanatizminin birer baş kaldırışı olarak yorumladılar. Oysa olayları çıkaranlar, Mısırlı Hıristiyanlardı ve Mısır o günlerde Roma İmparatorluğunun uzun zamandan beri Hıristiyanlaşmış bir eyaletiydi.
  Mısır dini, İ.S. II. ve III. yüz yıllarda olağanüstü bir hızla yok olmuş; Mısır, diğer Roma eyaletlerinden önce Hıristiyanlığı ateşli bir biçimde kabullenmişti. Aslında Mısır dininin hızlı çöküşünün, firavunlar devletinin ve Mısır ulusunun erimesi ile oluştuğunu saptamak olanaklıdır. Mısır, İ.Ö. 700'den beri çoğunlukla yabancı uluslar tarafından yönetilmişti. Etiyopyalılar, Persler, Yunanlılar ve Roma İmparatorluğu Mısır topraklarını her zaman özel bir eyalet olarak görmüşlerdi. Bu yabancı yöneticiler, Mısır dini ile iyi ilişkiler içinde olmayı ülkenin denetimi için bir önkoşul olarak saymışlardı. Mısır inançları tüm bu dönemler boyunca da gelişip yayılmasını sürdürmüştü. Ancak, bu olumlu dönem Mısır dininin sonraki yıllarda ortaya çıkan hızlı çöküşünü daha ilginç biçime getirmektedir. Zira Mısır dininin çöküşü, yabancıların baskıcı yönetimine bağlanabilseydi, çöküşün çok daha önceleri, örneğin Pers yönetimi altındaki İ.S. VI. ve IV. yüz yıllar arasında gerçekleşmesi gerekirdi.

  İ.S. III. ve IV. yüz yıllarda Mısır dinine karşı oluşan düşmanca duyguların belirli bir sınıfsal temeli vardı. Hıristiyanlık, başlangıçta zenginlere karşı yoksul ve orta sınıfları temsil ediyordu. Bu nedenle Mısır tapınaklarının inanılmaz zenginliklere sahip olması ve rahiplerin yoksulları sömürmesi tepkilere yol açmıştı. Helenleşmiş kozmopolit üst sınıfların sürdürdüğü Mısır dinine karşı, Filistin'den gelmiş olmasına karşın uluslararası bir nitelik taşıyan Hıristiyanlık yoksulları yanına çekmeyi başarmıştı.
  Bu toplumsal ve siyasal etkenlerin Mısır dininin yıkılmasında önemli bir pay sahibi oldukları konusunda kuşkuya yer yoktur. Ancak, bu etkenler hızla gelişen acil sorunlar olmaktansa, yavaş yavaş büyüyen, uzun vadeli gerilimlerdi. Yine de Mısır dininin çöküşünde baş rolü oynayan, şaşırtıcı bir örgütlenme yeteneğine ve coşkusuna sahip olan, tektanrıcı ve evrensel Hıristiyan inancının herkese kolaylıkla ulaşabilmesiydi.
  Hıristiyanlığın giderek daha güçlü bir biçimde yerleştiği İ.S. 150 ile 450 yılları arasında Mısır büyük bir siyasal ve dinsel belirsizlikler ve çeşitlilikler döneminden geçmekteydi. Antik Mısır inançlarının bir ölçüde mirasçısı konumunda bulunan Hermesçiler, Neo-Platoncular ve Gnostikler, Tanrı'ya bireysel olarak ya da ezoterik örgütlenmeler sayesinde ulaşılabileceği inancına eğilim göstermekteydiler. Bu yollara girebilmek içinse, gizemli ve çetin bir inisiyasyon sürecinden geçmek zorunluydu. Bu yöntemin kilit unsurlarından biri, her adayın içmek zorunda olduğu gizlilik andıydı. Söz konusu gruplar her türlü açıklığa düşmandılar; zira gerçek bilgelik ancak ezoterik bir dizge içinde ve uzun bir süreç sonunda elde edilebileceğine inanıyorlardı. Bu örgütler için en önemli unsur inançlarının içerdiği gizemlerdi. Bu gizemleri, başkalarına açıklamak inançlara kökten ihanet etmek anlamını taşırdı. Tüm bu gizlilik örtüsüne rağmen, kimi inanç modellerinin ana çizgilerini belirlemek olanaklıdır.
  Thoth
  Antik çağın sonlarında bir "üçleme" saplantısı vardı. Hıristiyanlığın "üçlübirlik" (teslis) inancında ve Hermes Trimegistos (Üç Kez Güçlü Hermes) geleneğinde bu olgu kolaylıkla görülebilir. Hermesçiler, Neo-Platoncular ve Gnostikler arasında iki temel türden üçlübirlik uygulaması vardı. Bunların ilkinde, tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi, bir baba Tanrı, babanın gücünü harekete geçiren bir oğul ve baba ile oğul arasında bir tür köprü işlevini gören üçüncü bir güç vardı.
  Daha yaygın olan ikinci üçlübirlik ise, yaratıcı gücün yani "Demiurgos"un ardında bir "Gizli Tanrı" olduğu inancına dayanıyor; bu iki Tanrı ya birbirinde tümüyle ayrı ya da gizemli bir biçimde birleşmiş olarak görülüyordu. "Gizli Tanrı" yani Platoncu düşüncedeki "İyilik" ilkesi ya da "İlk İlke" yaratma eyleminin karşısındaki saf düşünce idi. Üçlübirliğin üçüncü üyesi büyük bir çeşitlilik gösteriyor, "Dünyanın Ruhu", "Tanrısal Akıl" olarak adlandırılıyordu. Ancak temel işlevi, bir yandan üçlübirliğin diğer iki unsuru arasında köprü görevi görmek, diğer yandan da onları birbirinden ayırmak gibi diyalektik bir işlev idi.
  Aslında Hermesçilik, Neo-Platonculuk ve Gnostisizm "iki katlı" felsefeler idi. Bir katında kitleler için inançlar, öteki katında seçilmişler için bilgi yani "Gnosis" vardı. Ne var ki, Gnosis akılsal bir bilgi olmayıp, insanın kendini bilmesi gibi sezgisel ve bilinçsel bir süreci kapsamaktaydı.
  Aydınlanmış azınlık olarak seçkinler eğitim ile, etik ve dinsel uygulamalar sayesinde Tanrı'ya, kitleler için gizli olan İlk Neden'e yaklaşabilirlerdi. Kitleler ise Demiurgos'un ötesinde hiç bir şeyi göremezdi. İnsanın kendi içine dönüşü, ezoterizm ve seçkincilik, insanın fiilen ya da potansiyel olarak Tanrısal olduğu inancını da birlikte getiriyordu. Bunun kaynağı, ölen firavunun Osiris'e dönüştüğü biçimindeki Mısır inancı olabilir. Mısır dininin geç dönemlerinde bu inanç bir biçimde demokratikleşmiş ve halka açılmıştı. Her insan, kendini adama, iyi bir eğitim ve doğru bilgi sahibi olmakla, Osiris'e dönüşme ve böylece ölümsüzlüğü elde etme şansına kavuşmuştu. Mısır inancında Tanrı, insan da dahil olmak üzere, herşeyde var olabilirdi.
  Hermesçi, Neo-Platoncu ve Gnostik akımların formel bir örgütlenmeden yoksun olmaları ve insanın iç dünyasına yönelik böyle yöntemlerin bireyselliği zorunlu kılması, kurumsallaşmış Mısır dininin çöküşünden sonra ortaya çıkan kaotik duruma pek uygun düşüyordu. Mısır dininin kalıntılarından doğan üç inanç akımı Hermesçilik, Neo-Platonculuk ve Gnostisizm idi. Hermesçiler, herşeye kafa tutarak, Mısırlı kaldılar. Neo-Platoncular Helenleşerek bağlılıklarını Platon düşüncesi üzerinde yoğunlaştırdılar. Gnostikler ise kendilerini Hıristiyan olarak gördüler. Kuşkusuz bu üç akım arasında ayrılıklar ve rekabetler oluyordu. Yine de bu üç akım birbirlerine yalnızca biçimsel olarak benzemekle kalmıyorlardı; aralarında ilişkiler kuruyor ve birbirlerinin yapıtlarından etkileniyorlardı.
  Hermes Mercurius Trismegistus (Sienna Cathedral)
  Sözünü ettiğimiz üç akım arasında en eskisinin Hermesçilik olduğuna ve diğer iki akımın oluşması üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna kuşku yoktur. Öte yandan, Hermesçilik de Helen, Yahudi, Pers, Mezopotamya ve Mısır dinlerinden etkilenmiştir. Ancak din tarihçileri arasında bu etkilerden hangisinin en büyük ağırlığa sahip olduğu konusunda pek ateşli tartışmalar sürmektedir. Elbette bu tartışmalar Hermesçiliğin yaşı sorununu da gündeme getirmektedir. Hermesçiliğin ve Hermesçi literatürün (Corpus Hermetica) Mısır kökenli olduğunu savunanlar akımın tarihini de geriye doğru götürme eğilimini taşımaktadırlar.
  Aslına bakılırsa, Mısırlılarca Demotik yazıyla ve Kıpti dilinde yazılmış olan Hermetica'nın üzerinde önemli ölçüde eski Mısır inanç ve uygulamalarının etkisi olduğunu kabul etmek mantıklıdır. Üstelik Roma döneminde hiç kimse Hermesçiliğin Mısırlı olduğu düşüncesine karşı çıkmamıştır.
  Ancak, Hermesçiliğin kökeni sorunu göründüğünden daha büyük öneme sahiptir. Sorun, Hermesçiliğin yalnızca Gnostisizm ve Neo-Platonculukla bütünsel bağlantısında değil, aynı zamanda bir bütün olarak Platonculukla yani doğrudan Helen felsefesi ile ilişki içinde olup olmamasındadır. Zira, Hermesçilik ile "Yuhanna İncili" ve "Aziz Pavlus'un Mektupları" arasında yakın bir benzerlik bulunmakta, Hermesçiliğin Hıristiyan teolojisini doğrudan etkilemiş olduğu belirlenmektedir. Eğer Hermetik metinler (Hermetica) Hıristiyanlık öncesine ait ve Mısır kökenli ise, o zaman Hıristiyan teolojisinde, bugüne kadar ileri sürülen Helen ve Platon etkisinin dışında, Mısır etkisinin olduğunu kabul etmek gerekecektir. Üstelik, Platon ile Pythagoras'ın fikirlerini Mısır'dan aldığı yolundaki görüşü reddetmek iyice güç olacaktır.
  Hıristiyanlığın düşünsel temelinde Ari ırk dışında bir kökenin bulunmasına şiddetle karşı çıkanlar, Hermetica'nın tarihlendirmesini İ.S. I.-III. yüz yıllar arasına oturtmaktan çekinmemişlerdir. Oysa, Hermetik metinlerin daha eski dönemlere tarihlendirilmesi gerektiğini işaret eden en önemli nokta, Hermes'in Mısır Bilgelik tanrısı Thot ile özdeş olmasıdır. Bu özdeşlik konusunda tüm bilim adamları fikir birliği içindedir. Ayrıca "Thot'un Yazıları" düşüncesinin çok eski olduğu açıktır. 18. Sülale zamanında revaçta olan "Ölüler Kitabı" içinde "Thot'un Yazıları" sık sık anılmaktadır. Plutharkos da "Hermes'in Yazıları"ndan söz etmektedir. Tüm bunlara ek olarak, DHWTY (Üç Kez En Büyük Thot) sözcüğü Yukarı Mısır'daki Esna'da bulunmuş ve İ.Ö. III. yüz yıldan kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, DHWTY sözcüğü Sakkara'da bulunan İ.Ö. III. yüz yıllara ait Demotik metinlerde de okunmuştur. Bu yeni bulgular Hermes Trimegistos'u ve Hermetik metinleri Hıristiyanlık öncesine tarihlendirmektedirler.
  Hermes Trismegistus - Johann Theodor de Bry
  Genellikle Thot kültünün en çok Ptolemiler döneminde yayıldığına inanılmaktadır. Oysa, bin yıl önceki döneme ait "Ölüler Kitabı"nda Thot son derece önemli bir konuma sahip olan ve en çok dua edilen tanrıydı. Fakat, eski Thot kültü ile Hermesçilik arasında kesin bir ayrım çizgisi çekilmesinin nedeni, Hermesçiliğin soyut Platoncu felsefesidir. Önceki dönemlerde Mısırlıların soyut din kavramları oluşturabilmesi olanaklı görülmemiştir. Oysa bu kanı da yanlıştır. İ.Ö. II. Bin yıla tarihlendirilen "Memfis Teolojisi" adlı metinler bu kanının yanlışlığına kanıttır. Bu metinlerde, tanrı Ptah evreni önce kalbinde yaratmakta, sonra konuşma eylemiyle gerçeğe dönüştürmektedir. Bu anlayış, Platoncu ve Hıristiyan "Logos" (Kelam) anlayışına dikkat çekecek ölçüde benzemektedir. Mısır dininde Thot yazının mucidi, matematiğin başlatıcısı, tılsımlı sözlerin ustası, Tanrısal konuşma eyleminin ve hatta evrenin yaratıcısı olarak görülüyordu. Bu son iki özelliğiyle Thot, "Memfis Teolojisi" metinlerindeki Ptah ile özdeşleşiyor ve sonradan gelişen Platon felsefesi ve Hıristiyan teolojisindeki "Logos" kavramına da uygun düşüyor.
  Thot ya da Hermes Trimegistos, tüm farklı yönleriyle, "iki katlı" felsefelerdeki bütün önemli rolleri üstlenebilir. Tanrıların babası ve yüce akıl olarak "Gizli Tanrı" olabilir. Harekete geçiren güç ve "Logos" olarak "Demiurgos" rolünü alabilir ve nihayet Tanrı'nın iki unsurunu birleştiren ve ayıran "Kutsal Ruh" olabilir. Ancak, sonraları baskın duruma çıkan gelenek Hermes'i bir filozof ya da ahlak eğitmeni olarak yorumlamaktaydı.
  Bu durumda, Hermes'in tanrılıktan bilgeliğe dönüştürülmesi ile karşılaşıyoruz. İ.Ö. III. yüz yılda Platon yazının, sayıların, astronominin kurucusu olarak Thot'tan söz etmiş, Thot'u hem bir tanrı, hem de bir bilge olarak görmüştür. Abdera'lı Hekaistos ise, Hermes-Thot'u büyük bir bilge olarak tanımlamıştır. Tanrıların zaman içinde ölümlü bilgeler durumuna dönüştürülmesi tüm dünya inanç sistemlerinde görülen bir olgudur. En önemli tanrıları, Mısır'ın ilk firavunları olarak gören gelenek İ.Ö. XIII. yüz yıla kadar geri gitmektedir. Ancak çoğunlukla bu gelenek, tektanrıcılığın ya da tektapımcılığın (Monolatria) ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni, tekel savına dayanan inançların, diğer tanrılara hoşgörü ile bakamamasıdır.
  Özetlemek gerekirse; Neo-Platonculuk ve Gnostisizm öncelikle Mısır'da, büyük ölçüde Helenleşmiş Mısırlılar arasında, kurumsallaşmış Mısır dininin yıkılmasından sonra yayılmışlardır. Bu akımların ve müritlerinin oluşmasında Hermesçi düşünceler önemli bir rol oynamış ve merkezi bir yer tutmaya devam etmiştir. Thot-Hermes kültü Mısır dininde her zaman önemli olmuştur; fakat özellikle İ.Ö. II. bin yılın ikinci yarısında gittikçe daha önemli duruma yükselmiştir. Hermetik yazılar yani "Thot'un Yazıları" kavramı oldukça eskidir. Ne var ki, günümüze kalmış haliyle bu metinler, bunalım içindeki Mısır dinini temsil etmekte ve Mısır dışından aktarılmış düşünceleri de içermektedir. Büyük olasılıkla Hermetica'nın kapsamında İ.Ö. VI. yüz yıldan İ.S. II. yüz yıla kadar uzanan bir süre boyunca yazılmış yazılar mevcuttur. Yine de, göreceli olarak geç bir dönemde yazılmış olmasına karşın Hermetik metinler, çok daha eski dönemlere ait birçok dinsel ve felsefi düşünceler içermektedir ve esas olarak Mısır kökenlidir. Son dönemde kaleme alınmış yazılarda Helen etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Ancak, Hermetizmin kökeninin Yunan'da aranması anlamsızdır. Zira Pythagorasçı ve Platoncu Helen felsefesi Mısır dinine ve düşüncesine çok fazla bağımlıdır. Bu da, Hıristiyan teolojisinin kökenini, Ari ırktan Helen düşüncesine değil, Mısır'a bağlamaktadır.
  Mısır'ı yöneten Makedonya kökenli Ptolemiler, bir taraftan kendilerini Mısır uygarlığını koruyucusu gibi gösterirken, diğer taraftan Mısır uygarlığı tarafından özümsenme tehlikesinin bilincindeydiler. Bu bakımdan Ptolemiler, kendi kültürlerini korumaya ve Mısır'ı Yunanlılar eliyle yönetmeye kararlıydılar. Mısırlı rahipler ise, her ne kadar yabancı yöneticiler ile iyi geçinmeye çabalasalar da, kişisel düzeyde yönetimden uzak kalmaya ve bir ölçüde Mısır ulusçuluğunu korumaya gayret etmişlerdi. Ancak, İ.S. II. yüz yıla gelindiği zaman, dört yüz yıl süren Yunan yönetiminden sonra, Mısırlı ve Makedonyalı üst sınıflar ortak bir Helen uygarlığı içinde Mısır dini ile kaynaşmışlardı. Roma yönetimi ise, Mısır dinini coşku ile "uluslararası" niteliğe kavuşturmaya çabalamış, oysa bu yaklaşım Mısır ulusçuluğunu savunan rahiplerin konumunu zayıflatmıştı.

  alıntıdır


 2. #12

  Üyelik tarihi
  12.11.2011
  Mesajlar
  1.240
  Rep Puanı : 6043
  Ettiği Teşekkür
  772
  454 mesaja 780 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Alıntı Tesla-Yuri Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yine konunuz dışında soru soruyorum Sn. "codzombi" havas ve tasavvuf bahsetmiştim halen bu eğitimler verilmektemi yada ezoterik öğretiler Türkiyede devam edilmektemi.
  sorabilirsin, ben sıkıntı yaratmıyorum . bu tarz şeyler için evet. devam edilmekte . lakin dikkatli olmakta fayda var ben kendimden örnek veriyim, tarikatlara davet edenler oldu icabet etmedim . herhangi bi tarikatın elemanı diye anılmak hoşuma gitmez, o yüzden uzak duruyorum ayrıca rabıta tarzı şeylere güvenemiyorum yani kötü şeyler de çıkabilir ) daha bi de hazır olup olmama durumu var , tasavvuf bir yer de tamam fakat , havass çok zorlu bi yol . ya varsın ya da hiç yoksun gibi bi durum sözkonusu sonuçta bir majikal ekollerin sorumluluklarını adeta yaşam tarzı oluşturarak öğrenceksin ve uygulayacaksın , biz ileride memur olucaz işimiz gücümüz mesleğimiz olucak devlet memuru olunca vay halimize , elimizde sabah akşam tesbih sallayamayız .. öbür türlü ezoterik sistemlerdevar onlarda öğretiliyor fakat burada önemli olan nokta biz hocayı bulmuyoruz , hoca bizi buluyor . yani demek oluyor şimdi bu , sen bir şey talep edersin , hoca da eğer uygun görürse öğretir uygun görmezse öğretmez ve yolundan çekilir, bu durumda bulan kişi hocadır.eğitimi vermek için öğrenciyi aramaktadır. uygun vasıflarda arar, uygun olanı seçer. bunu kitaplarda bile okumanız gerekmez hayatın her alanında bunu yaşayabilirsiniz.. iş alımlarında vs vs ..

  ben bunları istedim , kapıyı çaldım . açanlar oldu , açmayanlar da oldu . sadece isteyip kapıyı çalman yeterli ..


 3. codzombi Üyemize teşekkür edenler:
  yare-i yarim (17.04.2015)

 4. #13

  Üyelik tarihi
  10.01.2013
  Mesajlar
  2.100
  Rep Puanı : 6196
  Ettiği Teşekkür
  1.074
  1.280 mesaja 2.952 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Alıntı codzombi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  sorabilirsin, ben sıkıntı yaratmıyorum . bu tarz şeyler için evet. devam edilmekte . lakin dikkatli olmakta fayda var ben kendimden örnek veriyim, tarikatlara davet edenler oldu icabet etmedim . herhangi bi tarikatın elemanı diye anılmak hoşuma gitmez, o yüzden uzak duruyorum ayrıca rabıta tarzı şeylere güvenemiyorum yani kötü şeyler de çıkabilir ) daha bi de hazır olup olmama durumu var , tasavvuf bir yer de tamam fakat , havass çok zorlu bi yol . ya varsın ya da hiç yoksun gibi bi durum sözkonusu sonuçta bir majikal ekollerin sorumluluklarını adeta yaşam tarzı oluşturarak öğrenceksin ve uygulayacaksın , biz ileride memur olucaz işimiz gücümüz mesleğimiz olucak devlet memuru olunca vay halimize , elimizde sabah akşam tesbih sallayamayız .. öbür türlü ezoterik sistemlerdevar onlarda öğretiliyor fakat burada önemli olan nokta biz hocayı bulmuyoruz , hoca bizi buluyor . yani demek oluyor şimdi bu , sen bir şey talep edersin , hoca da eğer uygun görürse öğretir uygun görmezse öğretmez ve yolundan çekilir, bu durumda bulan kişi hocadır.eğitimi vermek için öğrenciyi aramaktadır. uygun vasıflarda arar, uygun olanı seçer. bunu kitaplarda bile okumanız gerekmez hayatın her alanında bunu yaşayabilirsiniz.. iş alımlarında vs vs ..

  ben bunları istedim , kapıyı çaldım . açanlar oldu , açmayanlar da oldu . sadece isteyip kapıyı çalman yeterli ..
  Rabıta için zamana yayılı hipnoz olduğu söyleniyor yani bu şekilde bir benzetme yapılıyor ben buna biraz katılıyorum sebebi ise mutasavvıflardan hacı bayram-ı veli kendisine rabıta yaptırmamış hiç sadece müritleriyle toplu zikirler yapılırken tavanda ki bir ışıktan kendilerine nur geldiğini imajine ederlermiş hep.


 5. yare-i yarim Üyemize teşekkür edenler:
  codzombi (17.04.2015)

 6. #14

  Üyelik tarihi
  12.11.2011
  Mesajlar
  1.240
  Rep Puanı : 6043
  Ettiği Teşekkür
  772
  454 mesaja 780 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Alıntı yare-i yarim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Rabıta için zamana yayılı hipnoz olduğu söyleniyor yani bu şekilde bir benzetme yapılıyor ben buna biraz katılıyorum sebebi ise mutasavvıflardan hacı bayram-ı veli kendisine rabıta yaptırmamış hiç sadece müritleriyle toplu zikirler yapılırken tavanda ki bir ışıktan kendilerine nur geldiğini imajine ederlermiş hep.
  Rabıta ilk olarak hocadan alınır ilk aşamalarda eşlik eder daha sonra yoldan çekilir, yukarıdan bu sefer yardım alır artık rabıtayı yukarısı verir hoca vermez.


 7. #15

  Üyelik tarihi
  10.01.2013
  Mesajlar
  2.100
  Rep Puanı : 6196
  Ettiği Teşekkür
  1.074
  1.280 mesaja 2.952 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  O konuda çok farklı şeyler söyleniyor sanırım sırrı tam açıklanmamış birşey olabilir biraz kontrol altına almak gibi birşey olduğunu düşünüyorum.


 8. #16

  Üyelik tarihi
  12.11.2011
  Mesajlar
  1.240
  Rep Puanı : 6043
  Ettiği Teşekkür
  772
  454 mesaja 780 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Alıntı yare-i yarim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  O konuda çok farklı şeyler söyleniyor sanırım sırrı tam açıklanmamış birşey olabilir biraz kontrol altına almak gibi birşey olduğunu düşünüyorum.
  ya zaten derviş yolunda bu var, hep kontrol altına alarak şeyhe biat edilmesi istenir. bir de şöyle ileriki seviyelerde artık ruhsal yardımcılar yardıma gelir. örn evliyalar rehber olur kapı makam çalışmalarında. bunlar da zaten ruhun cesede galip gelmesi için çalışmalar yapıyorlar. reiki öğretimini hani seviye seviye alırız ya onun gibi bişi inisiye herhalde..


 9. #17

  Üyelik tarihi
  10.01.2013
  Mesajlar
  2.100
  Rep Puanı : 6196
  Ettiği Teşekkür
  1.074
  1.280 mesaja 2.952 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Artık bilemicem ne olduğunu ama ben pek masum bişey olmadığı kanaatindeyim en azından doğruluğundan emin olunan kişiyle yapılır bu illaki kişi bunu yapmaya kararlıysa.


 10. #18

  Üyelik tarihi
  12.11.2011
  Mesajlar
  1.240
  Rep Puanı : 6043
  Ettiği Teşekkür
  772
  454 mesaja 780 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  63

  Standart

  Alıntı yare-i yarim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Artık bilemicem ne olduğunu ama ben pek masum bişey olmadığı kanaatindeyim en azından doğruluğundan emin olunan kişiyle yapılır bu illaki kişi bunu yapmaya kararlıysa.
  bunun içim mürşidler var. kadiriler , nakşilerin halidiye veya menzil kolu olanlarda bu tarz şeyler duydum . özellikle halidiye kolu. ama şimdi ki tarikatlar biliyorsunuz üç beş adamakıllı kişi dışındakiler soyup soğana çeviriyor , siyasi parasal mevzularla kaynıyor.


Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Bilinç altına giriş..
  Konu Sahibi enesuynk Forum Psişik Yetenekler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 23.12.2013, 03:03
 2. Durugörüye Giriş?
  Konu Sahibi KaraKura Forum Psişik Yetenekler & Kehanetler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.07.2013, 00:46
 3. mısır tılsımlarına giriş
  Konu Sahibi URUMHAMATAHAYİL Forum Batı Maji Uygulamaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.07.2009, 19:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •