PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : esma-ül hüsnaangeldream
20.02.2009, 10:50
Bu çalışmamızda esma-yı hüsnaları konu aldık. Esma-yı hüsnalardan nasıl yararlanılması gerektiği üzerinde durduk. Sufizm yolunda seyr-i süluk edenlerin neden amaçlarına ulaşamadıklarını irdeledik. Sufizm yolunda bulunanlardan çoğunun elli altmış yıl sonra bile amaçlarına ulaşamadıkları bir gerçektir. Kimileri da çıktığı yolculuğu bitirmeden düşüvermiştir toprağa.Bu durum, esmayı fıtrata amaca uygun çalışmamaktan başkaca ne olabilir ki? Sufilerin kimileri "kelime-yi tevhit, Allah esması, selavat ve istiğfarla" bütün yolları katedeceklerini sanmışlar.Oysa durum hiç de öyle değildir. Seyr-i süluk esnasında "Hayy, Hu, Hakk,Kahhar" gibi esmaları çalışmak da söz konusudur. Ayette, hadiste, evliya beyanında diğer esmaları çalışmaya bir yasak olmamasına karşın; başka başka esmalarla zikretmeyi tarikat adabı dışında bir muamele olarak görmüşlerdir. Adeta Allah'ın esmasına yasak koymuşlardır. Oysa ayette ister Allah'a isterse Rahmana dua edin denilerek kullara bütün esmaların istifadeye açık olduğu müjdelenmiştir. Efendimiz esmaları sayanların cennete gideceklerini müjdelemiştir. İnsanın istekleri, ihtiyaçları sınırsızdır. Allahın kuvvet ve kudreti de öyle. Allah'ın esmaları renk renk olan lazer ışınlarına benzer. Kulun muratları bu ışınlarla buluşma neticesinde dönüşür açığa çıkar. Allah'tan sevgi isteyen bu amaçta olan birininin "Kahhar" esmasının ışınıyla tecellilenmesinin hiçbir yararı ve mantığı yoktur. Sadece sevap alır bu esmayı çalışan. Hepsi bu... Bir de Kahhar esmasının tecelli nimetlerini.. İnsan, bilmediği şeyin düşmanıdır. Çoğu insan esmaların ruhanisi olduğunu bilmez. Bunlarla irtibata da iyi gözle bakmaz. Oysa durum hiç de öyle değildir. Esmanın ruhanilerini çağırmak onlardan yararlanmak sünnet dairesinde kalanlara açık bırakılmıştır. Oysa kimi sufiler bunu medyumluk ya da cindarlık olarak yaftalama yolunu seçmişlerdir. Esmaya müvekkel melekler vardır. Hem de ordular halinde... Bir insanın ihlas dairesinde kalıp esma-yı hüsnanın ruhanileriyle buluşması utanılacak değil; aksine çok çok onur duyulacak bir iştir. Esmaların ruhanilerini çağırı dualarını tertip eden evliyalar bu sırları ifşa etmişlerdir. Nereden bakılırsa bakılsın esma-yı hüsnalarda çok büyük sırlar var. Malesef, esma-yı hüsna üzerine yazılan çoğu bilgiler özendirici olmaktan ve bilimsellikten oldukça uzaktır. Bu da insanları esma-yı hüsnalardan uzaklaştırmıştır; onları zikretmekten uzaklaştırmıştır. Bu araştırma; yaratılış amaçlarına uygun esmayı bulup çalışmaları, Allahın esmalarını sevip zikretmeleri için kardeşlerimize bir armağandır. Kardeşlerimiz dairesi ise hem çok özel hem de çok geneldir. Her esma-yı hüsna lazer ışını gibi bir ışına sahiptir. Bu ışından, o esmayı doğru çalışarak yararlanabiliriz. Esmadan gelen ışınla yollar aşılır, sırlar açığa çıkar amaçlara ulaşılır. Bu amaçla araştırmamızda esma-yı hüsnasındaki hikmetleri elimizden geldikçe açıklayıp istifadeye sunduk. Başarı ve hidayet Allah'tandır...

GİRİŞ I
Esma-yı hüsna Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten çeşitli kutsi kelimelerdir. Kutsal kaynaklarda geçen esmaların toplamı doksan dokuzdur. Bu adların dışında da Allah'ın binbir adı olduğunu söyleyen keşif ehli evliyalar olmuş. Esma-yı hüsna Allah'ın vahiy ve ilham yoluyla nebilere ve has zümrelere bildirdiği zat ve sıfat adları olarak da görülebilir.

ESMA-YI HÜSNALARIN VAZİFELİ RUHANİLERİ VAR...
Esma-yı hüsnanın Allah tarafından"görevlendirilimiş" ruhanileri var. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilmektedir. Esma-yı hüsnadan herhangi biriyle yoğun olarak Allahı zikredenlere o esmanın görevlileri olan ruhaniler yardıma gelirler. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilirler. Hiçbir esma-yı hüsna yok ki onun görevli ruhanileri olmamış olsun. Bu Kuran-ı Kerim ayetleri ve süreleri için de geçerlidir.

RUHANİLER ESMA-YI HÜSNALARLA DÖNÜŞÜRLER...
Ruhaniler esma-yı hüsnanın sırrına mazhardırlar. Kendi yaşam kanunlarında Allah'ın dilediği sınırlar çerçevesine çıkmadan değişip dönüşebilmeye ruhanilerin selahiyetleri var. Kendi hayat kanunlarının dışına çıkmak için kullandıkları çeşitli kelimelerle şekilden şekile girebilirler. Bunun için de çok ağır bir bedel öderler. Değişip dönüşümün kanun dairesini zorladıklarında bu onların sonu olur. İnsan, kuş, kelebek, böcek, yılan, örümcek, kedi, keçi vb. hayvanların şekline girebilirler. Genellikle hiç beyazı olmayan kedi ve köpek; şeytani cinnilerin görselliği, tecellisi olarak kabul edilir.

RUHANİLER ELDE EDİLEBİLİR...
Sufizm yolundaki velilerin, evliyaların emrinde bulunan ruhaniler vardır. Allah, ihlasla kendini anan sufilerden çoğuna armağan olarak ruhaniler verir. Kimileri bunların farkında olur kimileri olmaz. Ruhanilerden birini elde edenler sonsuz sevinç içinde kalırlar. Elde edilen ruhaniler dünya ve ahirette yardımcı olurlar. Kur'anda ve esma-yı hüsnanın sır bahçelerinde onları elde etme, onlardan yararlanma yolu açık bırakılmış. Esma-yı hüsnalardan usulünce yararlanırsa ruhanilerle iç içe olunabilinir. Hatta onlar istihbaratta, tıpta, iletişimde ve benzeri sahalarda kullanılabilir.

BİAT ALMADAN, İZİNSİZCE ESMAYLA RİYAZET YAPMAK TEHLİKELİDİR...
Sufizm okullarından selahiyetli bir gavsın ya da insan-ı kamilin elinden biat almadan esma-yı hüsnayı çalışanlar kendi başlarına riyazet yapıp ruhani alemleri fethi amaçlayanlar cinni şeytanların ağına düşerler. Onlara yem olurlar. Sufizm yoluna girerek biat almayanlara esma-yı hüsnanın ruhanileri de asla gelmez. O yollara girmeden velayet elde etmek tehlikeli sonuçlar doğurur. Biatsız esma-yı hüsna çalışanların, kendi başlarına riyazetler yapanların çoğu ya yoldan saparlar ya da cine şeytana maskara olan zavallı birer medyum olurlar. Esma-yı hüsnayla rizazet yapmak için selahiyetli birinden icazet almak gerekir, aksi halde çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

HAFTANIN GÜNLERİNE BAKAN VAZİFELİ RUHANİLER VAR...
Sufizm yolunun havassına mazhar kimi evliyalar vardır: Ahmed Ziyaüddin Gümüşanevi, Muyyiddin İbn-i Arabi, İmam Ahmet Bin Ali El-Buni Hazretleri, İmam Yafii gibi... Bunlar, haftanın günlerine bakan ruhanilerin varlığına işaret etmişler, onların çağrı dualarını ve sırlarını açıklamışlardır. İmam Yafii Hazretleri yedi günün ruhani vazifelilerinin adlarını o günün esmasını ve harfini vererek büyük sırra dikkat çeker. Bu yedi harften herbiri haftanın bir gününe denktir. Pazartesinin harfi "şın" dır. O günün esma-yı hüsnası "Şakir" adıdır. Pazartesinin ruhani vazifelisinin adı "Cebrail Aleyhisselam"dır.Salı gününün harfi "ze"dir. Esma-yı hüsnası "Zekiyyu"dur. Ruhanisinin adı "Semsemail Aleyhisselam"dır. Çarşambanın harfi "zı"dır. Esması "Zahir"dir. Ruhanisi "Mikail Aleyhisselam"dır. Perşembe gününün harfi "se"dir. Esması "Sabit"tir. Ruhanisi "Sarfiyail Aleyhisselam"dır. Cuma gününün harfi "cim"dir. Esması "Cebbar"dır. Ruhanisi "Anyail Aleyhisselam"dır. Cumartesinin harfi "fe"dir. Esması "Fatır"dır. Diğer günlerdeki butün ruhaniler bu güne tasarruf ederler, özel bir ruhani adı yoktur. Pazar gününün harfi "hı"dır. Bu günün özel bir duası vardır. Ruhanisi "Rukıyail Aleyhisselam"dır. Haftanın yedi günü için öngörülen harflerin yedi adet olması, bu harflerin Fatiha Süresinde geçmemesi ism-i azamın yedi sayısının sırrını kapsaması ve belirtilen yedi harfin tamamının En,am Suresinde geçmesi oldukça düşündürücüdür...

ESMA-YI HÜSNAYI ÇALIŞMA YOLLARI...
Esma-yı hüsnayı çalışmanın çok değişik yolları vardır. En büyük sır da esma-yı hüsnanın ebcet sayısınca anılmasındadır. Bir başka yol da esma-yı hüsnanın ebced sayı değerini kendisiyle çarpıp çıkan sonuç kadar onu anmaktır; bu durum ism-i azam gibi bir şeydir ve bunda çok büyük bir sır vardır. Asıl sır buradadır. Sözgelimi "Allah" esmasının ebcetsel sayı değeri altmış altıdır. Altmış altıyı kendisiyle çarparsak dört bin üçyüz elli altı rakamına ulaşırız. İşte Allah esmasını bu sayı kadar anmakta çok azemetli sırlar vardır. Bu sayıların esma-yı hüsnaya müvekkel olan ruhaniyi yaklaştırma gibi esrarları vardır. Sufizm yollarına biat eden müritler özellikle mürşitlerin önerdiği virtleri yaparak seyr-i süluk ederler. Dilerlerse hoşlarına giden herhangi bir esmayı şefaatçi ve vasıta kılarak amaçları için çalışabilirler. Sufizm yoluna biat eden kimseler esma-yı hüsnadan dilediklerini çalışmaya ruhsatlı sayılırlar; çünkü onlar esma yoluna bağlanmış has bir zümredirler. Esma-yı hüsna çalışılırken abdestli olunmalıdır. İlk önce gözler kapatılmalı yavaş yavaş vucut gevşetilerek yoğunlaşılmalıdır. Tamamen düşüncelerden arınıp kendini yok olmuş bilerek hatta evreni de yok bilerek çalışılan esma seri bir şekilde okuyanları amaçlarına ulaştırır. Esma, güneşe benzeyen bir nur gibi düşünülüp o ışık altında kalındığı fikredilerek çalışılmalıdır. Yoğunlaşmayı başaranlar korkunç bir zafer kazanırlar. Esmaların bütün yararlarına çok seri bir şekilde ulaşırlar. Esmaları böyle çalışmak gerekir. Gaflet ve vesvese içinde yapılan zikrin sevaptan başka bir yararı yoktur.
file:///C:/DOCUME~1/bb/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
Her esma ebcetsel sayı değeriyle şifrelenmiştir. Bu sayılarda mucize sırlar vardır. Ebcetsel sayı değeriyle verilen herhangi bir esmayı, tekrar aynı sayıyla çarpıp çıkan sayı değerince eksik fazla olmadan anmakta, söylemede ism-i azam sırları vardır.Bu sayı bereketiyle ruhani alemlerin kapıları açılır ve esmanın sırları ortaya çıkar. Nasıl ki bir anahtarın küçük bir dişlisi olmadan kapılar açılmıyorsa bunun gibi esmayı belli bir sayı düzeninde çalışmamak da aynı sonucu doğurur. Yıllar geçse de hiçbir sır açığa çıkmaz. Her esma sayısal bir mucizedir, gayp kapılarının kildidir. Kapalı kapıların açılması için de esmanın ebcetsel sayısal değer çok önemlidir.

ESMA FITRATA, AMACA UYGUN OLMALIDIR...
Her insan esmaya mazhar yaratılmıştır. Nasil ki parmak izleri ve yüz ayrı ayrıysa aynen öyle de her insanın yaratılışında esma faklılığı vardır. Kimi Rahman, kimi Vedüd, kimi Muhyi ,kimi de Celil fıtratlıdır. İnsanların anlaşmazlıklarının temelinde de esma farklılığı vardır. Çalışılan esma amaca uygun olmayınca beklenen yararlara ulaşılmaz. Sözgelimi bir insan düşünün vesvese onun kaderi olmuş adeta... Hergün vesveseden ölüyor. Bu insan, "Ya Rauf" çalışırsa ne olur? Amacına ulaşmamış olur. Çünkü Rauf esmasının vesveseyi izaleye dahli yoktur. Esma-yı hüsnanın her biri ayrı ayrı tecelliye sahiptir. Bir tecelli diğerine karışmaz. Vesveseden helak olanların çalışması gerekli olan esma "Ya Kuddüs" dür. Çünkü bu esma vesveseyi yakıp yok eden her türlü kiri pası temizleyen bir tecelliye sahiptir. Yine bir insan düşünün nereye gitse ne yapsa hep hakarete maruz kalmaktadır. Evde, sokakta, işte hep aşağılanmaktadır. Bu insan "Ya Hayy" çalışmaya başlarsa ne olur? Amacına uygun bir esma seçmiş olmaz. Yine, her yerde horlanıp durur. Oysa böyle biri "Ya Aziz" esmasını çalışsa bunu da ebcetsel sayı çarpımıyla yapsa kırk gün geçmeden izzetli, el üzerinde tutulan biri haline gelir. Bu, doğru çektiği esmanın tecellisi neticesinde açığa çıkan bir şeydir. Sufilerin seyr-i sülukta başarısız olmalarının temelinde de fıtratlarına uygun esmayı çalışmamaları yatar. Sözgelimi bir sufinin yaratılış fıtratı; atak, girişimci, tuttuğunu koparan dışa dönük olsun. Bu sufi "Ya Halim" çalışırsa fıtratına aykırı bir esma seçmiş olur. Bu sufi "Ya Seri'u" çekse seri bir şekilde yol alır. Hayret edilecek sonuçlar ortaya çıkar. Her gıda her insana yaramadığı gibi, her esma da herkese yaramaz. Esmaların hepsi şifalı ilaçlara benzerler. Ama insan kendi hastalığına uygun ilaç alıp doğru esmayı çekebilmelidir... Aksi halde beklenen yararlara ulaşılamaz. Eğer sizin düşmanlarınız çoksa ,her gün birileri size sataşıp duruyorsa yüz milyon defa "Ya Rezzak" çekseniz ne olur? Hiçbir şey... Çünkü bu esma, düşmanlara karşı bir tecelli açığa çıkarmaz. Sadece helal rızk getirir, hepsi bu... Ama "Ya Muntakim" diye zikrederseniz daha bir kaç hafta geçmeden düşmanlarınızın herbiri müthiş bir felakete düşüp sille yer. Bunu da "Muntakim" esmasının tecellisi yapar. İnsan ihtiyaç sahibidir ve hastadır. Esmaların hepsi de birer şifalı ilaçtır. Bir insan gereksinimine göre değişik değişik esmalar çalışabilir. Özellikle Sufizm yollarına biat edenler özgüven içinde diledikleri esmaları çalışabilirler. Bu, onlara verilmiş birer icazettir, ruhsattır. Bunu, çok iyi anlamak lazım... Hiçbir insan yok ki Kur'anda kendine bakan bir süre ayet olmasın; hiçbir insan yok ki esma-yı hüsnadan kendine bakan bir esma olmasın... Bir insan kendi yaratılış fıtratına uygun düşen esmayla çalışmazsa yıllar geçse de hiçbir ilerleme sağlayamaz. Kul samimi olursa Allah bunu gönlüne ilham eder... Kalbi dinlemek kadar güzel bir şey yoktur. Kalp Allahı yansıtan bir ayna... Kalp ilahi sırra açılan bir pencere...

ESMA-YI HÜSNALARI ÇALIŞMA ZAMAN DİLİMİ...
Esma-yı hüsnayı hangi amaç için çalıştığımıza bağlı olarak zamansal sınır da değişir. Sözgelimi Sufizm yoluna bağlı biriyseniz mürşidinizin size tarif ettiği dersi ölene kadar yapmalısınız. Ama özel amaçlar içinse, sevgi, ilim, rızk, başarı, hastalık, sihir, düşmanlıklar, rüya, yakaza ve benzeri 7,14,21,40 günle 150 gün arasında bu çalışmalar değişebilir. Yani yedi günle altı aylık zaman dilimi arasında bu esmalar zikredilebilir. Bu çalışma amaca ulaşıncaya kadar da sürdürülür... En etkilisi de esma-yı ilahinin ebcetsel sayı değeriyle esmayı zikretmektir. Sözgelimi "Hayy" esmasının ebcetsel sayı değeri 18'dir. Bu esmayla özel bir dua planlanıyorsa 18 gün buna devam etmelidir. Yine "Ya Basıt" esmasının ebcetsel sayı değeri 72'dir. Yetmiş iki gün boyunca bu sayıda esmayı anmak ruhu sevinçlere boğar. Sırlar açığa çıkar. Böyle bir usul de vardır. İnsanlar, birbakıma esmanın ışınlarına aşık olarak yaratılmışlardır. Bir insan hangi esmaya aşık oluyorsa, ona büyüleniyorsa kalbinde onun sıcaklığından esin varsa o esmayı seçmelidir. Dilerse bir halife bunun tersini söylesin... Bunda büyük bir bereket ve sır vardır. Kalbin sevmediği, aşık olmadığı esma yol aldırmaz sadece sevap getirir... Ya aşık olunan esmalar öyle mi? Onlar ruhumuzu aşkla ışınlayacak bir nurdur. Ruh, esmanın aşkıyla, ondan aldığı ışınla büyür ve gelişir. Ruh gereksinim duyduğu esmaları çok iyi tanır. Ona karşı gizliden bir aşk yönelimi sergiler. Ruhun sevgilisi ve aşkı olan esmayı; ledüne sahip olan kimi veliler bilip söyleyebilirler. Bu çoğunlukla olası olmadığına göre en doğrusu Allah'a yakarıp dua ederek kendine yararlı olacak ve mürşitlik edecek esma-yı hüsnayı Ondan istemektir. Bir hafta kadar samimi kalple dua edildiğinde Allah'ın esma-yı hüsnaları sırasıyla yavaş yavaş okunmaya başlanır. Ruh, kimi esmalar okunurken aşktan çıldırır, onu ister... İşte o esma mühim bir mürşit olabilir ve çalışan hakkında ism-i azam hükmüne geçebilir. Gelinen konaklara göre de bu esma aşkı zaman içinde başka başka esmalara kayabilir. Bu da çok doğal sayılmalıdır. Bir sufinin "Rahman" esmasına aşıkken bir zaman sonra "Fettah"a aşık olması bereketli bir şeydir... Esmaları sevmede ruhun gereksinimi, ilahi esin yelleri, yaratılış sırrı çok önemlidir. Esma çalışmadan yana hiç kimse bir esmayı çalışmaya karşı sık boğaz edilmemelidir. Severek yapılan her şey güzeldir...

angeldream
20.02.2009, 10:52
ESMANIN RUHANİLERİYLE BULUŞMAK...
Her esmanın "huddam" denilen ruhanileri "vazifelileri vardır. Bunlar bir esmanın ebcetsel sayı değeri kadardırlar. Sözgelimi "Azim" esmasının ebcetsel sayı değeri 1020'dir. İşte bu esmaya vaziyet eden bin yirmi adet azametli ruhani vardır. Bin yirmi meleğin emrinde de bin yirmi ruhani ya da cinni vardır. Ruhanilerden, cinnilerden, meleklerden oluşan bu görevliler esmanın tecellisine uygun bir esinle zikredene yardımcı olurlar. Zikreden esmaya aşıksa ve bunu aşkla yapıyorsa özellikle ebcetsel sayı değerine dikkat ediyorsa esmanın ruhanileri gelmeye başlarlar. Gece boyunca onunla irtibata girmeye çalışırlar. Ruhuna vücuduna evine bakışına sesine sinerler. Bu Sufizm yoluna biat etmenin özel bir kazanımıdır. Biat etmeyenler için bu ledün nimetleri kapalıdır. Sufizm yolu dışında kalanların huddamlarla görüştüklerini sanmaları sadece bir yanılgıdır. Onlar cinni şeytanların oyuncağı olurlar. Bütün medyumlar da öyledirler. Tarikat sahasına biat edenler Allah tarafından korunma altında olurlar. Elde ettikleri de o dairenin ledünni bereket sırları olur. Bütün esmalar Allah'ın rızası, amaçlar, vesile ve vasıta kılınmak için yapılmalıdır. Her şeyin başı ihlastır. Allah'a, bir esmada aşık olana bütün ruhaniler de aşık olur. O dilemese de Allah kendini anan kulunu dilediğine sevdirir. Esma bitikten sonra "Yüce Allahım bu esmanın ruhanilerini bana musahhar kıl ve işlerime yardımcı ver." diye dua edene Allah tehlikesiz bir şekilde ruhanileri yollar. Ona yardımcı olmak için akın akın gelirler. Bu ise dehşet bir lütuftur. Bir sufinin o sahayı merak etmemesi Allah'ın açtığı böyle bir kapıyı yok sayması sadece cehalettendir. İnsan sünnet ve kuran dairesinde kalıp Allah'ın verdiği her türlü nimetten yararlanmalıdır. Bunu yaparken de yalnızca Allah'a dayanmalı ona yönelmelidir. Allah ruhanilerle bir sufiyi buluşturmuşsa bu çok özel bir sır olarak kalmalıdır. Aksi halde sırrı söylemek kimi zaman o sırrı bir daha görmemeye neden olabilir. Bu da acı olarak yeterli olan bir şeydir. Sufilerin çoğu ruhani daireye sırt döndükleri için elli atmış yıl sonra bile yerlerinde sayıp kalmışlardır. Allah'ın özel olarak her esmaya atadığı ruhaniler kimi cahil ve softa müritlerce iyi gözle görülmemektedir. Onlardan uzak kaldıkları için de yerlerinde sayıp durmaktadırlar. Öyleyse esmaların ruhanileriyle buluşmak onları yardımcı olarak istemek için dua etmeli Allah'a yakarmalıyız. O dünyanın nimetleriyle Allah bizi buluşturmuşsa bunu örtüp gizlemeli sinemizde ötelere götürebilmeliyiz... Kim ki hak bir tarikata intisap etmemiştir, hak bir mürşidin elinden biat almamıştır, onun esmaların ruhanileriyle buluşması yardımlaşması sadece bir zan ve hayaldir. O kapı kapalıdır. Esmaların ruhanileriyle buluştuğunu sananlar da cinni şeytanların maskarası, kuklası olan zavallılardır... Ruhanilerle buluşmak için İmam Ali Hazretleri Celcelütiyesinde Allaha yakarır... Emrine ruhani ifritler vermesini diler... Aynı dilek Nakşibendi tarikatının kurucusu İmam Bahaüddin Nakşibent hazretlerinin Evrad-ı Bahaiyye Azimetinde açıkça görülebilir. İmam Ahmet Buni,İmam Yafii, Seyyit Emir Sultan gibi binlerce evliya bu sırları içeren ledünni bilgiler aktarmışlardır. Yani ruhu ergin olana, bu yollar, Allah'tan esmanın ruhanilerini kendine musahhar edilip yardımcı verilmesini dilemek, ism-i azam sırlarındandır.

DUA İÇİN UYGUN ESMALAR SEÇİLMELİDİR
Dua bir müminin kulluk borcudur ve onun sonsuz gücüdür. Dua her şeyin sahibi olan Allah'ı hatırlama ona yakarmadır. Dua inanarak yapılırsa kaderi bozar. En tehlikeli hastalıklar bile inanarak yapılan duayla yok olup gider. Duada çok büyük sırlar var. Dua için başta bir miktar estağfurullah çekilmeli (70), sonra da efendimize salatu selam getirilmeli (11), ardından neye ihtiyacımız varsa o esma ya da esmalar seçilmelidir. Sonra da esmanın ebcetsel sayı toplamınca lailahe illallah demeli, esmayı çekerek Allah'a yakarmalıdır. Dua için uygun esma bulunursa seri bir şekilde sonuç alınır. Esma ve dua bitince yine bir miktar istiğfar çekilir, bir miktar selatu selam söylenir. Ardından fakire bir miktar sadaka verilir. Sözgelimi vesveseyle helak olan biri yetmiş istiğfar, on bir selavattan sonra Kuddüs esmasını ebcetsel sayı değerince 170 defa "Lailaheillallahul Kuddus" çekip vesveseyi Allah'tan yok etmesini dileyip" buna kırk gün kadar devam etmelidir. Vesvesenin nasıl söndüğüne tanık olunacaktır. Hasta olan biri yine başta 70 istigfar, 11 selavat çekip niyet ederek 422 defa "lailahe illallahul Şafi" virdini kırk gün çekip Allah'a yakarırsa şifa bulacağı vesileler önüne çıkar.

DUA ve ESMA YOĞUNLAŞILARAK YAPILINCA ETKİLİ OLUR...
Dua ya da tarikat virtleri inanarak, yoğunlaşılarak yapılmadığı zaman beklenen yararlar ortaya çıkmaz. Dua edecek olan kişi haram lokma yememeli, gıybet etmemeli ya da dinlememelidir. Bu arada dinde icat edilen bidat muamelelere girmemeli, buna taraftar olmamalıdır. Şans oyunlarından, faizden, kalp kırmaktan uzak durmalıdır. Dua zamanı için yatsı sonrası ya da sabah namazı farzıyla sünneti arası kırk gün aksatılmadan duaya devam edilmelidir. Dua edecek kişi ilk önce temiz bir elbise giymeli abdestli olarak kıbleye karşı oturmalı birinci aşamada gözler kapalı bir şekilde kalbinde dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşılmalıdır. İkinci aşamada kendisini ölmüş bilip toprağın altında mahvolmuş, şanı şöhreti gitmiş şekilde düşünmelidir, buna da beş dakika devam edilmelidir. Sonra Allah'ın nurunu tecellisini sağanak sağanak yağan bir yağmur gibi düşünüp kendini de o yağmur altında ıslanıyor diyerek fikrederek yetmiş istiğfar, on bir selavat söylenip niyet edilerek "Lailahe illallah" zikriyle ihtiyaç duyulan dua esması ebcetsel sayı değerince söylenip bu isimler şefaatçi ve vasıta kılarak dua edilirse daha yedi gün geçmeden güzel sonuçlar ortaya çıkar. Bu muameleye kırk gün kadar devam edilmelidir. Dileyen vekaleten birine de dua ettirebilir. Duanın sonunda bir miktar sadaka fakire verilmeli ve sabra çekilerek dua sonucu beklenmelidir. Allah duayı üç türlü kabul eder: Ya isteneni verir. Ya isteneni vermez daha hayırlısını verir. Ya da duayı ahiret hesabına kabul eder. Gerekirse bu muamele tekrarlanır, duada ısrarlı olmak gerekir. Allah duaya mutlaka icabet eder. Tarikatlardaki sufilerin yıllar içinde ilerleme göstermeden aynı yerde kaldıklarına sıklıkla tanık olunur. Kimi tarikat ehlinin yıllar sonra bile başladığı yerde kalması virtleri yukarıda belirtilen şekilde yapmamayla ilgilidir. İnanarak yoğunlaşarak yapılan dua ism-i azam sırrını açığa çıkarmada oldukça etkilidir. Tarikat ehili bir sufi yoğunlaşabildiği ölçüde yol alır. Yoğunlaşmak öte alemle irtibata geçmenin anahtarıdır. Ötelerle irtibata geçenlere fetih ve sır kapıları açılır. Aksi halde hiçbir ilerleme kaydedilmez. İsterse yetmiş yıl geçsin, her gün de yirmi bin esma çekilsin... Değişen hiçbir şey olmaz. Sadece virdin sevabı alınır hepsi bu... Yetmiş yıl önce nereden başlanmışsa yetmiş yıl sonra da aynı yerde kalınır. Bu durum Kur'an okunurken, namaz kılarken de geçerli olan bir muameledir. Velayet ya da dua kabulü çekilen esmanın tecellisinin açığa çıkması sırrıyla ilgilidir, bunun için de inançla yoğunlaşıp virtleri yapmak şarttır.

ESMA-YI HÜSNANIN EBCETSEL DEĞERLERİ ve SIRLARI...
Esmaların ebcetsel değeri oldukça önemlidir. Dua ve virt ufkunda esma çekileceği zaman ilahi sırları kapsayan sayılara çok dikkat edilmelidir. Esmanın ebcetsel sayı değerinden sonra “/” imiyle verilen rakamlar o esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar olup oldukça önemlidir, bu sayılarda aklın kavrayamayacağı sırlar vardır. Esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar bir topluluğa paylaştırılarak virt halinde yapılabilir. Sohbet için bir araya gelen topluluklar herhangi bir esmayı ism-i azam sırrını kapsayan ebcetsel sayıyla anıp dua etseler olağanüstü sırlar açığa çıkar. Sözgelimi Rahman esmasının ism-i azam tecellisini ortaya çıkaran sayı 88.804'tür, bu sayı hatme katılanlara taksim edilip paylaştırılsa ve hatim bitiminde bu esma şefaatçi ve vasıta kılınarak dua edilse tecelli sırları zuhur eder.

angeldream
20.02.2009, 10:53
ALLAH
İsm-i azamdan zat ismidir.Bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefs-i emmarenin ıslahı, kötü sıfatların yanması bu adla mümkün olur. Tarikatta bütün derece ve makamlar bu esmanın bereketiyle elde edilir. Bu mübarek ad bütün esma-yı hüsnayı içinde toplamaktadır. Bütün adlar bu addan türemiş ve bu ada sıfat olmuştur. Allah adını çokça anan kimseler nefis menzillerini seri bir şekilde geçerler ve oldukça heybetli olurlar. Öyle bir heybet elde ederler ki kimse yüzlerine bakmaya cesaret edemez. Ulvi ve sufili latifeler bu adın nuruyla olgunlaşır, nefis bu adın nuruyla olgunlaşıp insan-ı kamil olmaya başlar. Kadri ve Nakşi tarikinde seyr-i süluk edenler ilk önce bu esmaya talim ederler. Latifelerin ıslahı için bir günde en az beş bin Allah esması çekilmelidir. Aksi halde latifelerin ıslahı söz konusu olamaz. Tariklerde yol alınamaz. Cezbeler konağına adım atmada, yolları katetmede bu esma tecellisi oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:66/4356

RAHMAN
Eşsiz bir merhamete sahip olan, merhamet tecellisinden her zerreyi sevinçlere gark eden demektir. Bu adı çokça okuyanlar eşsiz bir merhamete sahip olurlar. Heybetlerinden herkes çekinir. Rızk bereketine kavuşurlar. Çaresiz hastalıklara yakalananlar bu esmanın tecellisiyle selamete kavuşabilirler. Adları Abdurrahman olanlara bu adın çok büyük yararı vardır. Ebcetsel sayı değeri:298/88804

RAHİM
Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir. Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar. Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar. Bir nevi kendilerine gelen her türlü nimete karşı şükür halinde sayıldıklarından rızkları bollaşır. Bu esma, adı Rahmi olanlar için bir ism-i azamdır, onların her işi bu isimle ilgilidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:258/66564

MELİK
Her şeyin kuşatanı sahibi idare edeni anlamına gelir. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle yönetici, öğrenci olanlara bu ad oldukça yararlıdır. Bu adın tecellisine gark olanlar, her şeyi idare etme hassası kazanırlar. Herkese heybetli ve vakarlı gözükürler. Her türlü kazadan felaketten emin olurlar. Anlama ve kavrama güçleri günden güne artar. Ebcetsel sayı değeri:90/8100

KUDDÜS
Bütün kirleri pasları temizleyen demektir. Cinlerin, şeytanın, nefs-i emmarenin vesvesesinden kurtulmak için bu esma oldukça etkilidir. Bu esmanın büyüleyici bir özelliği vardır. Kuddüs esmasının tecellisine mazhar olanlar mağaradan çıkan Ashab-ı Kehf gençleri gibi ilgi odağı olurlar. Her gören kendilerine büyülenir, adeta aşık olur. Evrende eko sistem halinde olan temizlikler yağmur, rüzgar, toprağa dönüşme ve benzeri hep Kuddüs adının tecellisiyle olur. Bu adın ruhanileri etkileme gücü vardır. Gayp alemlerinin açılması ,sıkıntıların giderilmesi bu esma tecellisiyle açığa çıkar. Bu esmayı çalışanlar "Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh" duasını da çalışırlarsa gaybın sırları ortaya çıkmaya başlar. Bütün kötülüklerden korunurlar. Bütün kötü işler hayra dönüşür. Ruhaniler kendisini uyku uyanıklık arasında ziyaret ederler. Bu dua da Kuddüs esmasının ebcetsel sayı değerince okunabilir. Ebcetsel sayı değeri:170/28900

SELAM
Yaratılanları günahlarından arındırıp selamete ulaştıran demektir. Bu isim Rical-ı Gayp erenleri grubunda görevli olan üçyüz altmışların zikridir. Onlar bu adın tecellisiyle donanıp darda kalanları selamete çıkarmaya çalışırlar. Selam adının, cinnilerin saldırısına, şeytanların tasallutuna, fena insanların çıkışmalarına ve tehlikeli hastalıklara karşı dehşetli bir yararı vardır. Özellikle korku içinde kıvranıp duran her şeyden korkan insanlara bu ad çok büyük yarar sağlar. Bu ada devam edenlerde korkudan eser kalmaz. Hatta korkuyu inkar edecek duruma kadar gelirler. Koruyucu bir kalkan gibi olan Selam adını ananlar, semavi bir felaketle yaşamlarını yitirmezler: deprem, yangın, boğulmak, kaza ve benzeri... Selam tecellisi buna müsade etmez. Düşmanı çok olanlar bu adı anınca düşmanlarının her biri bir felakete uğratılır. Adı ananlar nerede olurlarsa olsunlar felaketlere maruz kalmazlar. Kalmışlarsa da kurtarılırlar. Bu ad cinleri mahveder. Psikolojik sorunları olanlar, cin saldırısına uğrayanlar bu ada devam ederlerse seri bir şekilde kurtulurlar. Cinler kendilerine kötülük etmeye yanaşamaz. Adeta zırha alınırlar. Bu büyülü ada devam edip cezbeye girenleri yılan, akrep sokamaz. Hatta kurşun bile işlemez. Kendilerine saldıran düşmanların tümü felakete uğrarlar. Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmak için bu ad oldukça etkilidir. Adı çalışmaya ihlasla devam edenler her türlü tehlikeli hastalıklardan kurtarılırlar. Bu ad, Yasin süresinin "Selamun kavlen min Rabbin Rahim" ayetiyle çalışılırsa ortaya esrarlı tasarruflar meydana çıkar. Çok hayırlı neticeler alınır. Bu ayet (131,313,432,817) sayılarının herhangi biriyle okunduğunda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu da esmayı yapanın inancı ölçüsünde olur. Selam adı kurtarıcı bir rahmettir. Koruyucu bir zırhtır. Çok azametli bir isimdir. Selam esmasının ebcetsel sayı değeri:131/17161

angeldream
20.02.2009, 10:54
MÜ'MİN
Azabından inananları mahlukatı koruyan örten demektir. Kendini kötü söz söylemekekten alı koyamayanlara, inanç bozukluğu içinde kıvranıp vesveseye düşenlere bu adın büyük yararı vardır. Nefse ve mala zarar gelmesinden korkuluduğunda bu ad anılmalıdır. Devamlı okuyanlar düşmanlara karşı korunurlar. Ayrıca dilleri yalandan muhafaza edilir. İsteseler de kötülük yapmaya yönelemezler. Her türlü hastaya şifa niyetiyle okunduğunda yarar sağlar. Ebcetsel sayı değeri:130/16900

MÜHEYMİN
Yoktan var ettiği mahlukatı gözetip koruyan demektir. Kalbin nurlanması için bu ad çok yararlıdır. Bu ad düşmanların sataşmasından, her türlü bela ve musibetin berterafında yarar sağlar. İlahi sırlar bu adın içinde gizlidir. Bu adı selim bir kalple okumaya devam edenlere olacak hadiseler rüya aleminde gösterilir. Yedi gün boyunca yatsı sonrasında samimi bir kalple beş bin defa bu adı ananlar neyi merak ediyorlarsa rüyalarında görebilirler. Yunus Aleyhisselamın balığın karnında bu esmayı zikrederek sahil-i selamete ulaştığı rivayet edilir. Ebcetsel sayı değeri:145/21025

AZİZ
İzzet ve şerefte hiçbir şeyde benzeri olmayan hep kadir ve galip olan demektir. Toplum içinde itibarlarını kaybedenler, evde, işyerinde onurlarını yitirmiş olanlar, korku içinde yollarını şaşırıp kalanlar bu adı anmaya devam ederlerse bütün bunlardan kurtulurlar. Rızkları yağmur gibi akıp gelmeye başlar. Evde sevgi ve huzur oluşur. Aileler ve hane halkı sevgiyle kaynaşmaya başlar. Bu esmayı çalışanlara kim kötülük etmeye yeltense korkunç bir belaya uğrar. Esmayı çalışanların düşmanları birer birer helak olurlar. Bu esmanın mucizesiyle hiç umulmadık yerden rızklar akıp gelmeye başlar. Aziz esmasını çalışanlar dostları tarafından oldukça sevilirler ve aranırlar. Zikre devam edenler dünya ve ahirette şerefli bir yere sahip olurlar. Mutlu bir yaşam sürerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:94/8836

CEBBAR
İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Bu esmaya devam edenlere hiçkimse bir kötülük dokunduramaz. Yapmaya kalkışırsa korkunç bir felakete uğratılır. Bu esmaya devam edenin düşmanları birer birer dostluk mesajları vermeye başlarlar. Esmayı zikredenden korkup çekinirler. Bu esmayı çalışanların emrine girmek için bütün yaratılmışlar can atarlar. Onun sözünü dinler ve yerine getirirler. Tutuklu olanlara, hapiste yatanlara bu ad bir kurtuluş vasıtası olabilir. Bu adın cezbesine ulaşanlar kime dikkatlice bakıp nazar etseler düşmanlarını felakete uğratırlar. Kendilerine cinniler tasallut olan kimseler bu adı anarlarsa cinnilerin iflahı kesilir. Esmaya devam edildikçe cinniler yanıp kahrolurlar. Tasallut oldukları insanı terkederler. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436

MÜTEKEBBİR
Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Mütekebbir esmasının tecellisi cinnileri mahvedip öldürebilir. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarını tümü zelil ve perişan duruma düşer. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu adı ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyleki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemez. Bu adı ananların düşmanları korkudan mahvolurlar. Adı ananla dost olmak için fırsat kollarlar. Cinniler bu adı çalışana kötülük yapmak için yaklaşamazlar. Yanar helak olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:662/438244

HALIK
Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma araştırma geliştirme işiyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük yararları vardır. İyileşmesi müşkil olan maddi manevi hastalıkların şifası, kalbin nurlanması ve ledün bilgisi elde etmek için de bu ad çok etkilidir. Bu adı anmaya devam edenler yaratılan şerlerden kurtulup selamette kalırlar. Çocukları olmayan aileler bu ada devam ederlerse çocuk sahibi olacak sebeplere ulaştırılırlar. Sırları sezmede, kaybolan yitiğin dönmesinde adın tecellisi önemli bir işleve sahiptir. Ebcetsel sayı değeri:731/534361

BARİ'U
Her şeyi çok değişik biçimde yaratan Allah demektir. Bilim insanlarına ve sanatkarlara yararlı olan bir addır. Özellikle tıp doktoru olanların bu esmayı çalışmalarında çok büyük sırlar var. Bu ismi çalışan doktor hastalarını iyileştirmede oldukça başarılı olur. Buna kendisi bile hayret eder. Esmanın tecellisiyle hasta seri bir şekilde iyileşir. Uzun süre iyileşemeyen hastalar bu isme devam ederlerse şifa bulurlar. Bu isme devam edenlerin sıkıntıları sevinç ve ferahla değiştirilir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:213/45369

MUSAVVİR
Her mahluku ezeli hikmetinin gereği suretlerle yaratan Allah demektir. Bu isme devam eden sanatkarlar ve araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlar alırlar. Düşmanlığı dostluğa döndürmek için bu esma oldukça etkilidir. Sık sık düşük yapan kadınlar, bu esmaya hamilelikleri boyunca devam ederlerse Musavvir olan, düşüğe fırsat vermez. Musavvir esması bu isim hürmetine adı anana bol rızklı güzel ahlaklı bir çocuk armağan eder. Ebcetsel sayı değeri:336/112896

angeldream
20.02.2009, 11:04
ALLAH
Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Tanrı ve Şeytan, Aydınlık ve Karanlık, Bilgi ve cehalet, Pozitif ve Negatif, İyilik
ve kötülüğün tek kaynağı olan.
Yorumu : Bu bir anahtar kelimedir. Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece
sözlü olarak. Vefk, Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz.

ER RAHMAN
Esmaül Hüsna'daki 2. isimdir.
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
Yorumu : Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Korku ya da bunalımdan kurtulmak.
İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Tek kullanılmaz. Diğer esmalarla birleştirilir.


ER RAHİM
Esmaül Hüsna'daki 3. isimdir.
Adedi : 258
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek
başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir.

EL MELİK
Esmaül Hüsna'daki 4. isimdir.
Adedi : 90
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı.
Yorumu : Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.

EL KUDDÜS
Esmaül Hüsna'daki 5. isimdir.
Adedi : 170
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. Medyumluğu geliştirmek.
Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.

ES SELAM
Esmaül Hüsna'daki 6. isimdir.
Adedi : 131
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Yorumu : Rızk. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul
edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.

EL MÜMİN
Esmaül Hüsna'daki 7. isimdir.
Adedi : 174
Yıldızı : Ay
Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

EL MÜHEYMİN
Esmaül Hüsna'daki 8. isimdir.
Adedi : 145
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Gözetici ve koruyucu.
Yorumu : Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır.

EL AZİZ
Esmaül Hüsna'daki 9. isimdir.
Adedi : 94
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Yorumu : Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.

EL CEBBAR
Esmaül Hüsna'daki 10. isimdir.
Adedi : 206
Yıldızı : Mars
Anlamı : Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
Yorumu : Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert
bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.

EL MÜTEKEBBİR
Esmaül Hüsna'daki 11. isimdir.
Adedi : 662
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen.
Yorumu : Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.

EL HALİK
Esmaül Hüsna'daki 12. isimdir.
Adedi : 371
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
Yorumu : Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal
amaçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir.

EL BARİ
Esmaül Hüsna'daki 13. isimdir.
Adedi : 214
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her şeyi en uygun durumda yaratan.
Yorumu : Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.

EL MUSAVVİR
Esmaül Hüsna'daki 14. isimdir.
Adedi : 336
Yıldızı : Ay
Anlamı : Şekil veren.
Yorumu : Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin
rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı sviyeye akort eder. Aynı şekilde herhangi bir varlık davetinde resmi çalışmadan önce bu semenın sıkça zikredilmesi varlığğım materyalize olmasına yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığı senkronize ederek kolay anlaşılmasını da sağlar. Batı majisi tarzında imajinasyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken bu esmanın kullanılması istenilen imajların, mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerindede etkin olarak vizyon türü şeylerin şekillenip, kolay görülmelerinede yardım eder.

EL GAFFAR
Esmaül Hüsna'daki 15. isimdir.
Adedi : 1281
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
Yorumu : Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.


EL KAHHAR
Esmaül Hüsna'daki 16. isimdir.
Adedi : 306
Yıldızı : Mars
Anlamı : Her istediğini yapmaya gücü yeten. Hükümlerinde galip ve hakim olan.
Yorumu : Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip,
istemediği hislerden kurtulması. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.

EL VEHHAB
Esmaül Hüsna'daki 17. isimdir.
Adedi : 14
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
Yorumu : Rızk ve maddi çıkar sağlamak.

ER REZZAK
Esmaül Hüsna'daki 18. isimdir.
Adedi : 308
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
Yorumu : Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.

EL FETTAH
Esmaül Hüsna'daki 19. isimdir.
Adedi : 489
Yıldızı : Merkür
Anlamı : Kapıları açan. Zorlukları çözen.
Yorumu : Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu
esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikledavet çalışmalarında çok faydalıdır.

EL ALİM
Esmaül Hüsna'daki 20. isimdir.
Adedi : 150
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
Yorumu : Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları
için kullanılması mümkündür.

EL KAABIZ
Esmaül Hüsna'daki 21. isimdir.
Adedi :903
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Sıkan. Daraltan.
Yorumu : İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.

EL BASIT
Esmaül Hüsna'daki 22. isimdir.
Adedi : 72
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Açan. Genişleten.
Yorumu : Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık.

EL HAFID
Esmaül Hüsna'daki 23. isimdir.
Adedi : 1481
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi
negatif hale sokan).
Yorumu : Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.

ER RAFİ
Esmaül Hüsna'daki 24. isimdir.
Adedi : 351
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife
dönüştüren).
Yorumu : Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.

EL MUİZ
Esmaül Hüsna'daki 25. isimdir.
Adedi : 117
Yıldızı : Güneş
Anlamı : İzzet veren. Şereflendiren.
Yorumu : İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, "Muidül
Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.

EL MÜZİL
Esmaül Hüsna'daki 26. isimdir.
Adedi : 770
Yıldızı : Mars
Anlamı : Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
Yorumu : Kahır. Ölüm. Düşmana üstün gelmek.

ES SEMİ
Esmaül Hüsna'daki 27. isimdir.
Adedi :80
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi duyan.
Yorumu : Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az oranda da
kulak medyumluğu, Aşk, sevgi, cinsel baştan çıkartmalar.

EL BASİR
Esmaül Hüsna'daki 28 . isimdir.
Adedi : 302
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyi gören.
Yorumu : Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü medyumluğa
yardımcı olabilir.

EL HAKEM
Esmaül Hüsna'daki 29. isimdir.
Adedi : 68
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.
Yorumu : İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.
EL ADİL
Esmaül Hüsna'daki 30. isimdir.
Adedi : 104
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sınırsız adaletli.
Yorumu : Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak
kullanılması olasıdır.

EL LATİF
Esmaül Hüsna'daki 31. isimdir.
Adedi : 129
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
Yorumu : Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin,
ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.

EL HABİR
Esmaül Hüsna'daki 32. isimdir.
Adedi : 812
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyin gizli yanını bilen.
Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen
yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.

angeldream
20.02.2009, 11:05
EL HALİM
Esmaül Hüsna'daki 33. isimdir.
Adedi : 88
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Affı ve bilimi sınırsız olan.
Yorumu : Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.

EL AZİM
Esmaül Hüsna'daki 34. isimdir.
Adedi : 1020
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Büyüklüğü sınırsız olan.
Yorumu : Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.

EL GAFUR
Esmaül Hüsna'daki 35. isimdir.
Adedi : 1286
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
Yorumu : Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları
rahatlatmak için kullanılır.

EŞ ŞEKÜR
Esmaül Hüsna'daki 36. isimdir.
Adedi : 526
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
Yorumu : Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.

EL ALİ
Esmaül Hüsna'daki 37. isimdir.
Adedi : 110
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
Yorumu : Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için
kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

EL KEBİR
Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir.
Adedi : 232
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
Yorumu : Saygı ve itibar kazanmak.

EL HAFİZ
Esmaül Hüsna'daki 39. isimdir.
Adedi : 998
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
Yorumu : Koruma ve korunma.

EL MUKİT
Esmaül Hüsna'daki 40. isimdir.
Adedi : 550
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Rızkları verip, ulaştıran.
Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL HASİB
Esmaül Hüsna'daki 41. isimdir.
Adedi : 80
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin hesabını tutan.
Yorumu : Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.

EL CELİL
Esmaül Hüsna'daki 42. isimdir.
Adedi : 73
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
Yorumu : Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.

EL KERİM
Esmaül Hüsna'daki 43. isimdir.
Adedi : 270
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Keremi sınırsız derecede bol olan.
Yorumu : Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir.
Başka birisi adına çalışılamaz.

ER RAKİB
Esmaül Hüsna'daki 44. isimdir.
Adedi : 312
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan.
Yorumu : Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik
anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.

EL MÜCİB
Esmaül Hüsna'daki 45. isimdir.
Adedi : 55
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstekleri veren.
Yorumu : Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.

EL VASİ
Esmaül Hüsna'daki 46. isimdir.
Adedi : 137
Yıldızı : Ay
Anlamı : Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
Yorumu : Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma kullanan kişiye
iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.

EL HAKİM
Esmaül Hüsna'daki 47. isimdir.
Adedi : 78
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Emir ve işleri hikmetli olan.
Yorumu : İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def
etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.

EL VEDUD
Esmaül Hüsna'daki 48. isimdir.
Adedi : 20
Yıldızı : Ay
Anlamı : Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan.
Yorumu : Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MECİD
Esmaül Hüsna'daki 49. isimdir.
Adedi : 57
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.
Yorumu : Rızk sağlamak. Otorite ve ikdidar kazanmak.

EL BAİS
Esmaül Hüsna'daki 50. isimdir.
Adedi : 573
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sebep olan. Ölüleri dirilten.
Yorumu : Alacağını kurtarmak.EŞ ŞEHİD
Esmaül Hüsna'daki 51. isimdir.
Adedi : 319
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
Yorumu : İtibar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek.

EL HAK
Esmaül Hüsna'daki 52. isimdir.
Adedi : 108
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Varlığı değişmeden duran.
Yorumu : Yalandan korunma.

EL VEKİL
Esmaül Hüsna'daki 53. isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
Yorumu : İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.

EL KAVİ
Esmaül Hüsna'daki 54. isimdir.
Adedi : 116
Yıldızı : Mars
Anlamı : Yenilmeyen. Güçlü olan.
Yorumu : Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.

EL METİN
Esmaül Hüsna'daki 55. isimdir.
Adedi : 500
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Çok sağlam olan.
Yorumu : Şifa ve dayanıklılık.

EL VELİ
Esmaül Hüsna'daki 56. isimdir.
Adedi : 46
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Şefkat ve iyilik gösteren.
Yorumu : Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.

EL HAMİD
Esmaül Hüsna'daki 57. isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Jüpiter.
Anlamı : Tek öğülüp, hamdedilecek olan.
Yorumu : Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte ve Astral katlarda yükselmek.

EL MUHSİ
Esmaül Hüsna'daki 58. isimdir.
Adedi : 148
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her şeyin sayısını bilen.
Yorumu : Zeka kazanmak.

EL MÜBDİ
Esmaül Hüsna'daki 59. isimdir.
Adedi : 57
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
Yorumu : Başarı kazanmak.

EL MUİD
Esmaül Hüsna'daki 60. isimdir.
Adedi : 124
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Yok ettikten sonra tekrar dirilten.
Yorumu : Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.

EL MUHYİ
Esmaül Hüsna'daki 61. isimdir.
Adedi : 68
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Dirilten. Can veren.
Yorumu : Şifa ve Şifacılık.

EL MÜMİT
Esmaül Hüsna'daki 62. isimdir.
Adedi : 490
Yıldızı : Mars
Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Yorumu : Kahır. Ölüm. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

EL HAYY
Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir.
Adedi : 18
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren.
Yorumu : Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.

EL KAYYUM
Esmaül Hüsna'daki 64. isimdir.
Adedi : 150
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Varlığıyla evreni ayakta tutan.
Yorumu : Medyumluğun geliştirilmesi. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi.
Beğeni ve saygınlık kazanmak.

EL VACİD
Esmaül Hüsna'daki 65. isimdir.
Adedi : 14
Yıldızı : Satürn
Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan.
Yorumu : Kişinin, başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.

EL MACİD
Esmaül Hüsna'daki 66. isimdir.
Adedi : 48
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Yorumu :Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.

EL VAHİDÜLAHAD
Esmaül Hüsna'daki 67. isimdir.
Adedi : 63
Yıldızı : Mars
Anlamı : Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.
Yorumu : Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.

ES SAMED
Esmaül Hüsna'daki 68. isimdir.
Adedi : 134
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstekleri veren. Izdırapları gideren.
Yorumu : Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla
birleştirilerek kullanılır.

EL KAADİR
Esmaül Hüsna'daki 69. isimdir.
Adedi : 305
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her istediğini yapabilen.
Yorumu : Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.

EL MUKTEDİR
Esmaül Hüsna'daki 70. isimdir.
Adedi : 744
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her varlığı kendi gücü altında tutan.
Yorumu : Başarı. Şifa. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek
kahır işlerinde güçlü olur.

EL MUKADDİM
Esmaül Hüsna'daki 71. isimdir.
Adedi : 184
Yıldızı : Satürn
Anlamı : İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
Yorumu : İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla
birleştirilmesi gereklidir.

angeldream
20.02.2009, 11:07
EL MÜAHHİR
Esmaül Hüsna'daki 72. isimdir.
Adedi : 847
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Geri bırakan. Geciktiren.
Yorumu : Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. Kişileri,
aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.

EL EVVEL
Esmaül Hüsna'daki 73. isimdir.
Adedi : 37
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyin evveli.
Yorumu : Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe
ulaşmasında hızlandırıcıdır.


EL AHİR
Esmaül Hüsna'daki 74. isimdir.
Adedi : 801
Yıldızı : Mars
Anlamı : Sonsuz.
Yorumu : Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş
sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Kırmızı zemin üzerine, gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine, kırmızı kalemle çalışılmalıdır.

EZ ZAHİR
Esmaül Hüsna'daki 75. isimdir.
Adedi : 1106
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
Yorumu : Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını
görmek.

EL BATIN
Esmaül Hüsna'daki 76. isimdir.
Adedi : 62
Yıldızı : Ay
Anlamı : Gizli, görünmez olan.
Yorumu : Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.

EL VALİ
Esmaül Hüsna'daki 77. isimdir.
Adedi : 47
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Evreni tek başına idare eden.
Yorumu : Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.

EL MÜTEAL
Esmaül Hüsna'daki 78. isimdir.
Adedi : 551
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Herşeyden üstün ve münezzeh olan.
Yorumu : Zafer kazanmak.

EL BERR
Esmaül Hüsna'daki 79. isimdir.
Adedi : 202
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
Yorumu : Ahlak temizliği ve korunma.

ET TEVVAB
Esmaül Hüsna'daki 80. isimdir.
Adedi : 409
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Tevbeleri kabul eden.
Yorumu : Ahlak ve rızk kazanmak.


EL MÜNTEKİM
Esmaül Hüsna'daki 81. isimdir.
Adedi : 630
Yıldızı : Mars
Anlamı : Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
Yorumu : Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır.

EL AFÜVV
Esmaül Hüsna'daki 82. isimdir.
Adedi : 165
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Suçları affeden.
Yorumu : Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca
baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.

ER RAUF
Esmaül Hüsna'daki 83. isimdir.
Adedi : 387
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Acıyan. Şefkat ve merhamet eden.
Yorumu : Aşk. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MALİKELMÜLK
Esmaül Hüsna'daki 84. isimdir.
Adedi : 212
Yıldızı : Merkür
Anlamı : Mülkün ebedi sahibi.
Yorumu : Mülk edinmek.

ZÜLCELALİVELİKRAM
Esmaül Hüsna'daki 85. isimdir.
Adedi : 1100
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Büyüklük ve kerem sahibi.
Yorumu : Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen herşey.

EL MUKSİT
Esmaül Hüsna'daki 86. isimdir.
Adedi : 209
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan.
Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL CAMİ
Esmaül Hüsna'daki 87. isimdir.
Adedi : 114
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
Yorumu : Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen, çalınmış
şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.

EL GANİ
Esmaül Hüsna'daki 88. isimdir.
Adedi : 1060
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Zenginliği sınırsız olan.
Yorumu : Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.

EL MUGNİ
Esmaül Hüsna'daki 89. isimdir.
Adedi : 1005
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İstediğini, istediği kadar zengin eden.
Yorumu : Rızk ve parayı bereketlendirmek.

EL MANİ
Esmaül Hüsna'daki 90. isimdir.
Adedi : 161
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Engel olan.
Yorumu : Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu,
istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için
Ya Maniül Cami, şeklinde kullanılır.

ED DARR
Esmaül Hüsna'daki 91. isimdir.
Adedi : 1001
Yıldızı : Mars
Anlamı : Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.
Yorumu : Kahır. Sıkıntı vermek. İstenen kimseye kabus göstermek. Başka esmalarla
birleştirilerek ölüm.

EN NAFİ
Esmaül Hüsna'daki 92. isimdir.
Adedi : 201
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
Yorumu : İş konularında yükseltici olarak kullanılır.

EN NUR
Esmaül Hüsna'daki 93. isimdir.
Adedi : 256
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.
Yorumu : Kişiyi yüceltir ve arıtır.

EL HADİ
Esmaül Hüsna'daki 94. isimdir.
Adedi : 20
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yön veren.
Yorumu : Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz
kullanılır.
EL BEDİİ
Esmaül Hüsna'daki 95. isimdir.
Adedi : 86
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Alemleri yoktan yaratan.
Yorumu : İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.

EL BAKİ
Esmaül Hüsna'daki 96. isimdir.
Adedi : 113
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sonsuz olan. Devam edecek olan.
Yorumu : Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.

EL VARİS
Esmaül Hüsna'daki 97. isimdir.
Adedi : 707
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin sahibi.
Yorumu : Kendine ait olanı almak.

ER REŞİD
Esmaül Hüsna'daki 98. isimdir.
Adedi : 514
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran.
Yorumu : Ahlak güzelliği.

ES SABUR
Esmaül Hüsna'daki 99. isimdir.
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sınırsız sabrı olan.
Yorumu : Sabır ve sabırdan gelen başarı.


ESMALARIN SEÇİLMESİ VE HESAPLANIŞI

Yukarda, Esmaül Hüsna'nın hemen hemen her insani arzuya uyan, kullanım yerleri verilmiştir. Her esma yeteri kadar güce sahip olmakla birlikte, bazıları dünyasal isteklerle kullanılınca fazla cevap vermeyebilirler. Bunun sebebi o esmanın güçsüz olması değildir. Sadece o esma, dünyasal arzular için çok zor ulaşılan bir vibrasyon seviyesinde olabilir. Ya da fizik plandaki olaylardan çok, Astral alemle ve manevi konularla daha uyumludur. Bu yüzden sadece, yukardaki listede zayıf olarak belirtilen esmaları değil, hemen hemen hepsini bazı güçlendirici esmalarla birlikte kullanmak gerekir. Ayrıca. Herhangibir esma, istenen işe tam olarak cavap verse bile, esmaları tek tek kulanmak yerine ikili, üçlü kombinasyonlar halinde kullanmak daha verimlidir.

GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR

Güçlendirici esmalar da, Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır. Bu esmalar kendi başarına, yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber, kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar. Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman, sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip, tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler.

Güçlendirici esmalar sırasıyla, Aziz, Cebbar, Musavvir, Kahhar, Fettah, Kaabız, Ali, Vasi, Kavi, Mukaddim, Evvel, Cami ve Mani'dir. Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri, bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Ancak bunları tam olarak kavrayıp, isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur.

Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. Aşk için Vedud, birleşme ve aşk için cami isimlerini seçelim. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Cami" şeklinde olur. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım. Çabuklaştırıcı olması için, Evvel, sert ve kavgalı bir ayrılık olması için, Kahhar esmalarını seçeriz. Ayırıcı olarak da, yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur.

Dikkat edilmesi gereken şey, güçlendirici olarak seçilen esmanın, eğer iki esma kullanılıyorsa başa, üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir. Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine, bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de, fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. Bununla beraaber seçilebilecek olan herhangi bir söz, güçlendirici esmalar kadar etkili değildir. Çünkü basit sözlerin, yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur.

ESMALARIN HESAPLANIŞI

Esmalar Ebced tablosuna göre toplanıp, adetleri bulunur. Mesela Latif esmasının ebced tutarı,
(Lam = 30) + (Tı = 9) + (Ye = 10) + (Fe = 80) = 129'dur.

Bir esma tek olarak kullanılırken bu şekilde toplanır. İstenen kişi ya da kişilerin isimleri de ayrı ayrı bulunup, esmanın değerine eklenir. Bu şekilde çalışmalarda yapılacak zikir adedi ortaya çıkar. Ancak. Eğer birden fazla esma kullanılıyorsa iş değişir. Mesela Bir insanı alçaltmak için "Kahharül Ali" zikri yapılacaksa, (Kahhar = 306) + (Ali = 110) = 416 adedi bulunur.Bu adede istenen kimsenin isminin adedi eklenmeden önce, iki esma kullanıldığı için önce esmaların tutarı iki ile çarpılır. 832 olur. Bu sayıya istenen kimsenin isminin adedi eklenir.

Eğer üç esma kullanılıyorsa, mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa, (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. Üç esma olduğu için üçle çarpılır, 747 olur. Mesela isteyen kimsenin adedi 86, istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur.

Sayılarda önemli olan, zikrin sayısıdır. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Burada söylenecek söz, ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. "Ya" ve iki kere tekrerlanan "Ül" sözleri hesaplanmamıştır.

YA VedudÜL KaviÜL Cami. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri, isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da, "Ya" ve "Ül" sözlerinin tutarları da adede eklenir. Ya, 11 ve Ül, 31 değerindedirler. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. Bununla beraber "Ya" ve "ül" sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine, yapılıp, yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır.

kar tanesi
20.02.2009, 16:51
çok güzel ben bazı isimlerin zikirlerini çektim 41gün devam ettim bitti tekrar çeksem olurmu tam 16 tane ismii şerif çektim

aşikar16
20.02.2009, 17:09
ellerine sağlık. çok güzel paylaşım olmuş. 14 tane ismi ayrıntılı açıklmasınız. keşke kalan 86 ismide açıklasınız.

ben esmaları okumak isityorum. ama riyazet alcak kimsem yok ne olcak.
manevi olarak Efendimize salavat getirip. ondan riyazet alsam olmaz mı?
daha daha iyi mürşidi kamil olur mu ?

angeldream
20.02.2009, 17:26
elbette devam etsen olur

aşikar16
20.02.2009, 17:52
merhaba özelden yazdım?

40 gün 1000 ayetel kürsi okumakla ilgili Muhuddin Arabi Hz lerinin dediklerileri hakkında yorumunuz neler?

gece ve gündüz 1000 mi yani toplam günde 2000
gece veya gündüz 1000 mi günde 1000 adet mi?
okuncak

1000 ihlas
1000 fatiha
Kuran sureleri (1000 kez) okumanın faziletlerin nelerdir?

ayrıntılı paylaşır mısınız?
bu üç sure çok öne çıktığı için soruyorum...

angeldream
21.02.2009, 05:06
ellerine sağlık. çok güzel paylaşım olmuş. 14 tane ismi ayrıntılı açıklmasınız. keşke kalan 86 ismide açıklasınız.

ben esmaları okumak isityorum. ama riyazet alcak kimsem yok ne olcak.
manevi olarak Efendimize salavat getirip. ondan riyazet alsam olmaz mı?
daha daha iyi mürşidi kamil olur mu ?


sevgili aşikar efendimize salavat getirip alabilirsin çok daha iyi olur inan ....


çok güzel ben bazı isimlerin zikirlerini çektim 41gün devam ettim bitti tekrar çeksem olurmu tam 16 tane ismii şerif çektim

sevgili kartanesi çekeceğin zikirlere 3 ay devam edebilirsin sonuç alana kadar çekmeni öneririm.Max.150 gün çekmek gerekir...


merhaba özelden yazdım?

40 gün 1000 ayetel kürsi okumakla ilgili Muhuddin Arabi Hz lerinin dediklerileri hakkında yorumunuz neler?

gece ve gündüz 1000 mi yani toplam günde 2000
gece veya gündüz 1000 mi günde 1000 adet mi?
okuncak

1000 ihlas
1000 fatiha
Kuran sureleri (1000 kez) okumanın faziletlerin nelerdir?

ayrıntılı paylaşır mısınız?
bu üç sure çok öne çıktığı için soruyorum...


40 gün diyorsa günde 1000 tanedir bir güne yayacaksın 1000 ayetel kürsüyü ....Bu duaları okumak herkese fayda sağlamaz ama ayetel kürsünün yıkıcı durumlarıda olmaktadır ya ebdec değeri kadar oku ya da okuma bence...Ayetel kürsü çok zorda kalmadıkça okunmaz ...

MaHaRa
03.03.2009, 18:33
Selâmlar;

A'yet-ul kursi her koşulda okunur.
Aşırıya kaçmamak şartı ile.
Ayrıca vird edinmek istiyorsaniz,
sadece Allah (c.c)rizası için vird edinmeniz gerekir.

Şeyh-ul Ekber hazretlerinin o kendisine münhasır
olan çalışmasıdır. Her zat aynı miktar çekmek zorunda
değildir. A'yet'in tesir alanı geniş olduğu için, niyetinizin
halis, A'meliye'nizin salih olması elzemdir. Yani temiz bir
niyet ve kalb ile çekmek gerekir. Niçin çekmek istediğinizi
bilmelisiniz. Bu tür niyetlenmelerde üç gün yapıp dördüncü
gün terk etmek ins'ana yarar vermez zarar verir. Çok özel
haller veya adetli okumalar olmadiktan sonra keyf-e keder
başlanıp keyf-e keder birakılmaz. Bir oturuşta bitirmeniz
her zaman en doğru olanıdır. Günün içine her çalışma kesinlikle
yayılmaz. Siz bir ders'e bağlı olarak okumayacaginiz için,
ikindi veya yatsı namazının ardından tek oturuş üzre bitirilmesi
yerinde olur. 1000 ise bitirip kalmak gerekir. Çünkü bölünmez.
A'yet-ul Kursi'nin ters etkisi şu olur.Müvekkili olan seyyid
niyetiniz olmasa da gelebilir. O'nun için niyetinize çok dikkat
etmelisiniz ve Allah rizası için demeniz ehemmiyet kazanmaktadır.
Her vird /kişi için olmaz tabii. Nefs'i ıslah için okuyunuz, ama nefs'i
işler için ('dünya) için okumayınız.
Mürşid-i olmayanın mürşid'i şeyitan'dir
sözünün özü buna isarettir.

Velhasıl edep-erkan üzeri olup,
namaz, oruç /riyazet gibi hallere dikkat
ediyorsanız.Allah da sizi her türlü belâ ve
musibetten muhafaza edebilir.


Son bir husus ise:

Kur'ân-ı kerim okunmasını
tavsiye etmek her mü'min olanın
görevidir. Çünkü;" birbirinize Hakk'ı
tavsiye edin"buyurur Allah-u z'ulcelâl
hazretleri. Ama, bir konuda kesin şunu
yapın derken; O konuda teklif hakkımız
olmalıdır.İzin hakkımız olmalıdır.
Okuduklarımız sadece O zatların tecrübelerine
ait olandır. Onların vücud iklimine uygun olandır.
Yanı; Arab-i Hazretleri gibi zatlar bunların
ağırlıklarını sonuçlarını kaldırabilecek ilm'e
sabr'a, hamd'a ve tecrübeye sahiptir.
Üzerlerine gelmiş olan Belâ ve musibetlerin
mahiyetini idrak ile nasıl muhafaza olucağını
anlamıştır.Ve Rabb'i de yalnız bırakmaz.

Sen kardeşim besin allerjin var iken,
ben bilmeyen olarak sana karabiberli
yemek yedirirsem halin nice olur?
a-) Nefes alamazsın
b-) Tüm beden kızarır ve şişersin.
c-K.ciger ve safra dumura ugrar.
d-Şok'a girersin. ve biraz daha müdahele olmaz ise
ölüm kaçınılmaz olur.

Allah-u teâlâ kime nasip etmiş ise o kişi rüyetinde
dahi, ilm'e mazhar olur. Rabb'i kendisine bir Murşid (ustad)
ihsân buyurur. Bu Mâna İlm'idir. Açar Hakikat kapısını,
bekletmez sogukta kendisine varmak için vesile arayanı.
Hâl o noktaya geldiğinde, neyi arzu edersen ona sahip olursun.
Şimdi az ile yetin, çok olana göz dik, ama büyümeden merdivenleri
çıkmaya çalışma.
Allah (c.c) Neyi diler ise o olur."

V'esSelâm

ipekyolu
26.03.2009, 18:57
ben eşimden ayrıyım ya vedudül kaviul cami bana uygun heralde hergün 1034 tane çeksem olurmu bide ne kadar zaman çekicez bu zikiri yani belli bir zamanı varmı 1 ay 2 ay 3 ay

ipekyolu
27.03.2009, 20:04
arkadaşlar neden kimse açık değil ben birde ya zül celali vel ikram zikrini duydum 3000 tane çekilcemiş buda doğrumu cevap yazın nolur

ena
31.08.2010, 22:33
arkadaşlar çok acil cevap yazabilirmisiniz liütfen ; herhangi bir tarikata dahil olmayan birisi yani ben bu esmaları ebced sayısına göre çekip yararlanamazmıyım yani ?

handetolga
18.05.2011, 16:25
"Eğer üç esma kullanılıyorsa, mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa, (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. Üç esma olduğu için üçle çarpılır, 747 olur. Mesela isteyen kimsenin adedi 86, istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur.

Sayılarda önemli olan, zikrin sayısıdır. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Burada söylenecek söz, ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. "Ya" ve iki kere tekrerlanan "Ül" sözleri hesaplanmamıştır.

YA VedudÜL KaviÜL Cami. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri, isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da, "Ya" ve "Ül" sözlerinin tutarları da adede eklenir. Ya, 11 ve Ül, 31 değerindedirler. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. Bununla beraber "Ya" ve "ül" sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine, yapılıp, yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır."


Bu kadar açıklamaya rağmen hala mı anlayamadın diyebilirsiniz belki ama aklıma takılan bir yer oldu. 'isteyen' ve 'istenen'in isimlerinin adetleri derken bu kişilerin isimleri midir acaba? yoksa ben yanlış mı anlamışım?
Bu konulardan anlayan birinden cevap bekliyorum, lütfen..

origanum
18.05.2011, 17:43
"Eğer üç esma kullanılıyorsa, mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa, (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. Üç esma olduğu için üçle çarpılır, 747 olur. Mesela isteyen kimsenin adedi 86, istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur.

Sayılarda önemli olan, zikrin sayısıdır. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Burada söylenecek söz, ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. "Ya" ve iki kere tekrerlanan "Ül" sözleri hesaplanmamıştır.

YA VedudÜL KaviÜL Cami. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri, isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da, "Ya" ve "Ül" sözlerinin tutarları da adede eklenir. Ya, 11 ve Ül, 31 değerindedirler. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. Bununla beraber "Ya" ve "ül" sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine, yapılıp, yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır."


Bu kadar açıklamaya rağmen hala mı anlayamadın diyebilirsiniz belki ama aklıma takılan bir yer oldu. 'isteyen' ve 'istenen'in isimlerinin adetleri derken bu kişilerin isimleri midir acaba? yoksa ben yanlış mı anlamışım?
Bu konulardan anlayan birinden cevap bekliyorum, lütfen..

Burada isteyen siz oluyorsunuz, adınız ne ise onun ebced değeri hangi sayı ise o kullanılacaktır. İstenen de sizin istediğiniz yani sevdiğiniz kişinin adının ebced ile hesaplanması ile oluşan sayı kullanılacak.

can-dan
18.05.2011, 17:55
Sevgili handetolga önce Allah'ın güzel isimlerinden okuyacağın ismin ya da isimlerin ebced hesabını yapıyorsun ,eğer isim tekse tamam ama birden fazlaysa,kaç taneyse o sayıyla çarpıyorsun .3 Esma ouyacaksan ebced değerleri 3 le çarpıyorsun .
Sonra eğer dileği olan sen isen ,kendi adının ebced değerini buluyorsun .Sonra da kimi istiyorsan ,istediğin kişinin adının ebced değerini buluyorsun .Esma isimlerinde bulduğun sayıya senin ve eşinin ebced sayılarını da ekliyorsun ve o kadar zikir yapıyorsun .Allah'ım en hayırlısını nasip etsin .İyilikler seninle olsun....

can-dan
18.05.2011, 17:56
Ooooo sevgili origanum benden önce cevaplamış ,geç gördüm :))

handetolga
18.05.2011, 18:19
Sayın origanum ve can-dan, cevaplarınız ve alakanız için çok teşekkür ederim. Allah ikinizden de razı olsun, tüm dularınız kabul olsun :)

can-dan
18.05.2011, 22:52
En hayırlısıyla hepimizin de inşaALlah :))

ipekböcegi
20.05.2011, 13:18
gercekten çok begendim.tebrikler

Kayralut
22.08.2011, 23:58
Tebrik ederim gercekten super bir yazi olmus..

anktekinc
28.08.2011, 17:41
3 esmayı birleştirip okumak istiyorum, ancak hem kendi ismimin hemde karşı tarafın ebced hesabı değerini bilmiyorum. bu üç esmanın adedlerini toplayıp, üçle çarptıktan sonra ,çıkan rakam ne ise okumakta aynı yararı sağlarmı acaba? mesela başında niyeti söylemek sonra okumak gibi. aşk konusunda örnek bir uygulama sunulabilinirmi acaba?

babı-alem
22.10.2011, 01:51
Allah razı olsun

Salick
22.10.2011, 03:22
Cok faydali bir paylasim olmus... Yureginize saglik....

hakanxm
23.11.2011, 14:38
selamün aleyküm. arkadaşlar ben hiç bir kişi yada gruba üye değilim. Yaratandan istediğim ise onun rızası ve ilmi. başka hiç bir istek ve beklentim yok. Bu durumda ismime uygun olan ve bana gerçekten yarar sağlayacak isimleri nasıl seçebilirim.. Uyarıda bulunmuşsunuz mesela yarardan çok zarar vermesi yada olduğun yerde sayıp kalmak gibi.. Bu durumda öneriniz nedir acaba?

Balotelli
09.09.2013, 00:28
Ebcetsel sayi 90-8100 kardes 90 ne oluyor 8100 ne oluyor

rebaka
13.10.2017, 15:01
Ya şekür esması hangi esmalarla birleşir.